تکامل ابزارهای حسابداری مدیریت; راهکاری برای کاهش سایه شوم تجدید ارائه فرصت طلبانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس و مربی دانشگاه ایلام، ایران.

چکیده

در محیط تجارت کنونی استفاده صحیح از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت، که شرکت­ها را در دستیابی بهتر به اهداف و کسب مزیت­های رقابتی یاری کند، الزامی است. همچنین تجدید ارائه صورت­های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت از قابل اتکا نبودن صورت­های مالی دوره­های گذشته ، پایین بودن کیفیت گزارشگری و عدم تحقق پیش بینی­ها و اهداف شرکت­ها  دارد.لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی انگیزه­های تجدید ارائه با توجه به مرحله تکامل حسابداری مدیریت است.ازاین رو  پس از پیگیری های مکرر 60 پرسش نامه توسط شرکت­ها تکمیل شد که به همراه اطلاعات صورت­های مالی سال­های 1393- 1394 شرکت­های پاسخ دهنده، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که اثر بکارگیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت بر تجدید ارائه صورت­های مالی منفی و برابر 13/0 است. همچنین شرکت­های مرحله اول تکامل به دلیل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده، همگی صورت­های مالی خود را تجدید ارائه می­کنند، اما شرکت­های مرحله چهارم تکامل در تجدید ارائه­های صورت­های مالی خود انگیزه­های غیرفرصت طلبانه دارند. لذا می توان گفت بکارگیری ابزارهای حسابداری مبتنی بر خلق ارزش می تواند باعث کاهش  تعداد تجدید ارائه ها و تغییر انگیزه تجدیدارائه­ها از فرصت طلبانه به غیر فرصت طلبانه شود. همچنین متغیرهای کیفیت حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی؛میزان اثرگذاری ابزارهای حسابداری مدیریت برتجدید ارائه را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution management accounting tools; the solution to reduce the ominous shadow opportunistic restatements

نویسندگان [English]

  • Ali Sayadi Somar 1
  • Khadijeh Nasri 2
  • Farshad Sabzalipoor 3
1 Ph.D. Student Accounting Department of Management and Economics Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 MSc. Student , Accounting Department of Literature and Humanities Islamic Azad University, Branch, ilam-
3 Ph.D. Student Accounting Department of Literature and Humanities Instructor- Ilam University
چکیده [English]

Correct use of modern management accounting approaches In current trade environment , to achieve company goals better and to gain competitive advantage, is nessessary. also, Financial Restatements as clear and transparent evidence of not reliable past financial statements , Low quality of reporting and Non-realization Forecasts and goals of the company. Thus, the present study has followed the investigate restatements incentives According to the Evolution stage of management accounting. Therefore, 60 questionnaires after repeated follow-up were completed by companies, which together with the financial statements of 2014 and 2015 Respondents companies, They were analyzed using spss software. Results show that applying modern management accounting tools has negative effect which is equal to 0.13,on financial restatements. Also, the reason Non-realization Predicted goals, evolution first step companies, All of them restatements their financial statements. However, evolution 4 step companies ,have non-opportunistic incentives, in their financial restatements. Therefore, it can be said that applying accounting tools which are value-based, has led to reduce financial restatements and change the restatements incentive to from opportunistic to non-opportunistic. Also, the variables audit quality and effective tax rate; Adjusts the effectiveness management accounting tools on financial restatements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutionary stages of management accounting tools
  • Restatements
  • opportunistic incentives
  • non-opportunistic incentives
*      پورموسی، علی اکبر (1388). مدیریت بر مبنای فعالیت ها (ABM)، نشریه صنعت لاستیک ایران، شماره5، صص74-80.

*      ثقفی، علی و مظفر جمالیان پور. (1391). بررسی تاثیر پارازیت اطلاعاتی افشا شده در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری حسابرسی، دوره 19، شماره 67، صص31-54.

*      حاجیها، زهره و مهدی خراط زاده. (1393). بررسی رابطه کاربرد نوآوری های حسابداری مدیریت و شاخص های مالی ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 3، شماره11، صص 29-40.

*      حساس یگانه، یحیی و زهرا دیانتی دیلمی، ابرهیم نوروزبیگی (1390). بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، دوره4، شماره8، صص1-18.

*      خدامی پور، احمد و رقیه طالبی (1389). بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 2، صص117-130.

*      دیانتی دیلمی، زهرا و امیرحسین حسین پور، حسین احمدی (1393). اثر ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت بر روی سود عملیاتی شرکت­ها، بررسی­های تجربی حسابداری مالی، سال12، شماره46، صص 55-78.

*      دیانتی دیلمی،زهرا و امیرعلم بیگی، مرتضی برزگر(1395). بررسی رابطه بین کاربرد ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی. حسابداری مدیریت، سال9، شماره30، صص87-96.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون و هاشم نیکومرام، بهاره بنی طالبی دهکردی (1395). نظام اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر شبکه کنشگران، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، ایران، صص131.

*      زیانگ، یان (1386). مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکرد نظری. فصلنامه تحلیلی جامعه حسابداران رسمی، شماره6، ترجمه شده توسط قاسم بولو و سید علی حسینی.

*      کمالی، زهرا و حسن فرج‌زاده دهکردی، سحر سپاسی .(1393). اثر تجدید ارائه و نوع آن (فرصت طلبانه یا غیر فرصت طلبانه) بر رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی تهران.

*      سپاسی،  سحر و علی اصغر انواری رستمی، علی صیادی سومار (1394). تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه ‌صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه­های فرصت ‌طلبانه، فصلنامه دانش حسابداری مالی، دوره2، شماره4، صص 89-110.

*      شریفی میلانی، هامون (1386). یکپارچه سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای  هدف و مهندسی ارزش برای توسعه زنجیره تامین، ماهنامه روش، شماره107، صص50-52.

*      شریعت پناهی، سیدمجید و حسین کاظمی  (1389). تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره26، صص1-28.

*      طالقانی، محمد و فریبا اسماعیل پور (1392). مدیریت کیفیت جامع (مفاهیم، کاربردها، روش)،  ماهنامه مهندسی مدیریت، سال ششم، شماره15، صص12-19.

*      فخاریان، ابوالقاسم (1383) .هزینه یابی هدف، ابزاری مدیریت هزینه، مجله حسابدار، سال هجدهم، شماره 159، صص43-45.

*      مهرانی، ساسان و کاوه مهرانی، حمیدرضا لهراسبی (1389) .تاثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلند مدت، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 27، پاییز 1389، صص59-74.

*      نیکبخت، محمدرضا و زهرا دیانتی دیلمی (1391). حسابداری مدیریت، موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم، صص 370-530.

*      Abdel- Kader, M. And Robert, L. IFAK S.(2006). Conception Of The Evolution Of Management Accounting: A Research Note, Advances In Management Accounting, Volume15, 229-247.

*      Abdul rahman, i.k, tew, y.h, and omar, n .(2002).  management accounting practices of small and medium industries (smi) in Malaysia: a preliminary study, a paper presented at asian management accounting forum in fukuoka, japan, 1-4.

*      Affes, H., Ayadi, F. (2014). Contextual factors impact on the use of new management accounting practices: An empirical analysis in the Tunisian context. Journal of Research in International Business and Management, Vol.4, 45-55.

*      Amel Ben Hadj Salem-Mhamdia, Bahia Bejar Ghadhab.(2012). Value management and activity based costing model in the Tunisian restaurant, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24 Iss: 2,269 – 288.

*      Badertscher. B., Daniel. A., Colling.W., & Tomas, Z. (2012) . Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows. Journal of Accounting  and Economics, 53(1): 330-352.

*      Beuselinck,Ch. & Deloof. M. (2006).Business groups, Tax and  accruals management. Discussion paper. Tilburg University.

*      Chan, y.k. (2002), management accounting practices in sangapor, a paper presented at asian management accounting forum in fukuoka, japan, 1-4, 2002.

*      Dechow, P., Hutton, A.,Kim, J., & Sloan, R.(2011). Detecting earnings management:a new approach. working paper, Journal of Accounting Research, 50(2): 275 -334.

*      DeFond, M.L. and Jiambalvo, (1991), Incidence and Circumstances of Accounting Errors, The Accounting Review, Vol. 66,643-655.

*      Files, R; Sharp, NY, and , Thomson, A.M. (2014); Empirical evidence on repeat restatements. Accounting Horizons , Vol. 28, .93-123.

*      Karpoff, J., Lee, D., and G. Martin. (2008). The Cost to Firms of Cooking the Books. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 43,581–611.

*      Kim, KA. and Limpaphayom, P. (1998). Taxes and Firm Size in PacificBasin  Emerging Economies.Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 7 (1): 47-63.

*      Klammer, Thomas. (1973). The association of capital budgeting techniques with firm performance. The Accounting Review 48(2):353-364.   

*      Palmrose, Z.-V., and S. Shultz.( 2004). The circumstances and legal consequences of non-GAAP reporting: Evidence from restatements. Contemporary Accounting Research 21  (1): 139–180.

*      Phadoong sitti Monika,.(2003). The role of managerial accounting in emerging economics : An empirical study of Thailand.

*       Robert Kee, Michele Matherly, .(2013).   Target Costing in the Presence of Product and Production Interdependencies, Advances in Management Accounting, Volume 22.Emerald Group Publishing Limited ,135-158.

*      Sanford,B.,(2007), Innovation, Success and Failure in Public Management Research: Some Methodological Reflections

*      Forthcoming in Public Management,Vol.25,No.3,3-17

*      Sukurai.M. M,. (1996). Integrated Cost Management: Companywide Prescription for Higher Profits and Lower costs, Portland, Oregon