ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگوی اصول یکپارچه حسابداری مدیریت با رویکردی انتقادی است. بدین منظور، در این پژوهش چهار اصل مربوط بودن، تاثیر، ارزش و اعتماد به عنوان اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت جهانی در نظر گرفته شد و عوامل موثر بر این اصول و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه­ها در قالب سه بخش ساختاری، نظری و کاربردی و بر مبنای پارادایم انتقادی طراحی شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از معادلات ساختاری صورت گرفت و در نهایت الگویی با برازندگی مناسب استخراج گردید. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که وضعیت موجود حسابداری مدیریت در تئوری و عمل قانع کنند نیست (بر مبنای تفکر انتقادی) و نیاز است تا جهت رشد و توسعه حسابداری مدیریت در تمامی ابعاد، اصول یکپارچه حسابداری مدیریت در تمامی حوزه­های ساختاری و کاربردی رشته و حرفه حسابداری مدیریت در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Pattern of Global Management Accounting Based on Critical Thinking

نویسندگان [English]

  • Mona Abednazari 1
  • Ferydoon Rahnamay Roodroshti 2
  • Hashem Nikoomaram 2
  • Zahra Poorzamani 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to develop a model for global management accounting principles based on a critical approach. To this end, four principles of relevance, influence, value, and trust were considered as the global management accounting principles and the factors affecting these principles and their outcomes were examined. The research hypotheses were developed based on structural, theoretical, and applied frameworks based on the critical paradigm. The collected data were analyzed by using structural equation modeling and, finally, a model with good fit was extracted. The results of the study suggested that the current position of management accounting is not convincing in theory and practice (based on critical thinking), and the global management accounting principles need to be taken into account in all structural and practical domains for the development of management accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • global management accounting principles
  • management accounting development
  • critical thinking
  • structural equation modeling

*      بهرامفر، نقی و ولی اله رسولی (1377). "ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم­گیری مدیریت"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 24 و 25، 109-86.

*      رضاپور، نرگس (1393)، "آموزش انتقادی حسابداری در خدمت توسعه پایدار"، دانش و پژوهش حسابداری، 38، 29-1.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون، جبارزاده کنگرلویی، سعید و جلال اسپوکه (1390). "توجه مدیران به عوامل موفقیت­ساز، با تأکید بر فرآیندهای حسابداری مدیریت"، پژوهش­های تجربی حسابداری، 2، 26-7.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون و احمد گودرزی (1392). "حسابداری مدیریت انتقادی"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5، 14-1.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون و هدیه احیایی (1394). "ارزیابی چارچوب نظری حسابداری مدیریت و ارائه الگوی مفهومی"، رساله دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، طالب­نیا، قدرت اله و بهاره بنی طالبی دهکردی (1395). "نظام اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر شبکه کنشگران"، جلد اول، انجمن حسابداری مدیریت ایران.

*      سپاسی، سحر (1394). "مروری بر صلاحیت حسابداران مدیریت خبره جهانی"، چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت، انجمن حسابداری مدیریت.

*      شباهنگ، رضا (1391). "حسابداری مدیریت"، جلد اول، چاپ بیست و سوم، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی.

*      عالی ور، عزیز (1386). "میزگرد: هزینه­یابی بر مبنای فعالیت"، حسابرس، 37، 34-20.

*      گودرزی، احمد (1388). "دیدگاه حسابداری انتقادی"، حسابدار، 205، 53-44.

*      مقدس­پور، هنگامه و علی ابراهیمی کردلر (1393). "تدوین و تبیین مدل توسعه حسابداری مدیریت در ایران"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10، 106-73.

*      نمازی، محمد (1378). "آینده حسابداری مدیریت"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 26، 34-3.

*      Alawattage, C., Wickramasinghe, D., Tsamenyi, M., and Uddin, S. (2017). "Doing critical management accounting research in emerging economies". Advances in Scientific and Applied Accounting, 10(2), 177-188.

*      Albright, T., and M. Lam, (2006). "Managerial Accounting and Continuous Improvement Initiatives: A Retrospective and Framework". Journal of Managerial Issues, 8, 157 – 174.

*      Baird, K., Schoch, H., & Chen, Q. (2012). "Performance management system effectiveness in Australian local government". Pacific Accounting Review, 24(2), 161-185.

*      Birkinshaw, J; Omar, T and D, Arnold (2001)."Global Account Management in Multinational Corporation: Theory and Evidence", Journal of International Business Studies, 32, 2, 231-248.

*      CGMA Competency Framework (2015). "Global management Accounting Principle", The Chartered Global management Accountant, American Institute of CPAs. www.cgma.org/principles.

*      Cohanier, B. (2014). "What qualitative research can tell us about performance management systems". Qualitative Research in Accounting & Management, 11(4), 380-415.

*      Cokins, G (2008)."A management accounting framework".Journal of Corporate Accounting & Finance, 13, 1, 73–82.

*      Degan, c (2005). "Financial accounting theory". Rutledge

*      Golyagina, A., & Valuckas, D. (2016). "Representation of knowledge on some management accounting techniques in textbooks". Accounting Education, 25(5), 479-501.

*      Jones, T, C and Dugdale, D (2001). "The concept of an accounting regime", critical perspective on accounting, 12, 35-63.

*      Levine, C and M, Smith (2011). "Critical accounting policy disclosures", journal ofaccounting auditing and finance, 22(1), 39-76.

*      Maleen, Z. G and S. T, Michael (2009)."Pick, mix or match? A discussion of theories for management accounting research".Journal of accounting business & management, 16, 2, 54-66.

*      Noreen, E. (1987). "Commentary on H. Thomas Johnson and Rubert S. Kaplan's Relevance Lost: the Rise and fall of management accounting", Accounting Horizons, December; 11-16.

*      Wells, P., Gerbic, P., Kranenburg, I., & Bygrave, J. (2009). "Professional skills and capabilities of accounting graduates: the New Zealand expectation gap?". Accounting Education: an international journal, 18(4-5), 403-420.