تبیین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام بر سود تقسیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، گروه حسابداری، ‌واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر ،‌ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم تحقیقات- پردیس بین الملل قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ،‌ قشم، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی اثر اطلاعاتی نقدشوندگی بر سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که اطلاعات 102 شرکت در بازه زمانی   1394-1385 استفاده و جهت برآورد مدل از روش پانل لاجیت (توبیت) در نرم افزار استاتا بهره گرفته شد. جهت تبیین صحیح روابط، از متغیرهای تعدیل‌کننده کیفیت افشای اطلاعاتی، سهم شناور آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده گردیده و همچنین جهت تعمیم نتایج از معیارهای مختلف نقدشوندگی (آمیهود1-کروین واسکولتز2- نسبت بازده‌ صفر) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عامل‌های مختلف نقدشوندگی تأثیر معناداری بر تقسیم سود دارند. تأثیر متغیرهای تعدیل‌‌کننده بر تقسیم سود، در حالتیکه شاخص نقدشونگی نسبت بازده‌های صفر در نظر گرفته شده؛ قوی‌تر از سایر حالت‌ها است. همچنین بر اساس نتایج متغیرهای تعدیل‌گر در حالتی که تعدیل‌کننده متغیر سهم سهام شناور در نظر گرفته شده، موجب افزایش تأثیر شاخص‌های نقدشوندگی شده‌اند. بر اساس نتایج متغیرهای نقدشوندگی و تعدیل‌کننده بر تقسیم سود سهام نقدی درجه‌بندی شده توسط گردش نقدینگی از فعالیتهای عملیاتی (3DVC) بیش از حالتی است که متغیر وابسته سودهای سهام نقدی درجه‌بندی شده توسط درآمدها (4DVE) در نظر گرفته شود.
لازم بذکر است میان متغیرهای DVC، DVE و نقدینگی خاصیت درونزایی مشاهده نگردید در نتیجه جهت علیت یکطرفه‌ای از نقدینگی به سمت DVC، DVE قابل تأیید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Information Effect of Stock Liquidity on Dividend

نویسندگان [English]

  • Hamireza Kordlouie 1
  • Mehrnoosh Ebrahimi 2
1 Associate Professor and Member of the Young Researchers Club ,Accounting Department , Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr ,Iran
2 PhD Student of Accounting , Science Research Branch- Qeshm International Campus ,Islamic Azad University, - Qeshm ,Iran
چکیده [English]

In the current study, the information effect of liquidity on the dividend payouts was investigated in the companies listed on the Tehran Stock Exchang., that from the data on 102 companies for the years 2006-2015 were used and the model was estimated in Stata15 software by using panel logit (tobit) method. The study explores the relationships by using the moderating variables of information disclosure quality, free float and information asymmetry. Moreover, different liquidity measures (Amihud- Corwin and Schultz-the proportion of zero
returns) were used to generalize the results for other cases.
The results indicate that various liquidity factors have significant effects on profit sharing. When the liquidity index is the proportion of zero returns, the effect of moderating variables on the profit sharing is greater than the other variables. Moreover, according to the results of the moderating variables, when the float is the moderating variable, it leads to an increase in the liquidity index effect.
According to the results, the liquidity and moderating variables have greater impacts on the cash dividend ranked by the cash flow from the operating activities (DVC) compared with that of the dependent variable of cash dividend ranked by earnings (DVE). It should be noted that the DVC, DVE, and liquidity variables were not endogenous. Therefore, it is confirmed that there is a one-way causality from liquidity towards DVC and DVE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividend
  • liquidity
  • information disclosure quality
  • information asymmetry
  • logit panel

*      اکبری محمدرضا، حسنی محسن، بهرامی حمیدرضا (1394) " مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"‌‌‌‌ پژوهشهای مدیریت راهبردی،سال 21،‌‌‌‌ ﺷﻤﺎره 57، بهار وتابستان 1394،ص101-116.

*      ایزدی نیا ناصر، رامشه منیژه (1390) " نقش ویژگی‌های معاملات سهام بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"‌‌‌‌ مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، ﺷﻤﺎره اول، بهار وتابستان 1390، شماره پیاپی 3/60،ص1-27.

*      بنی مهد بهمن، عربی مهدی،حسن پور شیوا (1395) " کتاب پژوهشهای تجربی و روش شناسی در حسابداری"‌‌‌‌ انتشارات ترمه،چاپ دوم 1395.

*      پور ابراهیمی محمدرضا؛ سیدخسروشاهی سید علی‌‌‌‌ (1391) بررسی رابطه درصد سود تقسیمی و حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ تحقیقات مالی، دوره 14، شماره 2‌‌، پاییز و زمستان1391، ص‌‌‌‌ 30-15.

*      رحمانی علی، حسینی سیدعلی،رضاپور نرگس (1389) " رابطه مالکیت نهادی سهام در ایران" بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، ﺷﻤﺎره 61، پاییز 1389،ص54-39.

*      ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﻛﺎﻇﻢ ﻧﮋاد ﻣﺼﻄﻔﻲ،ذواﻟﻔﻘﺎری ﻣﻬﺪی (1390) " ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺸﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻬﺎم و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان" ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ص74-55.

*      صادقی بهبهانی زاده، صفری و حسن زاده، رسول و صادقی بهبهانی زاده، فاضل. (1391). «تأثیر سیاست تقسیم سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

*      فدائی نژاد محمد اسماعیل و خرم نیا نوید. (1391) تبررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثر آن بر نقدشوندگی و عدم تقارن ازلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال پنجم، شماره 18، تابستان1391، صص 62-82.

*      قاسمی, قاسم؛ جواد معصومی؛ مصطفی قاسمی و سید حسین موسوی، ۱۳۹۲، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد

*      قالیباف اصل حسن ؛ فریده ولی زاده (1395) بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم‌تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام؛ راهبرد مدیریت مالی، مقاله 1، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1395، صفحه 1-23

*      نظری محسن، پارسائی منا ،رنصیری سیده السادات (1391) " رابطه ی عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست های تقسیم سود در شرکت ها" فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ﺳﺎل اول ، ﺷﻤﺎره دﻮم، تابستان 1391،ص103-113.

*      یعقوب نژاد، احمد و ذبیحی، علی. (1390) رابطه بین کیفیت افشا و نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 10، صص 217، 235

*      Adeline, Paul Raj and Presenna, Nambiar. (2007).Article: KL urged to takesteps for greater free float, liquidity levels on bourse ,newspaper international ,p:5.http://www.sahamas.net/forum10/4327.html

*      Aharony,  J.,  Swary,  I.(1980)  ,  "Quarterly  Dividend  and  Earnings Announcements and Stockholders Return: An Empirical Analysis", Journal of Finance , 35(1), pp. 1-12.

*      Amihud, Yako. (2002). “ Illiquidity and Stock Returns: cross-section and time series effects “. Journal of Financial Markets, 5, pp.31-56.

*      Banerjee, S., Gatchev, V.A., Spindt, P.A., 2007. Stock market liquidity and firm dividend policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis 42(2), 369–397.

*      Bun, C.(2005) ,    " Use Dividends to Signal or Not: An Examination of the UK Dividend Payout Patterns"Managerial Finance, 31( 4), pp. 12-33.

*      Chen, Y., Rhee, S.G., Veeraraghavan, M., Zolotoy, L., 2015. Stock liquidity and managerial short-termism. Journal of Banking & Finance 60, 44–59.

*      Cheung, Y., 1986. Tunneling and propping up: an analysis of related party transactions by Chinese listed companies. Pacific-Basin Finance Journal 17(3), 372–393.

*      Corwin, S.A., Schultz, P., 2012. A simple way to estimate bid‐ask spreads from daily high and low prices. The Journal of Finance, 67(2), 719-760.

*      Donadelli, M., Persha, L., 2014. Understanding emerging market equity risk premia: industries, governance and macroeconomic policy uncertainty. Res. Int. Bus. Finance 30, 284–309.

*      Eiling, E., 2013. Industry-specific human capital, idiosyncratic risk, and the cross-section of expected stock returns. J. Finance 68, 43–84.

*      Fong, K.Y., Holden, C.W., Trzcinka, C., 2016. What are the best liquidity proxies for global research? Indiana University Working Paper

*      Griffin, Carroll Howard. (2010). “Liquidity and Dividend Policy: International Evidence”. International Business Research, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 3, No. 3.

*      Han, B., Kumar, A., 2013. Speculative retail trading and asset prices. J. Financ. Quant. Anal. 48, 377–404.

*      Igan, Deniz, de Paula, Aureo and Pinheiro, Marcelo. (2010). “Liquidity and Dividend Policy”. MPRA Paper, No. 29409, posted 10.

*      Holmström, B., Tirole, J., 1993. Market liquidity and performance monitoring. Journal of Political Economy 101(4), 678–709.

*      Jiang, Fuxiu, Ma, Yunbiao, Shi, Beibei, Stock Liquidity and Dividend Payouts, Journal of Corporate Finance (2016), doi:10.1016/j.jcorpfin.2016.12.005

*      Kiel, Geoffrey C. & Nicholson, Gavin J. 2003. "Board Composition and Corporate Performance: How the Australian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance, Corporate Governance», An International Review 11(189-205).

*      Kyle, A., 1984. Market structure, information, futures markets, and price formation. In: Storey, G.G., Schmitz, A., Sarris, A. (Eds.), International Agricultural Trade: Advanced Readings in Price Formation, Market Structure and Price Instability. Westview Press, Boulder, CO, pp. 45–64.

*      Li, K., Zhao, X. (2008).Asymmetric Information and Dividend Policy,Financial Management, Volume 37, Number 4 , pp. 673-694(22)

*      Lesmond, D., Ogden, J., Trzcinka, C., 1999. A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies 12(5), 1113–1141.

*      Liu, Weimin. 2006. “A Liquidity-Augmented Capital Asset Pricing Model”, Journal of Financial Economics 82(631–671).

*      Marshall, BenR. Nguyen, Nhut H. Visaltanachoti, Nuttawat(2012). Commodity Liquidity Measurment and Transaction Costs. The Review of financial studies. V25.n 2.2012

*      McLean, R.D., Pontiff, J., 2016. Does academic research destroy stock return predictability? The Journal of Finance 71(1), 5-32.

*      Miller, M.H., Modigliani, F., 1961. Dividend policy, growth, and the valuation of shares. Journal of Business 34(4), 411–433.

*      Nartea, G.V., Wu, J., Liu, Z., 2013. Does idiosyncratic volatility matter in emerging markets? Evidence from China. J. Int. Financ. Mark. Inst. Money 27, 137-160.

*      Purmessur, R.D., Boodhoo, R.(2009) ,"Signalling Power of Dividend on Firms’  Future  Profits A  Literature  Review",  EvergreenEnergy  – International Interdisciplinary Journal, available at: http://ssrn.com/abstract=1359495