نویسنده = دکتر فرزانه حیدرپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی ریسک بازار شرکتها در ایران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 39-55

دکتر فرزانه حیدرپور؛ مهدی نایب


2. بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 45-56

دکتر فرزانه حیدرپور؛ حسن اسماعیلی