نقش دسترسی به تسهیلات بانکی در مدیریت سرمایه در گردش شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

یکی از مباحث بسیار مهم در حیطه مدیریت مالی، مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد که نقش قابل‌توجهی در بقا و رشد واحد تجاری ایفا می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییر در دسترسی به تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکتی می‌باشد. در این مطالعه از داده‌های 52 شرکت تولیدی فعال در بخش صنعت در دوره زمانی 85-95 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است، برای این منظور از روش شبه درستنمایی داده‌های پنلی استفاده گردید؛ که در راستا تأثیر تغییر در تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی بر اجزاء سرمایه درگردش شامل موجودی نقد، دریافتنی‌ها، موجودی مواد و کالا، سایر دارایی‌های جاری(پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات)، اعتبار تجاری(پرداختنی‌ها)و سایر بدهی‌های جاری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد تغییر در دسترسی تسهیلات بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بر برخی از معیارهای سیاست سرمایه در گردش شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد و این تأثیرات در شرکت‌های که بیشتر یا کمتر وابسته به تسهیلات بانکی هستند متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Availability of Bank Credit in Corporate Working Capital Management

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasiri 1
  • Roya Darabi 2
1 Ph.D. Student of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.
2 Associate Professor of Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

An important subject in financial management is working capital management, which plays an important role in surviving and growing the commercial unit. The main purpose of this study is to evaluation the effects of change in the availability of short term bank dept on corporate working capital management. In this study, the data of 52 active manufacturing companies in the industry sector during the period of 2006 – 2016 in the Tehran Stock Exchange have been used. The panel data quasi-likelihood method was used. The effect of change in short term bank debt on working capital elements such as cash, receivables, inventories and other current assets (prepayments and orders), trade debt (payables) and other current liabilities were studied. The results showed that changes in the availability of bank debt significantly influence a number of aspects of a firm’s working capital policies, and these effects often differ across firms that are more or less dependent on bank debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank debt
  • working capital management
  • quasi-likelihood method
*      امامی، مریم سادات و فرید، داریوش(1395). "سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی. دوره 8. شماره 4. شماره پیاپی 30:1-16.

*      بزرگ اصل، موسی؛ اکبری ماسوله، علیرضا؛ محقق نیا، محمدجواد؛ تقوی فرد، محمدتقی(1396). "بررسی اثر تنوع‌گرایی دارایی و تسهیلات بانک‌ها بر بازده بانکی(مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی در ایران)". مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره 30. صص 201-212.

*      پوینده پور، علیرضا؛ فروغی، داریوش؛ قاسمی، محمدرضا (1395). "تأثیر سرمایه در گردش بر ساختار سرمایه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی". مالزی. مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران(متانا).

*      جهانخانی، علی و پارسائیان، علی(1380). مدیریت مالی. جلد دوم. ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو. انتشارات سمت.

*      خانی، عبدالله و افشاری، حمیده (1391). "نابهنجاری تأمین مالی و نابهنجاری سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 89- 1383". تحقیقات مالی. دوره 14. شماره2. صص 31-46.

*      دولو، مریم و محمودی، مسعود(1395). "سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های تأمین مالی". دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره چهارم، پیاپی (11) صص107-130.

*      سپاسی، سحر؛ حسنی، حسن و سلمانیان، لیدا. (1396). "مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی و محدودیت‌های تأمین مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی. دوره 5 . شماره 4 . شماره پیاپی 19:صص 99-116.

*      شعبانی، محمد(1388). بازارهای پولی و مالی بین‌المللی، قم: انتشارات مهر.

*      عرب مازار، عباس؛ نعمتی، مهرداد؛ درویشی، امیر (1396). "تأثیر مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی بر سودآوری برخی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران". اقتصاد مالی. دوره 11. شماره 38. صص 21-46.

*      غفاری، هادی؛ سعادت مهر، مسعود؛ سوری، علی؛ رنجبر فلاح، محمدرضا (1395). "تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران". مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. دوره 5. شماره 18. صص 109-132.

*      فرمان آرا، امید؛ عارف نژاد، میثم؛ جعفری، محبوبه (1395). "تأثیر مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی بر سودآوری برخی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد مالی". دوره 10. شماره 34. صص 167-187.

*      مهدیان، سید علی و نوروش، ایرج(1396). "ارائه مدلی برای تبیین مدیریت سرمایه در گردش: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری". فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری. سال ششم. شماره بیست‌وچهار.

*      نیکومرام، هاشم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد (1380). مبانی مدیریت مالی. جلد دوم. انتشارات ترمه.

*      واعظ، سیدعلی؛ قلمبر، محمدحسین و شاکری، فاطمه(1392). "عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های بورس اوراق بهادار". فصلنامه حسابداری مالی. سال پنجم. شماره 19. صص 46-68.

*      Banker, R., & Fang, S. (2013). Loan Financing and Real Cost Management. Available at www.ssrn.com.

*      Buchory, H. A.(2014).Analysis of the Effect of Capital, Net Interest and Margin Debt Risk on Profitability in the Implementation of Banking Intermediation. European Journal of Business and management .6(24), 48-96.

*      Burkart, M., & Ellingsen, T. (2004). In-kind Finance: A Theory of Trade Debt. American Economic Review, 94, 569-90.

*      Caballero, S., & Garcia, P., & Martinez, P. (2013). Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research, 332-338.

*      Chen, C., & Kieschnick, R. (2018). Bank debt and corporate working capital management. Journal of Corporate Finance.

*      Dasgupta, S., Noe, T., & Wang, Z. (2011). Where Did All the Dollars Go? The Effect of Cash Flows on Capital and Asset Structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46, 1259-1294.

*      Engemann, M., Eck, K., & Schnitzer, M. (2014). Trade Debts and Bank Debts in International Trade: Substitutes or Complements? The World Economy, 37, 1507-1540.

*      Francis, B., Hasan, I.,& Wang, H. (2014).Banking deregulation, consolidation, and corporate cash holdings: U.S. Evidence. Journal of Banking and Finance, 41, 45-56.

*      Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67 (2): 217–248.

*      Harford, J., Sandy, L., & Maxwell, W. F. (2014). Refinancing risk and cash holdings. Journal of Finance, 69, 975-1012.

*      Helper, S., Nicholson, J., & Noonan, R. (2014). The Economic Benefits of Reducing Supplier Working Capital Costs, U.S. Department of Commerce.Economics and Statistics Administration.

*      Ho Koo. J, Song. S., & Paik, T. (2015). Earnings Management and Cost Stickiness. Accounting Science and Technology Letter. Vol 84, 40-44.

*      Khan, N., Akbar, M., & Akbar, A. (2016). Does an optimal working capital exist? The role of financial constraints. Research Journal of Finance and Accounting, 7(9), 131-136.

*      Leary, M. T. (2009). Bank loan supply, lender choice, and corporate capital structure. Journal of Finance, 64, 1143–1185.

*      Liu, Z., &. Zhao, X. (2014). How Does Supplier Lending Differ from Bank Lending.working paper presented at the 2014 FMA meetings.

*      Lown, C., & Morgan, D. (2006). The Debt Cycle and the Business Cycle: New Findings Using the Loan Officer Opinion Survey. Journal of Money, Debt and Banking ,38, 1575-1597.

*      Lown, C., & Morgan, D. (2006). The Debt Cycle and the Business Cycle: New Findings Using the Loan Officer Opinion Survey. Journal of Money, Debt and Banking, 38, 1575-1597.

*      Mateut, S. (2014). Reverse trade debt or default risk? Explaining the use of prepayments by firms. Journal of Corporate Finance, 29, 303-326.

*      Maxwell, W. F. (2014). Refinancing risk and cash holdings. Journal of Finance, 69, 975-1012.

*      Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1997). Trade Debt: Theories and evidence. Review of Financial Studies, 10, 661-691.

*      Sufi, A. (2009). Bank lines of debt in corporate finance: An empirical analysis. Review of Financial Studies, 22(3), 1057-1088.