بررسی مقایسه‌ای قابلیت اتکاء اطلاعات مالی بر اساس تئوری چرخه عمر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، گروه حسابداری، جزیره کیش، ایران

چکیده

بر اساس تئوری رقابتی و تئوری علامت دهی، شرکت ها طی مراحل مختلف چرخة عمرشان دارای ویژگی ها و شرایط متفاوتی هستند که ممکن است بر نحوة گزارشگری مالی آنها اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف اثر پذیری قابلیت اتکا اطلاعات مالی از چرخة عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی قابلیت اتکا اطلاعات مالی بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی از دو مولفة بیان صادقانه و بی طرفی اطلاعات استفاده شده است. همچنین به منظور اندازه گیری این دو مولفه از شاخص مدیریت سود به عنوان عامل کاهنده قابلیت اتکای اطلاعات، به صورت معکوس و از دو معیار بی طرفی بر مبنای سودهای هرسهم گزارش شده دوره قبل و جاری به صورت معکوس برای ارزیابی ویژگی بی طرفی استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1390_1395 می باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تجزیه واریانس و به منظور مقایسه میانگین متغیرها از روش حداقل اختلاف معنی دار(LSD) و نرم افزار spss کمک گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین بیان صادقانه شرکت­ها در طی چرخه عمر تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین نتایج بررسی حاکی از آن است که بی طرفی اطلاعات  ارائه شده در دوره ­های بلوغ و افول تفاوت معنی­داری با هم ندارند؛ در حالی که بی طرفی اطلاعات ارائه شده در دوره رشد تفاوت معنی­داری با دوره بلوغ و افول دارد. براساس نتایج می توان بیان کرد که سیاست های به کارگیری اطلاعات مالیدر طی عمر شرکت متفاوت نمی باشد. همچنین نتایج این پژوهش مطابق تئوری علامت دهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of financial information reliability based on life cycle theory

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Malek Bahadori 2
1 Accounting Department, Islamic Azad University, East Tehran Branch, iran, Tehran.
2 Accounting Department, Islamic Azad University, kish International Branch, iran, Kish Island.
چکیده [English]

Based on competing and signaling theories, companies have different characteristics and conditions in their various stages of their life cycle, which may have an impact on their financial reporting. Therfore, the purpose of this study is to investigate the effect of reliability of financial information on different company’ life cycles. In order to verify the reliability of financial information based on the conceptual framework of financial reporting, two components of faithfull represatation and information neutrality have been used. Hence, in order to measure these two components, the earnings management index as an information’ relaiability’ decreasing factor in reverse and two of the criteria are based on the reported profits in curent and last year. The reported EPS of previous and current periods are inversely used to assess the neutrality.The sample consists of 127 Tehran Stock Exchange companies during the period of 2012- 2017. In order to examine the hypotheses of the research, analysis of variance was used to compare the mean of variables using the least significant difference (LSD) and SPSS software. Research findings suggest that there is no significant difference in faithfull represatation during corporate different life cycles. Also, the results of research indicate that the impartiality of the information neutrality presented and maturity and decline stage do not differ significantly. While the neutrality of the information presented in the growth stage is significantly different with the maturity and decline stages. Based on the results, it can be concluded that the policies for the use of financial information do not differ during the life of the companies. Also, the results of this study are in accordance with the signaling theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Data Retention
  • Life Cycle Theory
  • LSD Test

*      آقایی، محمدعلی، انواری رستمی، علی اصغر، احمدیان، وحید، منظری توکلی، قاسم، (1392)، رتبه بندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس دیدگاه تهیه کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان صورتهای مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم ـ شماره 83، صص 27ـ9.

*      پورحیدری، امید و عالی پور، داریوش(1390). بررسی ارتباط بین داده های حسابداری با چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، شماره2،صص 1- 16

*      پورزمانی، زهرا و ایمان، مسعود (1395)، مقایسه توان پیشبینی بازده مورد انتظار در چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل چهارعاملی کارهارت، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادا، شماره بیست و ششم، صص 27-42.

*      پورزمانی، زهرا و جمشیدی، شهرام(1394)، تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه. مجله  دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال4. شماره13. صص 55 – 66.

*      دیانتی دیلمی، زهرا و رمضانی، مریم(1392)، تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. سال 6. شماره 18. صص31-47.

*      سجادی، سید حسین، تاکر، رضا، محمودی، علی، (1390)، رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صص115-137.

*      سرلک، نرگس، فرجی، امید و بیات، فاطمه (1394)، رابطه بین ویژگیهای مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت، پژوهشهای ‌حسابداری ‌مالی ‌و‌ حسابرسی، سال‌7‌، شماره‌77، صص1-7.

*      شورورزی، محمدرضا و نیکومرام، هاشم (1389)، ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره7. صص1 – 26.

*      کرمی، غلامرضا و آخوندی، امید (1395)، چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها، سال 13 ، شماره 52، صص29-51.

*      کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد (1389)، تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارها ی ریسک و عملکرد، مجله پژوهشهای حسابدار مالی، سال دوم، شماره ، 3 ، صص 49-64.

*      مونتگمری، داگلاس(1386)، خلاصه ای بر طرح و تجزیه آزمایش ها (ترجمه، محمدرضا دهقانی)، انتشارات: موسسه پلک.

*      رستمی، سیدی، امیر و لیدا سلمانیان (1393)، چرخه عمر شرکت و معیارهای ارزیابی عملکرد، مجله علمی - پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره 1، شماره 1، صص129-141.

*      Anthony, J. H.and  Ramesh,K. (1992) Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis, Journal of Accounting and Economics, Vol. 15.

*      Adizes, I. (1998)corporate life cycle: How and Why corporations Grow and Die and What Do about it, Englewood Cliffs, NJ.

*      Aharony,J, and Falk, H, and Yehuda, N. (2006). Corporate Life Cycle and the Value Relevance of Cash Flow versus Accrual Financial Information, School of Economics and Management Bolzano, Italy ,Working Paper; Vol. 34.

*      Barua, A.(2006) .Using the FASB’S qualitative characteristies in earnings quality measures, Dssertation of Ph.D in Accounting, Louisiana State University.

*      Bixia ,X.(2007) Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor , Review of Accounting and Finance, Vol. 6, pp 162-175.

*      Black,E.L. (1998). Life-Cycle Impacts on the Incremental Relevance of Earnings and Cash flow Measures, Journal of Financial Statement Analysis, Vol. 40-56.

*      Bontis, N. (1998)Intellectual capital: an exploratory study that develop measure and models, Managemen decision, Vol.36, No.2, pp 63-76.

*      Churchill,N and Lewis,V.(1983) The five stages of small business growth, HBR, Vol. 61,No. 3, ,pp 30- 50.

*      Dechow, P. (1994).Accounting earnings and cash flow as measures of firm performance: the role of accounting accruals, Journal of Accounting and Economics, Vol. 18, pp 3-42.

*      Dechow, P.M, and Sloan, R.G, and Sweeney, A.P. (1995). Detecting earnings management, The Accounting Review , Vol.70, pp 193–225.

*      Dechow, P, and Ge, W and Schrand, C. (2010) Understanding earnings quality: a review of the proxies, their determinants and their consequences, Journal of Accounting and Economics, Vol. 50, pp 401–344.

*      Hasan,M.M, and Habib,A. (2017) Firm life cycle and idiosyncratic volatility, International Review of Financial Analysis , Vol. 50, No C, pp 164-175.

*      Healy,P.M and wahlen, J.M. (1999)A review of the earnings management literature and its implications for standard settings,Accounting Horizon, Vol.13: 365-383.

*      Hribar,P and Yehuda,N (2015)The Mispricing of Cash Flows and Accruals at Different Life-Cycle Stages, Contemporary Accounting Research,Vol. 32, No. 3, pp 1053–1072.

*      Jaafar, H.(2010) Accounting Choice, Firm Life-Cycle and the Value-Relevance of Intangible Assets, Global Review of Accounting and Finance, Vol. 1, No. 1, pp. 18-40.

*      Jenkins, D.S and, Kane, G.D, and Velury, U. (2004). The impact of the corporate life-cycle on the value-relevance of disaggregated earnings components,Review of Accounting and Finance, Vol. 3, pp. 5-20.

*      Kallunki J and Silvola, H.(2008)The effect of Organizational Life Cycle Stage on the use of Activity-based Costing, Management Accounting Research, Vol.19, pp 62–79.

*      Mueller, D.C. (1972) A Life Cycle Theory of the Firm, Journal of Industrial Economics, Vol. 20, pp199-219.

*      Nissim, D and Penman, S. (2001).Ratio analysis and equity valuation: Form research to practice, Review of Accounting Studies, Vol. 6, pp 109-154.

*      Park, Y and Chen,K.(2006)The Effect of Accounting Conservatism And Life-Cycle Stages On Firm Valuation, Journal of Applied Business Research, Vol .22, pp 75-92.

*      Sugianis,T.(1996) The value Relevancy of Research Development on valuation of future Earnings, Journal of Accounting and Economics, Vol. 21, pp 128- 142.

*      Teoh,S.H, and Welch,I and Wong, T.J. (1998)Earnings management and the post-issue performance of seasoned equity offerings, Journal of Financial Economics, Vol. 50, pp 63-99

*      Yan,Z. (2010) A New Methodology of Measuring Firm Life-Cycle Stsges, International journal of economic prespective.