تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، گروه حسابداری، تهران، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت افشای چهار مورد از رویه­های حسابداری انتقادی و یا رویه­های اصلی شرکت شامل نحوه شناسائی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، هزینه استهلاک، مزایای بازنشستگی وارزیابی موجودی کالا بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­ها می­باشد. از چک لیستی محقق ساخته مبتنی بر الزامات بورس اوراق بهادار برای میزان کیفیت افشا در گزارش­های مالی و هیأت مدیره سالانه شرکت­های نمونه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به روش غربال­گری به دست آمده در یک دوره 14 ساله طی سال‌های 1380 الی 1393 می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها از نرم افزارهای spssو Eviews و روش داده­های تابلوئی با اثرات تصادفی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت افشای رویه­های حسابداری انتقادی و عدم تقارن اطلاعاتی گردید. به عبارتی دیگر، افزایش سطح کیفیت افشای رویه­های حسابداری انتقادی در گزارش­های مالی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت­ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quality of critical accounting procedures effect on information asymmetry

نویسندگان [English]

  • Hossein Jahangirnia 1
  • Feridoon Rahnamay Roodposhti 2
  • hamidreza vakilifard 3
چکیده [English]

The purpose of thisresearchis to determine the quality of four of the critical accounting or principal proceduresdisclosure, including how to identify bad debt provision, depreciation method, pension benefits plans, and evaluating inventory on information asymmetry.
The disclosure quality scorein the annual financial statements and board of directors report have investigated by researcher-made checklist rely on Tehran stock exchange requirements for sample firms. Data derived from all firms listed in the Tehran Stock Exchange thatachieved with screening method ina 14-years period from the years 2000 to 2014.
To test the hypothesis, spss and Eviews softwaresand panel data with random effects is used.
The results show that there is a significant negative relationship between disclosure quality of critical accounting procedures and information asymmetry. In other words, increase the quality level of disclosure practices critical accounting procedures in the financial reports of companies is to reduce information asymmetry

کلیدواژه‌ها [English]

  • information disclosure quality
  • critical accounting procedures
  • information asymmetry
*      پورزمانی، زهرا؛ منصوری، فرناز(1394)، تاثیر کیفیت افشا، محافظه کاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی. مجله پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره 25، صص 96-79.

*      پورحیدری، امید؛ حسین پور، حمزه (1391)، بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکت­ها، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، شماره 5، ص ص 28-9.

*      جهانخانی، علی؛ عبده تبریزی، حسین(1372)، نظریه بازار کارآی سرمایه، نشریه تحقیقات مالی، دوره 1، شماره1، صص 23-7.

*      خواجوی،شکراله؛ علیزاده، وحید (1393)، بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12، شماره 42، صص 114-89

*      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ یعقوب‌نژاد، احمد؛ نوری‌فرد، یدالله؛ گودرزی، احمد(1392)، ارزیابی تاثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره پیاپی(16)، صص 73-92.

*      ریاحی بلکوئی، احمد(1381)، تئوری حسابداری، ترجمه علی، پارسائیان دفتر پژوهش­های فرهنگی.

*      ستایش، محمدحسین؛ محمدیان، محمد؛ مهتری، زینب (1394)، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره7، شماره اول، پیاپی 3/68، ص ص 106-77.

*      شباهنگ، رضا (1382)، تئوری حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی.

*      عسکری، سعید؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ گودرزی، احمد (1390)، اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی، مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره هشتم، ص123.

*      کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1389)، مفاهیم نظری گزارشگری مالی، انتشارات سازمان حسابرسی.

*      وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ رستمی، وهاب(1389)، تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه‌کنندگان و استفاده ‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، نشریه حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 6، صص 25-39.

*      Akerlof, G. , Michael Spence and Joseph Stiglitz. (1970). Markets with Asymmetric information. AtURL: http://www. Nobelprize. OrgEconomist.

*      Ang, A and Albert Tumarkin. (2016), "Funding disclosures, Information asymmetry, and the Cost of capital", Available at SRN:  http:// ssrn.com/ abstract= 2730423 

*      Baker, Battner.(1997), Interpretive & Critical Research in Accounting: A Commentary on its Absence from Main Stream Accounting Research, Critical Perspectives on Accounting. Vol 8, pp. 293

*      Balakrishnan, K., Billings, M., Kelly, B., Ljungqvist, A., 2014a. Shaping Liquidity: On the Causal Effects of Voluntary Disclosure, Journal of Finance 69, 2237–2278.

*      Dechow, P. and I.Dichev. (2002). “The quality of accruals and earnings: the role of accruals in estimation errors”, The Accounting Review, 77, pp. 35-59

*      Fama, E. F. (1998). “Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance”, Journal of Financial Economics, 49, pp.283-306

*      Hendrikson, E. and V. Berda. (1992). "Accounting Theory", 5th ed. New York: Irwiin

*      Keiichi, K. and Hitoshi Takehara (2016). "Information asymmetry and quarterly disclosure by firms – Evidence from the Tokyo Stock Exchange", Intrnational review of finance,Vol 16.issue 1,pp 127-159

*      Levine, C.,Smith, M. (2011). Critical accounting policy disclosures, journal of accounting auditing and finance, 22(1), pp. 39-76

*      Martinez ferero, Cano and Garsia sanchez. (2015), “casual relation between sustainable disclosure and information asymmetry”. Journal of corporate social responsibility and environmental management.Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/csr.1379

*      Nagar V.Nanda, D. and Wysocki , P. (2003). " Discretionary Disclosure and Stock-based Incentive, Journal of Accounting and Economics, 34(1-3), pp. 283-309

*      Neimark & Tinker. (1986), The Social Construction of Management Control System, Accounting, Organization & Society. Vol 5(1),pp. 87-108

*      Paprocki, C., Stone, M. (2004). IS the quality of critical accounting policy disclosures lower for companies with high information asymmetry? Available at URL: Http://www.ssrn.com

*      Tinic, S. (1972). The Economics of Liquidity Services. Quarterly Journalof Economics, No. 86, pp.79-93

*      www.criticalthinking.org  website Philosophy and Critical theory”, in Negations: Essays in Critical theory” by Herbert marcus. (1968) Beacon press, pp.142-143,152-156