تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کوته بینی مدیران بیش اطمینان: شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

محافظه ­کاری حسابداری در شرایط نبود اطمینان، سبب رویکرد محتاطانه در سنجش درآمدها و دارایی‌ها می‌گردد. همچنین، نگرش کوتاه ­مدت مدیران به‌معنای دیدگاه سطحی در اندیشیدن، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، شرحی از یک‌شکل سوگیری است که محدودیتی جدی در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. از سویی دیگر نیز بیش اطمینانی مفهومی است که ردپای آن به کرات در تصمیمات سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود به این معنا که افراد در مورد صحت قضاوتشان خوش­بینی داشته و به سختی ممکن است امکان اشتباه در قضاوتشان را در نظر بگیرند. در مطالعه حاضر تلاش شد با استفاده از داده­های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال­های 1391 تا 1395، مدل داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره، تأثیر محافظه ­کاری حسابداری بر نگرش کوتاه‌مدت مدیران بیش­ اطمینان بررسی شود. برای محاسبه کوته‌بینی مدیران از مدل هسو و همکاران (2017) براساس تغییرات مخارج سرمایه‌ای و تغییرات سودآوری شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد، ارتباط معکوس و معناداری بین محافظه‌کاری حسابداری و نگرش کوتاه­ مدت مدیران بیش­ اطمینان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism on the Short-Term Attitude of Executives: Empirical evidence of companies admitted to Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Tavangar 1
  • Mokhtar Keivanfar 2
1 Department of Accounting, Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Phd of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Accounting conservatism in conditions of uncertainty creates a prudent approach in identifying and measuring earnings and assets. Also, the managers' short-term view of a superficial and limited view in thinking, planning and decision making is a description of a kind of bias or tendency that creates a serious constraint in choices and decisions. On the other hand, subconcidence is a concept that occurs frequently in everyday life, and its footprint is also seen in investment decisions, meaning that individuals are optimistic about their verdict and may hardly consider mistakes in their judgment. In this study, we tried to investigate the effect of accounting conservatism on the short-term attitude of long-term managers using data from 120 companies accepted in Tehran Stock Exchange during 2012 to 2016, combined data model and multivariate regression model. The results showed that there is a reverse and significant relationship between accounting conservatism and short-term attitude of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting conservatism
  • short-term managerial attitude
  • fantasy

*   توکل نیا، اسماعیل (1396). تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته. 24(1)، 60-41.

*      خدامی پور، احمد و تاج الدینی، دینا. (1393). بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر شیوه تأمین مالی شرکت­ها و گرایش به نگهداری وجه نقد. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2 (4)، 101-112.

*      دیدار، حمزه؛ حیدری، مهدی و پوراسد، سعید. (1395). تاثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها بر مبنایی تحلیل پوششی داده­ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.

*      رامشه، منیژه و ملانظری، مهناز. (1393). بیش­اطمینانی مدیریت و محافظه­کاری حسابداری. دانش حسابداری، 5(16)، 55-79.

*      رسائیان، امیر؛ حاجیها، زهره و اخلاقی، حسنعلی (1392). بررسی عوامل موثر بر ساختار سررسید بدهی بر اساس برخی متغبرهای کلان اقتصادی. مطالعات و سیاست های اقتصادی، 99، 146-123.

*      ستایش، محمدحسین و روستا، منوچهر. (1392). بررسی ارتباط بین محافظه­کاری و کارایی مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران به­وسیله تحلیل پوششی داده­ها - کارایی برتر. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44)، 71-95.

*      سعیدی، علی و فرهانیان، محمدجواد. (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. چاپ دوم، تهران: انتشارات بورس.

*      شاهی، ملیحه. (1394). بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری. اولین همایش بین­المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد.

*      فروغی، داریوش و نخبه فلاح، زهرا. (1393). تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی. پژوهش­های حسابداری مالی، 6(1)، 27-44.

*      Affes, H. and Sardouk, H. (2017). Accounting conservatism and the company's performance: the moderating effect of the ownership structure. Journal of Business & Financial Affairs, 5 (2), 1-8.

*      Ahmed, A. and Duellamanm, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1-30.

*      Ahmed, A. S. and Duellman, S. (2011). Evidence of the role of accounting conservatism in monitoring managers’ investment decisions. Accounting and Finance, 51 (3), 609–633.

*      Ahmed, A.S,, Billings, B.K., Morton, R. and Stanford-Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review, 77, 867–890.

*      Astebro, T. A., Jeffrey, S. A. and Adomdza, G. K. (2007). Inventor perseverance after being told to quit: the role of cognitive biases. Journal of Behavioral Decision Making, 20 (3), 253-272.

*      Ball, R. (2001). Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting and disclosure. Brookings-Wharton Papers on Financial Services, (2001), 127–169.

*      Ball, R. and Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 83-128.

*      Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24, 337-382.

*      DeFond, M., Lim, C.Y. and Zang, Y. (2016). Client Conservatism and Auditor-Client Contracting. The Accounting Review, 91 (1), 69–98.

*      Francis, J. R. and Martin, X. (2010). Acquisition profitability and timely loss recognition. Journal of Accounting and Economics, 49 (1–2), 161–178.

*      Galasso, A. and Simcoe, T.S. (2011). CEO overconfidence and innovation. Management Science, 57 (8), 1469–1484.

*      Hirschman, A. O. (1967). The principle of the hiding hand. Public Interest, 6 (Winter), 10–23.

*      Hirshleifer, D. Low, A. and Teoh, H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? The Journal of Finance, 67 (4), 1457–1498.

*      Hsu, C., Novoselov, K., & Wang, R. (2017). Does Accounting Conservatism Mitigate the Shortcomings of CEO Overconfidence?. American Accounting Association., 53, 168-179.

*      Kothari, S. P., Shu, S. and Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47 (1), 241–276.

*      Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32 (2), 311–328.

*      Levinthal, D.A. & March, J.G. (1993). The Myopia of Learning. Strategic Management Journal, 14 (S2), 95-112.

*      Lyimo, G.D. and Tanzania, S. (2014). Conditional Conservatism and its Effect on Earnings Quality and Stock Prices in Indian Capital Market. Research Journal of Finance and Accounting, 6 (22), 98-104.

*      Malik, A.R.A. (2017). Investigating the relationship between corporate governance principles and accounting conservatism for companies listed on Saudi stock exchange. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 5 (9), 10-30.

*      Mohammed, N.F., Ahmed, K. and Ji, X. (2017). Accounting conservatism, corporate governance and political connections. Asian Review of Accounting, 25 (2), 288-318.

*      Suleiman, S. (2017). Debt Contracting and Conditional Accounting Conservatism. International Journal of Accounting Research, 5 (1), 1-3.

*      Watts, R.L. (2003). Conservatism in Accounting Part i: Explanations and Implications. Accounting Horizons, 17, 207-221.

*      Weinstein, N. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology, 39 (5), 806–820.

*      Zhang, J. (2008). The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers. Journal of Accounting & Economics, 45, 27-54.