بررسی کارایی و اثربخشی اشکال گرافیکی به عنوان یک روش ارتباطی جایگزین در ارائه اطلاعات حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

تاکنون تلاش اندکی از سوی پژوهشگران حسابداری در ایران درباره بهبود توانایی برقراری ارتباط با صورت‌های مالی انجام شده است. پژوهش حاضر سرعت و دقت (کارایی و اثربخشی) استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را با تجزیه و تحلیل آنها در تفسیر اطلاعات حسابداری درباره سودآوری، نقدینگی و اهرم مالی شرکت‌ها سنجیده است.با توجه به یافته‌های فرضیه اول میانگین زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با استفاده از چهره‌های شماتیک حدود 29% زمان تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت‌های مالی است. یافته‌های فرضیه دوم حاکی از آن است که آزمودنی‌ها با استفاده از اشکال شماتیک در 96% موارد و با استفاده از نسبت‌های مالی در 83% موارد به تصمیم‌گیری درست نائل گشته‌اند. در نتیجه می‌توان بیان نمود که استفاده کنندگان از صورت‌های مالی به طور متوسط زمان کوتاه تر (کارایی) و دقت بیشتری (اثربخشی) را در تفسیر اطلاعات حسابداری درباره سودآوری، نقدینگی و اهرم مالی شرکت‌ها بوسیله استفاده از چهره‌های شماتیکی در مقایسه با اشکال سنتی ارائه اطلاعات مانند نسبتهای مالی و همچنین مدل ورشکستگی زیمسکی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the efficiency and effectiveness of graphic shapes as an alternative communication format in providing accounting information

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Seyed Abbas Borhani 2
  • Fatemeh Geramirad 3
  • Fatemeh Karbalaei Hasani 3
چکیده [English]

Little attention has been yet paid by Iranian researchers in accounting to improving the communicative ability of financial statements. This research aims to know the reaction of users of financial statements by analyzing their speed and accuracy (efficiency and effectiveness) in interpreting the accounting information about company’s profitability, liquidity, and leverage using schematic faces format presentation compared to conventional formats such as financial ratios. According to the findings of the first hypothesis, the average time required for the analysis of financial statements using schematic figures, was about 29% of analysis time using financial ratios. The results of the second hypothesis suggests that subjects using schematic forms in 96% of cases and using financial ratios in 83% of cases have been achieved in decision-making. As a result, users of financial statements on average spend a shorter time (performance) and greater accuracy (effectiveness) in the interpretation of accounting information on profitability, liquidity and leverage, by using schematic figures compared to traditional forms of analysis information such as financial ratios and also have Zmijewski's bankruptcy model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting information
  • Schematic Face
  • Decision making
  • Efficiency
  • Effectiveness
*      خوش طینت، محسن؛ روح نیا، مهتاب، (1384)، اثر نمودارهای رنگی در ارائه اطلاعات مالی پیچیده برای انواع تصمیمات مالی. مطالعات حسابداری، 207-177

*      باغومیان، رافیک. (1381). اثر نحوه ارائه و میزان پردازش اطلاعات بر کیفیت تصمیم گیری،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت

*      مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه؛ منصفی، یاشار؛ کرمی، غلامرضا. (1384). بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. سال دوازدهم. شماره 41. ص 131-105

*      مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا؛ سیدحسینی، سید مصطفی؛ جهرومی، مهتاب. (1394). تئوری حسابداری (جلد دوم). تهران: انتشارات نگاه دانش

*      ریاحی بلکویی ا. (1390). تئوری حسابداری، ترجمه علی پارساییان. تهران: انتشارات ترمه

*      هندریکسن ا، ون بردا م. (1392). تئوری حسابداری جلد اول، ترجمه علی پارساییان. تهران: انتشارات ترمه

*      وکیلی فرد، حمیدرضا؛ علی اکبری، مونا. (1388). تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت. سال دوم.شماره 3. ص77-87

*      Ashton,R.H., and Kramer,S.S, (1980). Studentas Surogates in Behavioral Accounting Research Some Evidence, Journal of Accounting research, vol.18:1-15

*      Chernoff, H. 1971. The Use of Faces to Represent Points in Dimensional Space Graphically. Technical Report No. 71. Department of Statistics, Stanford University.

*      Chernoff, H. 1978. Graphic Representations as a Discipline, in Wang, PCC. (Ed), Graphical Representation of Multivariate Data. Academic Press, New York, NY.

*      Chernoff H, 2007. The Use of Faces to Represent Points in K-Dimensional Space Graphically. Journal of the American Statistical Association, Vol. 68, No. 342, pp. 361-368.

*      Davison, Jane. 2014. Visual rhetoric and the case of intellectual capital, Accounting, Organizations and Society, Volume 39, Issue 1.pp.22-37.

*      Davison, Jane. 2015.Visualising accounting: an interdisciplinary review and synthesis, Accounting and Business Research, Volume 45, Issue 2.pp 121-165

*      Febrianto, G, 2003. Efficiency and Effectiveness of Using Accounting Information Communication Cartoon Drawing. SNA VI, Surabaya.

*      Moriarty, S. 1979. Communicating Financial Information Through Multidimensional Graphics. Journal of Accounting Research, Vol. 17, April

*      Rafdinal, 1999. Forms Reports and Decision Making Task Using Financial Information: An Experimental Investigation, Thesis S2, UGM.

*      Rossion,B& Caharel,S, 2011. ERP evidence for the speed of face categorization in the human brain: Disentangling the contribution of low-level visual cues from face perception. Journalhomepage, Vision Research 51.pp 1297–1311

*      Smith, E.E.dan G.D. Nielsen. 1970. Representation and Retrieval Processes in STM Recognition and Recall of Faces. Journal of Experimental Psychology, vol 85 no. 3.

*      Smith, M. and R.J. Taffler. 1984. Improving the Communication Function of Published Accuonting Statement. Accounting and Business Research, no.54, Spring.

*      Smith, M. and R.J Taffler. 1996. Improving the Communication of Accounting Information Through Cartoon Graphics. Accounting, Auditing, and Accountability Journal, vol.9 No. 2.

*      Stock, D, and C.J. Watson, 1984, Human Judgement Accuracy, Multidimensional Graphics and Human versus Models, Journal of Accounting Research, vol.22. No. 1, Spring.

*      Suryaningrum, Sri; Sucahyo Heriningsih and, Lucia Yushanti. 2005. Efficiency and Effectiveness Analysis of Accounting Information Using Cartoon Drawing. SNA VIII - Solo.

*      Yin, R.K. 1969. Looking at Upside-Down Faces, Journal of Experimental Psychology, vol.8.

*      Zmijewski Mark.E. (1984). Method logical Issues Relate to the

*      Estimation of Financial Distress prediction Models, Journal of Accounting Research Vol 22 supplement