بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحد های تجاری و نگرش شغلی حسابداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

4 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی و نگرش شغلی می باشد که مدل تحقیق از متغیرهای چون هویت اجتماعی، درک مسئولیت اجتماعی، نگرش شغلی (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) شکل گرفته است. تمامی حسابداران با تحصیلات و با تجربه مرتبط با حسابداری در تمام ادارات، واحدها و بخشهای مختلف مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جامعه آماری پژوهش بوده که از بین آنها،  تعداد 196 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی و برحسب روش تحقیق؛ توصیفی- همبستگی بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. برای بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون t یک نمونه و برای بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و از رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه برای بررسی فرض نقش تعدیلگری متغیر هویت اجتماعی استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردید؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر روی رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد. همچنین رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری و تعهد سازمانی نیز به تایید رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the adjusting role of social identity in the relationships between perceiving commercial social responsibility and

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alifari 1
  • Hamidreza Vakilifard 2
  • Bahman Banimahd 3
  • Ramazanali Royaee 4
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the adjusting role of social identity in the relationships between perceiving social responsibility and job attitude. The research model includes such variables as social identity, perceiving social responsibility, and job attitude (job satisfaction and organizational commitment). The statistical community of the research is consisted of all the educated and experienced accountants in all organizations and offices under the nation’s service management law, out of which 196 people were chosen randomly. The method of the research is practical in terms of objective, and descriptive-correlative in terms of methodology. The required data have been collected through questionnaire. For the study of variables the t test has been utilized, considering the average of measurement scale; for the study of the differences among three or more groups of variables the one-way variance analysis (ANOVA) has been utilized; for the pairwise comparison among groups the Scheffe test was used; and for the study of the assumption of the adjusting role of social identity variable, the hierarchical regression was used, and the data were analyzed by means of spss 18 software. The research result shows that perceiving commercial social responsibility meaningfully affects job satisfaction. Also, the relationship between the commercial social responsibility and organizational commitment have been verified

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceiving social responsibility
  • Job Attitude
  • organizational commitment
  • Job Satisfaction
  • social identity
*      رابینز استیفن پی (1378)، رفتار سازمانی جلد اول ، ترجمه پارسائیان – اعرابی.

*      کارنامی،  محمد مهدی (1387)،  استراتژی های انجام مسؤولیت اجتماعی سازمان ها،  ماهنامه احیا،  شماره 26.

*      برگر، پترول و لوکمان، توماس (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت، فریبرز مجیدی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ اول، 236-237.

*      جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، تورج یاراحمدی، شیرازه، ص5.

*      موذن، میرهادی، حسن زاده، محمد صادق، حق بیان، طاهره (1393)، بررسی ارتباط درک مسئولیت اجتماعی سازمان و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، 21 امین کنفرانس مدیریت در قرن 21، مرداد 1393.

*      Aguinis, H., & Glavas, A. (2012) What we know and don’t know about corporate social responsibility: A review and research agenda. Journal of Management, 38: 932–68. ttp://dx.doi.org/10.1177/0149206311436079

*      Allen,N.J., & Meyer, J.P. (1990) The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.

*      Brammer, S., Millington, A., Rayton, B. (2007) The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment", University of Bath, school of management, Working Paper Series: 20.

*      Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D. J., & Klesh, J. R. (1983) Assessing the attitudes and perceptions of organizational members. In S. E. Seashore, E. E. Lawler III, P. H. Mirvis. & C. Cammann (Eds.), Assessing organizational change: A guide to methods measures and practices.

*      Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007) The role of perceived organizational performance in organizational identification, adjustment and job performance. Journal of Management Studies, 44: 972-92.

*      Carroll, A. B. (1979) A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, Academy of Management Review, Vol.4, No.4, 497–505.

*      Drucker, P. (2000) An Abridged and Revised Version of Management: Tasks, Responsibilities and Practices. Butterworth-Heinemann.

*      Edjenekpo, L. (2015) Employee Perception of Nigerian Content, Corporate Social Responsibility and Sustainability Issues in the Oil and Gas Equipment and Service Industry in the Niger Delta: 2010 and Beyond, Exterran Holdings - Exterran Nigeria Limited, January 20, 2015.

*      Glavas, A., Kelley,K,. (2014) The Effects of Perceived Corporate Social Responsibility on Empoloyee Attitudes, Business Ethics Quarterly, April, 2014.

*      Handy, C. (2002) What is a Business for?, Harvard business review, December, p. 54.

*      Harrison, D. A., Newman, D. A., & Roth, P. L. (2006) How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Academy of Management Journal, 49: 305-25.

*      Hewstone, M. and J. M. F. Jaspars (1984) Social Dimensions of Attribution, in H. Tajfel (ed.), The Social Dimension: European Developments in Social Psychology (Cambridge University Press, Cambridge, UK), 379–404.

*      Lindgreen, A., & Swaen, V. (2010) Corporate social responsibility. International Journal of Management Reviews, 12: 1–7.

*      Maignan, I., Ferrell, O. C., & Hult, G. T. M. (1999) Corporate citizenship: Cultural ante- cedents and business benefits. Journal of the Academy of Marketing Science, 27: 455-69.

*      Marquis, C, Thomason, B and Tydlaska, J. (2010) Corporate Social Responsibility and Employee Engagement, Course Overview, Harvard Business School Organizational Behavior Unit Case No. 410-138.

*      McKinley, A. (2008) THE DRIVERS AND PERFORMANCE OF CORPORATE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CANADIAN MINING INDUSTRY master thesis Geography Department and Center for Environment University of Toronto.

*      Meyer, J. P. and N. J. Allen. (1997) Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application, Sage, Thousands Oaks, CA.

*      Mowday, R. T., L. W. Porter and R. M. Steers. (1982) Employee Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover, Academic Press, New York.

*      Peterson, D. K. (2004) The Relationship between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational Commitment, Journal of Business & Society، Vol. 43, No 3, 296–319.

*      Takala, T. and Pallab, P. (2000) Individual, Collective and Social Responsibility of the Firm, Business Ethics: A European Review, Vol. 9, No.2, 109-118.

*      Tewari, R and Nambudiri, R. (2012) Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment: The Mediation of Job Satisfaction, SSRN, April 3, 2012.

*      Turker, D. (2009) How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment, Journal of Business Ethics, Vol. 89, 189–204

*      Tziner, A, Oren, L, Bar, Y,  Kadosh, G. (2011) CSR, Organizational Justice and Job Satisfaction: Are They Interrelated?, Journal of Work and Organizational Psychology, Forthcoming, July 14, 2011.

*      Vakola, M. and I. Nikolaou. (2005) Attitudes Towards Organizational Change: What is the Role of Employees, Stress and Commitment?, Journal of Employee Relation, Vol. 25, No 2, 160–174