بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی با سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران موجب می‌شود، مدیران تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع سهامداران را تأمین نکند. از جمله این تصمیمات می‌توان به عدم سرما‌یه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت‌ها اشاره کرد. یکی از راه‌های جلوگیری از آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی است؛ زیرا این کار موجب نظارت ذی‌نفعان بر تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات مالی بر سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، اطلاعات 119 شرکت به صورت مقطعی (119 مشاهده) مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت‌ از طریق محاسبه همبستگی رشد بین صنعت و شرکت، همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری از طریق محاسبه شاخص جامع کیفیت سود که متشکل از 4 متغیر (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و هموار سازی سود) است، اندازه گیری می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین شاخص جامع کیفیت سود و میزان سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between the quality of accounting information and corporate governance by investing in the main operations of the company

نویسندگان [English]

  • Reza Bagherzadegan 1
  • M. Hamed Khanmohammadi 2
1 Graduate Student of Accounting, Damavand Unit, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Damavand Unit, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
چکیده [English]

The existence of a conflict of interests between managers and shareholders causes managers to make decisions that do not provide for the interests of shareholders. One of these decisions may be the lack of investment in the major operations of the companies. One way to prevent it is to increase the quality of financial reporting and the establishment of a corporate governance system, as this will lead to stakeholder monitoring of investment decisions. The main objective of this research is to investigate the effect of corporate governance and the quality of financial information on investment in the main operations of companies admitted to Tehran Stock Exchange. In this study, 119 companies were sampled in a cross-sectional (119 observation). In this research, investing in the main operations of the company through the calculation of the correlation between growth of the industry and the company, as well as the quality of accounting information through the calculation of a comprehensive quality index of profits, which consists of four variables (accruals quality, earnings sustainability, profitability predictability and profit smoothing) Is measured. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between the comprehensive index of earnings quality and the amount of investment in the main operations of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information Quality
  • Comprehensive Quality Index of Earnings
  • Investing in major operations
  • Corporate Governance

*      ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد (1390)، کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نفد آزاد، پیشرفت‌های حسابداری شیراز، دوره 3، شماره 3، صص 37-63.

*      حساس یگانه، یحیی و همکاران (1393)،بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ششم، شماره 1، ص 1-14.

*   حساس یگانه، یحیی و یزدانیان، نرگس (1386)،تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود، مطالعاتحسابداری، شماره 17، ص 151-172.

*      عرب‌صالحی مهدی؛ گوگردچیان، احمد و هاشمی، مجید (1393)، عوامل موثر بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشی حسابداری مالی، سال ششم، شماره 23، صص 67-85.

*      فرساد، علیرضا و تیرانداز، حامد (1390)، ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران، بانک و اقتصاد، شماره 114، ص 60-66.

*      مشایخی، بیتا و محمدآبادی، مهدی (1390)، رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود،پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره 8، ص 17-32.

*      مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم (1385)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، ص 25-42.

*      مجتهدزاده، ویدا و احمدی، فاطمه (1388)، کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره 1، ص 147-170.

*      وکیلی فرد، حمیدرضا و باوندپور، لیدا (1389)، تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات مالی، شماره 8.

*      Ali, A., Zarowin, p., 1992. The role of earnings levels in annual earnings-returns studies. Journal of Accounting Research. 30, 286-296.

*      Albert, W,D., & Richardson, F,M., 1990. Income smoothing by economy sector. Journal of business finance and accounting. 17(5), 713.

*      Barton, J., Simko, P., 2002. The balance sheet as an earnings management constraint. Accounting Review 77, 1-27.

*      Ball, R., Brown, P., 1968. An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research. 6(2), 159-178.

*      Ball, R., Shivakumar, l., 2005. Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics. 39, 83-128.

*      Bao, B.H., & Bao, D.H., 2004. Income smoothing, earnings quality and firm valuation, journal of business finance & accounting, 31, 9-10.

*      Beaver, W.H., 1968. The information content of annual earnings announcemnets. Journal of Accounting Research. 6(3), 67-92.

*      Beaver, W.H., 1989. An accounting revolution, second ed. Prentic Hall, Englewood Cliffs, NJ.

*      Bhattacharya, U., Daouk, H., & Welker, M., 2003. The world price of earnings opacity. Journal of Accounting Review. 78(3), 641-678.

*      Biddle, G., Hilary,G., 2006. Acoounting quality and firm-level capital investment. Journal of Accounting Review. 81(5), 963-982.

*      Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, R., 2009. How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics. 48, 112-131.

*      Bushman, R., Smith, A., 2003. Transparency, financial accounting information and corporate governance. FRBNY Economic Policy Review. 9, 65-87.

*      Chang, J.C., Sun, H.L., 2010. Does the disclosure of corporate governance structures affect firms earnings quality? Review of Accounting and finance, 9(3), 212-243.

*      Chen, F., Hope, O.K., Li, Q.Y., & Wang, X., 2011. Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. Journal of Accounting Review. 86(4), 1255-1288.

*      Davidson, R., Goodwin-Stewart, J., & Kent, P., 2005. Internal governance structures and earnings management. Accounting and finance. Vol 45, 241-267.

*      Dechow, P.M., Dichev, I.D., 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. Journal of Accounting Review. (Suppl), 35-59.

*      Dechow, P.M., Ge, W., & Schrand, C., 2010. Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics , 50(2), 344-401.

*      Defond, M.L., 2010. Earnings quality research: advances, challenges and future research. Journal of Accounting and Economics, 50(2), 402-409.

*      Dichev, I., Graham, J., Harvey, C.R., & Rajgopal, S., 2012. Earnings quality: Evidence from the field . Article in press.

*      Gomariz M. F. C, Ballesta J. P. S. 2014. Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency. Journal of Banking & Finance, Vol. 40, pp. 494-506.

*      Easley, D., O’Hara, M., 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance. 59, 1553-1583.

*      Farzaneh, H., Osta, S., 2013. Ownership structure and the quality of earnings: Evidence from Iran. Science road journal, 1(3), 129-139.

*      Francis, J.R., Huang, S., Khurana, I.K., & Pereira, R., 2009. Does corporate transparency contribute to efficient resource allocation? Journal of Accounting Research. 47, 943-989.

*      Jinbu, Zh., Wang, Y., 2016. Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice. China journal of accounting Research., 251-266.

*      La Rocca, M., 2007 . The influence of corporate governance on the relation between capital structure and value. Corporate Governance, Vol 3, No 3.

*      Li, F., 2011. Earnings quality based on corporate investment decisions. Journal of Accounting Research, 49(3), 721-752.

*      Lev, B., 1983. Some economic determinants of the time-series properties of earnings. Journal of Accounting and Economics. 5, 31-38.

*      Li, Q., 2009. Accounting information quality and capital allocation efficiency: empirical evidence of Chinese listed corporations. Nankari Business Review. 12, 115-124.

*      McNichols, M.F., Stubben, S.R., 2008. Does earnings management affect firms’ investment decisions? Journal of Accounting Review. 83(6), 1571-1603.

*      Morck, R., Yeung, B., Yu, W., 2000. The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements? Journal of Accounting and Economics. 58, 215-260.

*      Myers, S.C., Majluf, N., 1984. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Accounting and Economics. 13, 187-221.

*      Ohlson, J., 2005. On accounting-based valuation formulae. Review of Accounting Studies. 10(2), 323-347.

*      Zhou, Z., Chen, H., 2008. Accounting information transparency and resources allocation efficiency: theory and empirical evidence. Journal of Accounting Research. 2, 53-62.

*      Verdi R. 2006. Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Unpublished Phd Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, Or Working paper.