کارائی چرخه عملیاتی و رشد فروش شرکت‌ها در سایه توجه به فلسفه تکامل مراحل ابزارهای حسابداری مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی حسابداری، ایلام ، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران مدیریت و اقتصاد حسابداری،‌تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثرپذیری چرخه عملیاتی و رشد فروش درنتیجه ی استفاده از­ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت در شرکت­ها می­باشد.­به این منظور در این پژوهش، از یک پرسشنامه به همراه اطلاعات صورت­های مالی سال 1394 شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با­استفاده از­نرم افزارهایsmart pls وspss صورت گرفته است.نتایج نشان می­دهد که هرچه قدر شرکت­ها از ابزارهای مراحل تکامل بالاتر استفاده می­کنند به دلیل استفاده از ابزارهای پیشرفته­تر مدیریت هزینه،استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای محدودیت وتوجه بیشتر به چرخه عمر و زنجیره ارزش کالا؛ چرخه عملیاتی کاراتری دارند. همچنین نتایج نشان دادتکامل ابزارهای حسابداری مدیریت به دلایلی همچون وضعیت رکودی بازار و عدم وجود استراتژی رقابتی در شرکت­ها؛تاثیر چشمگیری بر رشد فروش شرکت­ها ندارد، اما شرکت­هایی که از ابزارهای مرحله چهارم تکامل استفاده می­کنند، رشد فروش بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of the operating cycle And sales growth of companies In the shadows pay attention to Philosophy Tools of Evolution Steps of Management Accounting

نویسندگان [English]

  • Farshad Sabzalipour 1
  • Ali Sayyadi Soumar 2
  • Khadijeh Nasri 3
1 Assistant. Prof of Accounting, Department of Literature and Humanities Ilam University. Ilam, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 MSc. Student of Accounting, Department of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the current paper is to investigate The degree influence of operational cycle and sales growth As a result of use Advanced management accounting tools in companies. For this purpose, in the current paper has been used of a questionnaire with the financial statements of 1394 companies listed in the Tehran Stock Exchange. Analysis of research data has been made at two levels of inferential and descriptive statistics With the use of Smart pls and spss softwares. The results show that companies use the tools of developmental stages higher ,Because of using tools More advanced cost management, uses Maximum of capacity limits ,And more attention to the life cycle and value chain of goods; they have a more efficient operating cycle. as well results show Which evolved tools management accounting For reasons such as Market downturn And lack of competitive strategy in companies , not Significant impact on sales growth ,But companies that use Quarter IV Evolution tools have higher sales growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tools of Evolution Steps of Management Accounting
  • Operational cycle
  • sales growth Companies