تبیین رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود شرکت‌ها (شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه،ارومیه ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب،بناب، ایران

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب ،ایران

چکیده

رقابت به‌عنوان یک مکانیزه زیرساختی در شرکت‌ها هست که به شرکت توانایی ایجاد هرگونه شوک‌های هزینه به مشتریان، کاهش نوسان‌های جریان‌های نقدی و درنتیجه کاهش نیاز به دستکاری سود را می‌دهد. پژوهش تجربی حاضر درصدد آن است تا بر اساس مطالعات قبلی لاکسمانا و همکاران (2014)، رابطه شاخص‌های لرنر، لرنر تعدیل‌شده و هرفیندال هریشمن را با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی(مدیریت حسابداری سود) ارزیابی نماید. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1392 و داده‌های موردمطالعه این پژوهش شامل 816 سال- شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی، علّی و پس رویداری و روش آزمون فرضیه­ها، رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص دوم رقابت در بازار محصول(شاخص لرنر) و شاخص سوم(شاخص لر نر تعدیل‌شده) با مدیریت حسابداری سود رابطه معنی‌داری دارد. همچنین، رابطه معنی‌دار شاخص هرفیندال هریشمن با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی  مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Product Market Competition and Earnings Management: Evidence from Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • Jamal Bahri Sales 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Ghodrat Ghaderi 3
1 Assistant Professor of Accounting Department, Islamic Azad University, Urmia Branch
2 Assistant Professor of Accounting Department, Islamic Azad University, Bonab Branch
3 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Bonab Branch
چکیده [English]

Competition mechanized infrastructure as a company is that the company's ability to create any shocks cost to customers, reduce volatility of cash flows and thus reducing the need to manipulate earnings. The present experimental study is based on previous studies Laksmana and colleagues (2014), Lerner indices, Lerner adjusted and Herfindahl Hirschmn with the accruals earnings management (management accounting profit) evaluate. The study population consisted of listed companies in Tehran Stock Exchange from 2007 to 2014 and study data consisted of 816 years of the company. The method of Solidarity and test hypotheses, multivariate linear regression. The results showed that the index of product market competition (Lerner index) and third (Lerner adjusted index) had a significant relationship with management accounting profit. Also, the Herfindahl Hirschmn index significant relationship was observed with earnings management through accruals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Market Competition
  • Earnings Accounting Management
  • Discretionary Accruals
*      ابراهیمی کردلر، ع. و الهام حسنی آذر دارایانی. (1385). " بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 23 - 3.

*      اربابی. زهرا، رحیمی فر. معصومه.(1392). انگیزه های مدیریت سود. مجله پژوهش های حسابدری، شماره 9ع صص 53069.

*      انواری رستمی. علی اصغر، اعتمادی. حسین، موحد مجد. مرضیه.(1392). بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سال اول، شماره 2، 1-18.

*      بادآور نهندی. یونس، تقی زاده خانقاه. وحید. (1392). ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی و واقعی سود. پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال دوم، شماره 3، 47-79.

*      پورحیدری. امید، سروستانی. امیر، هوشمند. رحمت اله.(1391). تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره16، 13-28.

*      خواجوی. شکراله، محسنی فرد. غلامعلی، رضایی. غلامرضا، حسینی راد. داوود.(1392). بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره 3، 119-134.

*      رحیمیان. نظام الدین، آخوندزاده. میثم، حبشی. علی.(1392). تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 14 (پیاپی 52)، 133-153.

*      مشایخی، بیتا. و همکاران.، (1384)، " نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، 61 - 74.

*      نمازی. محمد، رضایی. غلامرضا، (1392)، بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال اول، شماره 3، 1-24.

*      Ahmadi. S, Soroushyar. A.(2013). A study on the effect of earnings management on restatement and the changes on information content of earnings following restatements: Evidence from Tehran Stock Exchange. Management Science Letters,  3(12) , 2867–2876.

*      Datta, S., M, Iskandar-Datta., and V. Singh. (2012). Product Market Power, Industry Structure, and Corporate Earnings Management." Journal of Banking and Finance, Vol. 37, No. 8, pp. 3273-3285.

*      Emamgholipour. M, Bagheri.S, Mansourinai. E, Arabi. A. (2013). A study on relationship between institutional investors and earnings management: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Management Science Letters, 3(4), 1105–1112.

*      Giroud, X., and H. Mueller. (2010). Does Corporate Governance Matter in Competitive Industries? The Journal of Financial Economics, Vol. 95, No. 3, pp. 312-331.

*      Hatam.J, Abolgasem.A, Masihabdi.M, Shiri.M. (2013). Relationship between opportunistic behavioural of managers and earnings quality: Tehran Stock Exchange evidence. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, ISSN 2251-838X / Vol, 5 (5): 623-627.

*      Karimi. K, Banimahd. B, Rahnamay.F. (2014). A survey on Earnings Management and Machiavellianism in Iran. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, ISSN: 2090-4274.

*      Karuna, C., and Subramanyam, K.R., and F. Tian. (2012). "Industry Product Market Competition and Earnings Management." Available at SSRN:http ://ssrn .com / abstract =1466319.

*      Laksmana, I., and Y.W. Yang. (2014). "Product Market Competition and Earnings Management to Meet Earnings Targets." American Accounting Association

*      Laksmana. I, Yang. Y. (2014). Product market competition and earnings management: Evidence from discretionary accruals and real activity manipulation. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 1-12.

*      Marciukaityte, D., and J.C. Park. (2010). "Market Competition and Earnings Management." The Journal Of Finance, Vol. Lxv, No. 1, PP1-44 Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1361905.

*      Markarian, G., and J. Santaló. (2010). "Product Market Competition, Information and Earnings Management."IE Business School Working Paper.

*      Pouraghajan.A, Yadollahzadeh.N, Emamgholipour.M, Mansourian.E. (2013). The Effect of Audit Quality on Earnings Management: Evidence from Iran. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 2 (4), 399-404.

*      Shleifer, A. (2004). "Does Competition Destroy Ethical Behavior?." American Economic Review,Vol. 94, No. 2, PP. 18-41.

*      Zang, A. (2011). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(2), 675–703.

*      Zhao, Y., Chen, K., Zhang, Y., & Davis, M. (2012). Takeover protection and managerial myopia: Evidence from real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 31(1), 109–135.