اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

تغییر اجتماعی در زندگی انسان‌ها موضوع جدیدی نیست، بلکه مهم این است که نسل دانش جدید بشر، همه دانش گذشته را دربرگرفته‌، دگرگون  ساخته و تکامل می‌بخشد. بسیاری از مشکلات از دگرگونی، رشد فهم، مهارت و قدرت بشر سرچشمه می‌گیرد. اینجاست که انسان مجبور به نوعی برنامه ریزی در خصوص تغییرات اجتماعی است. حسابداری، علمی بین رشته ای است و با توجه به طبقه بندی آن درحوزه علوم اجتماعی، امکان تحلیل تمامی ابعاد آن، بدون در نظرگرفتن دامنه ارزشی که بیانگر انسان، رفتارش و ویژگی‌های فردی و اجتماعی‌اش باشد، وجود ندارد. شاخص‌های حسابداری به مرور زمان تکامل یافته‌اند و این دانش در صدد فایده مندی نوع بشر به کارگرفته می شود. در این تحقیق سعی شده است چرایی و چگونگی اثر تغییرات اجتماعی و مدنی بر حرفه و دانش حسابداری مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف ترویج و ارتقا جایگاه دانش حسابداری مبتنی بر روش شناخت تاریخی با بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی‌کتابخانه‌ای، به بررسی ارتباط حسابداری  و شاخص‌های تمدن پرداخته و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که شاخص‌های مختلف توسعه تمدن مانند تکامل، اشاعه، فرهنگ پذیری، شهری شدن و صنعتی شدن بر توسعه حسابداری تاثیر گذارده و نهایتا موجب تغییر در نحوه اندازه گیری و گزارشگری رویداد‌های مالی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of social change on accounting development

نویسندگان [English]

  • Maryam Karami Ghale Seyedi 1
  • Allahkaram Salehi 2
1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Ahwaz Branch, Ahwaz, Iran
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-soleiman Branch, Masjed-soleiman, Iran
چکیده [English]

Social change in human life is not a new issue, but it is important that the new human knowledge generation encompasses all past knowledge, transforms and evolves. Many problems stem from the transformation, the growth of understanding, the skill and the power of mankind. This is where people have to plan for social change. Accounting is an interdisciplinary science, and according to its classification in the field of social sciences, it is not possible to analyze all its dimensions, regardless of the scope of value that expresses man, his behavior and his personal and social characteristics. Accounting indicators have evolved over time, and this knowledge is about utilizing humanity. In this research, we have tried to examine the implications and effects of social and civic changes on professional and accounting knowledge. The purpose of this study was to promote and improve the position of accounting knowledge based on the method of historical recognition through reviewing archival documents and scientific library materials, studying the relationship between accounting and civilization indicators and finally concluded that various indicators of civilization development, such as evolution, dissemination, culture, urbanization and industrialization have affected accounting development and ultimately changed the way in which financial events are measured and reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civilization
  • social changes
  • accounting
*      اقدم مزرعه‌،یعقوب و همکاران (1396). دموکراسی و توسعه حسابداری .فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت‌، شماره 32.

*      بنی مهد، بهمن (1391). مطالعه ماکیاولیسم میان دانشجویان رشته حسابداری و حسابداران شاغل در حرفه. مقاله ارائه شده‌، همایش حسابداری ارزشی .تهران : دانشگاه امور اقتصادی.

*      دورانت، ویل و آریل(1999). تاریخ تمدن (ویرایش دوم‌، چاپ ششم )،( احمد بطحائی و همکاران، مترجم). تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

*      روشه،  گی (2012). تغییرات اجتماعی(منصور وثوقی، مترجم).  تهران: نشر نی.

*      صالحی، اله کرم، کاویانی ، محسن، شایسته و طاهری فرد، احمدرضا(1394). تحلیل شبکه های اجتماعی در سیستم های اطلاعات حسابداری، کنفرانس بین المللی دستآوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد علی مدد، مصطفی و ملک آرایی، نظام الدین (۱۳۸۶). اصول حسابداری. جلد اول، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

*      کربلایی، اثیر (1388). تاریخچه حسابداری . وب سایت راسخون http://rasekhoon.net

*      کوجیما، اوسامو(2008). تاریخ حسابداری (محمد میرتونی، مترجم). تهران :انتشارات نورپردازان.

*      گولد، جولیوس و  کولب، ویلیام (2005) . فرهنگ علوم اجتماعی(محمد جواد زاهدی، مترجم)، چاپ دوم، تهران: نشر مازیار.

*      گوردون چایلد ( ۱۹۵۷).  دانشنامه ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶.

*      مور، ویلبرت (2002). تغییر اجتماعی (پرویز صالحی، مترجم ). تهران: انتشارات سمت.

*      واگو، استفان (1993). درآمدی بر تئوری‌ها و مدل‌های تغییرات اجتماعی(احمد غروری زاد، مترجم). تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.

*      هندریکسن، الدون اس و ون بردا، مایکل اف (2009). تئوری حسابداری (علی پارسائیان، مترجم)، چاپ سوم، تهران:انتشارات ترمه.

*      Askary S., (2006), Accounting professionalism – a cultural perspective of developing countries. Managerial Auditing Journal, 21, pp. 102-111.

*      Blackburn, N., Brown, J., Dillard, J., & Hooper, V. (2014). A dialogical framing of AIS-SEA design. Int. J. Account. Inf. Syst., 15, 83–101.

*      Bloom R. and Naciri M.A., (1989), Accounting Standard Setting and Culture: A Comparative Analysis of United States, Canada, England, West Germany, Australia, New Zealand, Sweden, Japan and Switzerland, International Journal of Accounting Education and Research, 24, pp. 70-97 .

*      Brennan G. Allen. (2014). What’s new about New accounts? Assessing change proposals for social and environmental accounting. Accounting Forum.

*      Brown, J. (2009). Democracy, sustainability and dialogic accounting technologies: Taking pluralism seriously. Crit. Perspect. Account., 20, 313–342.

*      Catchpowle, L., & Smyth, S. (2016). Accounting and social movements: An exploration of critical accounting praxis. Accounting Forum, http://dx.doi.org/10.1016/j.accfor.2016.05.001.

*      Dillard, J. and Vinnari, E. (2016). A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting, Crit Perspect Account, http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2016.09.004.

*      Dillard, J., & Yuthas, K. (2013). Critical dialogics, agonistic pluralism, and accounting information systems. Int. J. Account. Inf. Syst., 14, 113–119.

*      Doupnik T.S., and Salter S.B. (1995), External environment and accounting practice: a preliminary test of general model of international accounting development. The International Journal of Accounting, Education and Research,30(2):189-207

*      Gary, S.J. (1988) Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally. ABACUS.Vol.24, No.1.

*      Gray Rob, Brennan Andrew, Malpas Jeff, (2013).   New   accounts:   Towards   a reframing of social accounting". Accounting Forum, ACCFOR 283; No. of Pages16.

*      Hofstede G., (ed.) (1980) Culture's Consequences. Sage Publications

*      Keith Dixon Michael Gaffikin. (2013). Accounting practices as social technologies of colonialist. New Zealand: Critical Perspectives on Accounting

*      Littleton, A. C. (1968), "Antecedents of Double-Entry Bookkeeping", Edited by Michael Chatfield, Contemporary Studies in the Evolution of Accounting Thought, Dickenson Pub.

*      McKinnon J.L. (1986), The Historical Development of the Operational Form of Corporate Reporting Regulation in Japan, New York, Garland

*      Rodrica Dragulescu, Ana Maria Ilie. (2014). Accounting modeling –a multiple determination approach. Romania. Procedia Social and Behavioral Sciences 109. 1064 -1068