کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 6
2. بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 15-28

احمد مدرس؛ حمید زارعیان برجی


3. تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 1-12

زهرا دیانتی دیلمی؛ وحید طیبی


5. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 79-91

دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی


6. ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 59-80

دکتر هاشم نیکومرام؛ حیدر محمدزاده سالطه