طراحی الگوی کارکردهای نوآورانه زیست محیطی برای توسعه عملکردهای کسب و کار با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

تغییرات محیطی و رشد تکنولوژی باعث گردیده است، شرکت ها برای کسب موفقیت در دنیای رقابتی در حال تغییر، تمرکز و راهبردهای خود را به سمت عملکردهای نوآورانه ی زیست محیطی هدایت نمایند. هدف این تحقیق، طراحی الگوی کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی برای توسعه ی عملکردهای کسب و کار با رویکرد فازی در مورد شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش این تحقیق ترکیبی می باشد به نحوی که ابتدا از طریق روش ارزیابی انتقادی، معیارهای مهم بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی شرکت ها با مشارکت 20 نخبه، در قالب 5 معیار تولید، تحقیق و توسعه، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و مالیه و 43 شاخص برای این معیارها شناسایی شد و در روش کمی با استفاده از مشارکت 30 نفر از مدیران، کارشناسان و معاونان لایه های مختلف مدیریتی شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس دو روش تحلیل FDEMATEL و ISM شاخص های شناسایی شده در قالب روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی با استفاده ازروش FDEMATEL و سطوح بندی ساختاری-تفسیری عوامل موثر بر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی با استفاده ازروش ISM اقدام گردید. نتایج تحقیق نشان داد، از منظر بررسی روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی، معیار تولید به عنوان مهمترین معیار تاثیر گذار تعیین گردید و در طراحی مدل براساس مدل ساختاری-تفسیری نیز مهمترین عامل و پایین ترین سطح شامل توسعه گواهینامه زیست محیطی شرکت ها مشخص گردید و این عوامل در ده سطح تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of model of innovative environmental functions for the development of business functions with fuzzy approach (Case Study: Tehran Stock Exchange pharmaceutical companies)

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • Mohammad Reza Abdoli 2
  • Shabnam Karimi 3
1 Assistant prof, Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Master of Accounting, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
چکیده [English]

Environmental changes and technological growth have made companies change their focus and strategies towards innovative environmental performance in order to succeed in a competitive world. The purpose of this research is Designing of model of innovative environmental functions for the development of business functions with fuzzy approach Tehran Stock Exchange pharmaceutical companies. The method of this research is a combination of which, first, through the critical evaluation method, the critical criteria on the innovative environmental functions of companies with 20 elite partnerships, in the form of five criteria of production, research and development, human resource management, marketing and finance, and 43 Indicators for these criteria were identified In the quantitative method, using the partnership of 30 managers, experts and deputies of various management layers of pharmaceutical companies of Tehran Stock Exchange based on two methods of FDEMATEL and ISM analysis, the identified indicators in the form of internal relations of factors affecting the innovative functions of life An environment using the FDEMATEL technique and structural-interpretive levels of factors influencing the innovative environmental functions was implemented using the ISM method. The results of the study showed that the criterion of production as the most important criterion was determined from the perspective of the internal relations of the factors affecting the innovative environmental functions. In designing the model based on the structural-interpretation model, the most important factor and the lowest level were the development of environmental certification The companies were identified and these factors were determined in ten levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Environmental Functions
  • Business Performance Development
  • Fuzzy Analysis

*      حقیقی نسب، منیژه.، داور پناه، فاطمه. (1394). ارائة یک الگوی مفهومی عملکرد بازاریابی سبز با رویکرد فرا تحلیل. کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، دانشگاه تهران.

*      حقیقی نسب، منیژه.، یزدانی، حمیدرضا.، دوارپناه کیاسرایی، فاطمه. (1395). تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی (20)، بهار، 23-38.

*      سید جوادین، سید رضا.، روشندل اربطانی، طاهر.، نوبری، علیرضا. (1395). مدیریت منابع انسانی سبز یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال پنجم، شماره بیستم، زمستان، 297-327.

*      کشاورز، حبیب.، فهیم نیا، فاطمه.، نوروزی، علیرضا.، اسمعیل گیوی، محمد رضا. (1396). طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزیابی باورپذیری اطلاعات در محیط وب، فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات، جلد 3، شماره 3، 1-16.

*      Arundel, A., & Kemp, R. (2009). Measuring eco-innovation.

*      Azzone, G., & Noci, G. (1998). Seeing ecology and “green” innovations as a source of change. Journal of Organizational Change Management, 11(2), 94-111.

*      Boons, F., & Wagner, M. (2009). Assessing the relationship between economic and ecological performance: Distinguishing system levels and the role of innovation. Ecological Economics, 68(7), 1908-1914.

*      Bos‐Brouwers, H. E. J. (2010). Corporate sustainability and innovation in SMEs: evidence of themes and activities in practice. Business Strategy and the Environment, 19(7), 417-435

*      Bowen, F. E., Cousins, P. D., Lamming, R. C., & Farukt, A. C. (2008). The role of supply management capabilities in green supply. Production and Operations Management, 10(2), 174-189.

*      Brunnermeier, S. B., & Cohen, M. A. (2003). Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries. Journal of environmental economics and management, 45(2), 278-293.

*      Cai, W.-g., & Zhou, X.-l. (2014). On the drivers of eco-innovation: empirical evidence from China. Journal of Cleaner Production, 79, 239-248.

*      Cheng, C. C., Yang, C.-l., & Sheu, C. (2014). The link between eco-innovation and business performance: a Taiwanese industry context. Journal of Cleaner Production, 64, 81-90.

*      Dong, Y., & Shi, L. (2010). Eco-innovation: conception, hierarchy and research progress. Acta Ecologica Sinica, 30(9), 2465-2474.

*      Dong, Y., Wang, X., Jin, J., Qiao, Y., & Shi, L. (2014). Effects of eco-innovation typology on its performance: Empirical evidence from Chinese companys. Journal of Engineering and Technology Management, 34, 78-98.

*      Ekins, P. (2010). Eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and policies. International Economics and Economic Policy, 7(2-3), 267-290.

*      Eswarlal, V. K., Dey, P. K., & Shankar, R. (2011). Enhanced renewable energy adoption for sustainable development in India: interpretive structural modeling approach.

*      Hellstrom, T. (2007). Dimensions of environmentally sustainable innovation: the structure of eco-innovation concepts. SUSTAINABLE DEVELOPMENT BRADFORD, 15(3), 148.

*      Henri, J.-F., & Journeault, M. (2010). Eco-control: The influence of management control systems on environmental and economic performance. Accounting, Organizations and Society, 35(1), 63-80.

*      Horlings, L. G., & Marsden, T. K. (2011). Towards the real green revolution? Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernisation of agriculture that could ‘feed the world’. Global environmental change, 21(2), 441-452.

*      Huang, J.-J., Tzeng, G.-H., & Ong, C.-S. (2005). Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process. Pattern Recognition Letters, 26(6), 755-767.

*      Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2010). Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption. Journal of consumer marketing, 27(4), 358-370.

*      Kanda, W., Clausen, J., Hjelm, O., & Bienkowska, D. (2015). Functions of intermediaries in eco-innovation: a study of business development organizations and cluster initiatives in a Swedish and a German region. Paper presented at the Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference, 1-4 November, Sitges-Barcelona, Spain.

*      Kemp, R. (2010). Eco-Innovation: definition, measurement and open research issues. Economia politica, 27(3), 397-420.

*      Kemp, R., & Foxon, T. (2017). Typology of eco-innovation. Project Paper: Measuring Eco- Innovation, 1-24.

*      Lazaro, E., Dorronsoro, I. C., Casas, S. H., Rodríguez, D. G., & Sedano, J. A. G. (2008). Indirect measurement of eco-innovation based on company environmental performance data. MEI Project; 201-233.

*      Lee, A. H., Wang, W.-M., & Lin, T.-Y. (2010). An evaluation framework for technology transfer of new equipment in high technology industry. Technological Forecasting and Social Change, 77(1), 135-150.

*      Li Cui, (2017) "Fuzzy approach to Eco-innovation for Enhancing Business Functions: A Case Study in China", Industrial Management & Data Systems, Vol. 117 Issue: 5, doi: 10.1108/IMDS-02-2017-0041.

*      Lin, Y. H., Chen, C.-C., Tsai, C. F., & Tseng, M.-L. (2014). Balanced scorecard performance evaluation in a closed-loop hierarchical model under uncertainty. Applied Soft Computing, 24, 1022-1032

*      Luthra, S., Govindan, K., Kharb, R. K., & Mangla, S. K. (2016). Evaluating the enablers in solar power developments in the current scenario using fuzzy DEMATEL: An Indian perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 63, 379-397.

*      Margolis, J. D., & Walsh, J. P. (2013). Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative science quarterly, 48(2), 268-305.

*      Mylan, J., Geels, F., Gee, S., McMeekin, A., & Foster, C. (2015). Eco-innovation and retailers in milk, beef and bread chains: enriching environmental supply chain management with insights from innovation studies. Journal of Cleaner Production, 107, 20-30.

*      Ockwell, D., Watson, J., Mallett, A., Haum, R., MacKerron, G., & Verbeken, A. M. (2010). Enhancing developing country access to eco-innovation: The case of technology transfer and climate change in a post-2012 policy framework. OECD Environment Working Papers, (12), 0_1.

*      Polzin, F., von Flotow, P., & Klerkx, L. (2016). Addressing barriers to eco-innovation: Exploring the finance mobilisation functions of institutional innovation intermediaries. Technological Forecasting and Social Change, 103, 34-46.

*      Przychodzen, J., & Przychodzen, W. (2015). Relationships between eco-innovation and financial performance–evidence from publicly traded companies in Poland and Hungary. Journal of Cleaner Production, 90, 253-263.

*      Reid, A., & Miedzinski, M. (2008). Eco-innovation. Final report for sectoral innovation watch, Technopolis.

*      Rennings, K. (2012). Redefining innovation eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32(2), 319-332.

*      Schaltegger, S., Dorli, H., Windolph, S. E., & Hörisch, J. (2014). Organisational involvement of corporate functions in sustainability management. An empirical analysis of large german companies. Centre for Sustainability Management (CSM). www2. leuphana. de/umanagement/ csm/ content/ nama/ downloads/ download_ publikationen/ Schaltegger_Harms_ Windolph_ Hoerisch_ Organisational_ Involvement. pdf. Zugegriffen, 1.

*      Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal Of Cleaner Production, 16(15), 1699- 1710.

*      Shrivastava, P., & Hart, S. (1995). Creating sustainable corporations. Business Strategy and the Environment, 4(3), 154-165.

*      Tseng, M.-L. (2011). Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty. Applied Soft Computing, 11(1), 1340-1352.

*      Wang, G., Wang, Y., & Zhao, T. (2008). Analysis of interactions among the barriers to energy saving in China. Energy Policy, 36(6), 1879-1889.

*      Wu, K.-J., Liao, C.-J., Chen, C.-C., Lin, Y., & Tsai, C. F. (2015). Exploring eco-innovation in dynamic organizational capability under incomplete information in the Taiwanese lighting industry. International Journal of Production Economics.

*      Wu, K.-J., Liao, C.-J., Tseng, M.-L., Lim, M. K., Hu, J., & Tan, K. (2016). Toward sustainability: using big data to explore the decisive attributes of supply chain risks and uncertainties. Journal of Cleaner Production