تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی : رویکرد متن‌کاوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده امور اداری و اقتصاد، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان ،اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده امور اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان ،اصفهان،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل80 شرکت در بازه زمانی 1389-1395می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است. جهت اندازه گیری ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن کاوی(مدل فضای برداری) استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج و یافته های پژوهش موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاران به ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری اهمیت زیادی می دهند و به دلیل دردسترس کردن اطلاعات خصوصی شرکت ها، در تحلیل های خود توجه زیادی به آن دارند. همچنین به نظر می رسد تغییر روش های حسابداری شرکت ها از نظر مشارکت کنندگان بازار سرمایه اهمیت زیادی داشته و با ایجاد ابهامات بیشتر در خصوص دلایل تغییر روش های حسابداری منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Accounting Comparability and Consistency on Information Asymmetry: A Text Mining Approach

نویسندگان [English]

  • Sobhan Zafari 1
  • Dariush Foroughi 2
  • Gholamhosein Kiani 3
1 Ph.D Student of Accounting,Isalmic Azad University,Branch Isfahan
2 Associate Prof,Accounting Group,Isfahan University
3 Assistant Prof,Department of ecocnomic,Isfahan University.
چکیده [English]

The Aim of this paper is to Investigate The Impact of Accounting Comparability and Consistency on Information Asymmetry of Listed Companies in Tehran Stock Exchange.The Population of Research is Firms listed in TSE.the sample of Research Consist of 80Firms in Time-period of1389-1395.for Hypotheses testing,We Utilised Multivariate Pooling Data Regression.To Measure Accounting Consistency we Applied Text-mining Techniques(Vector Space Model).Research Findings Indicate that Accounting Comparability negatively impact the information AsymmetryFindings also show that accounting consistency have a negative impact on information asymmetry. Overall, it seams that in Iran Capital market, accounting comparability as a one of the qualitative characteristic of accounting information is very important for users of accounting information and investors so that it lead to private information convert to public available for them. alSo , it seams that changing accounting methods and procedures is very important for capital market participants and By creating more ambiguity about the reasons of changing accounting methods lead to increase information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Comparability
  • Accounting Consistency
  • information asymmetry
  • Text mining

*      احمد پور، احمد و امیر رسائیان. (1385). رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی حسابداری وحسابرسی

*      تیمورپور، بابک و حیدر نجفی.(1394).داده کاوی با R . انتشارات:مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکاء.

*      پرئی، اعظم السادات و حجت اله حمیدی.(1395).ارائه رویکردی برای مدیریت و سازمان دهی اسناد متنی با استفاده از تجزیه و تحلیل هوشمند متن. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 32(4):1171-1202.

*      پیکری، ناصر، یعقوبی؛ سید علی اصغر و حمیدرضا طاهری(1394). تحلیل احساسات در شبکه اجتماعی توییتر با تکنیک متن کاوی. کنفرانس بین المللی وب پژوهی 26 و27 فروردین 1394

*      کمیته تدوین استانداردهای حسابداری.(1388). استانداردهای حسابداری. نشریه 160(انتشارات: سازمان حسابرسی)

*      فروغی، داریوش و پیمان قاسم زاد.(1394). تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی. بررسی های حسابداری وحسابرسی 22(4):479-500.

*      ساجدی، هدیه، سادات تقوی، زهرا و فرناز سادات تقوی.(1394). مقدمه ای بر بازیابی اطلاعات.  نشر: نیاز دانش(چاپ اول)

*      رحیمیان، نظام الدین، حسن همتی و ملیحه سلیمانی فرد. (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری 3 (10): 178-157.

*      قائمی، محمد حسین و محمد رضا وطن پرست. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی 12  (41): 103-85.

*      قلی زاده، محمد حسن، رمضانپور،اسماعیل،موسوی نیا، سید مرتضی و فریبرز رنجی.(1395).تاثیر معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های حسابداری مالی 8(1):93-112.

*      قربانی، عالیه و افسانه سروش یار.(1396).تاثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای تعهدی و نقدی آن بر عدم تقارن اطلاعاتی. دانش حسابداری مالی 4(3):143-160.

*      مهراد، جعفر و سارا کلینی.(1386). بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطلاعات. نشریه کتابداری و اطلاع رسانی 10(2):197-210.

*      مهرورز، فاطمه و محمد مرفوع.(1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی باآگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی . مطالعات تجربی حسابداری مالی 13(49):83-110. (DOI): 10.22054/qjma.2016.4195

*      نبات دوست باغمیشه، محمد حسین و حیدر محمد زاده سالطه.(1395).بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی 16(62):159-176.

*      Barth, M., Landsman, W., Lang, M., 2008. International accounting standards and accounting quality. J. Account. Res. 46, 467–498.

*      Barth, M.E., Landsman, W., Lang, M., Williams, C., 2012. Are IFRS based and US GAAP-based accounting amounts comparable? Journal of Accounting and Economics 54 (1), 68–93.

*      Brown, S., and J. Tucker. 2011. Large-sample evidence on firms’ year-over-year MD&A modifications.Journal of Accounting Research 49: 303–346.

*      Brown. S. and Hillegiest. S. A. (2007). How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry.Review of Accounting Studies. 12: 443–477.

*      Bhattacharya, N., H, Desai and K, Venkataraman .(2012). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidence from trading costs, forthcoming, Contemporary Accounting Research : www.onlinelibrary.wiley.com

*       

*      Bordeman, A.J. (2015).The Effect of Discretion in Accounting Standards on Financial Reporting Comparability. Ph.D Thesis(University of Colorado).

*      .Campbell, J.L., Yeung, P.E. 2012. Accounting comparability, investor sophistication, and contagion effects. Working paper, University of Georgia and Cornell University.

*      Cairney, T. D. 2003. Institutional investors and trading volume reactions to management forecasts of annual earnings. Review of Accounting & Finance: 2, (3): 91-112.

*      Choi, J.H., Choi, S., Myers, L and Ziebart, D. 2017. Financial Statement Comparability and the Informativeness of Stock Prices About Future Earnings. www.ssrn.com

*      Chen, C.-W., W. Collins, D.,Kravet, T., &D. Mergenthaler, R. (2013). Financial statement comparability and the efficiency of acquisition decisions. Working Paper,University of Iowa and University of Texas at Dallas. Available at: http://ssrn.com/abstract=2169082

*      Cormier.,D and Ledux.,M.J.(2012).The moderating effect of voluntary disclosure on the relation between earnings quality and information asymmetry: some Canadian evidence. Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, ( 8), 2:157-183.

*      De Franco, G., S. P. Kothari, and R. Verdi. 2011. The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research 49(4): 895–931.

*      Fang, X., Li, Y., Xin, B and Zhang, W. 2012. Accounting Comparability and Bank Loan Contracting. Rotman School of Management. Working Paper No. 2138202, CCCA Annual Conference 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com

*      FinancialAccounting Standards Board (FASB). 2010. Conceptual Framework for Financial Reporting. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 8.:

*      Francis, J., P. Olsson, and K. Schipper. 2006. Earnings quality. Foundation and Trends in Accounting 1:259-340.

*       

*      Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. Qualitative Characteristics of Accounting Information. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2. Norwalk, CT: FASB. Available at: http://www.fasb.org/pdf/con2.pdf

*      Healy PM, Palepu KG. 2001. Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: a Review of the Empirical Disclosure Literature, Journal of Accounting and Economics, 31: 405–440.

*      Jiang, H., Habib, A and Hu, B. 2011. Ownership Concentration, Voluntary Disclosures and Information Asymmetry in New Zealand. Journal of British Accounting Review: 43, (1): 39-53.

*      Salton, G., A. Wong, and C. S. Yang. 1975. A vector space model for automatic indexing. Communications of the ACM 18: 613–620.

*      Securities and Exchange Commission (SEC). 2000. SEC Concept Release: International AccountingStandards. Available at: http://sec.gov/rules/concept/34-42430.htm

*       

*      HOBERG, G., AND G. PHILLIPS. “Text-Based Network Industries and Endogenous Product Differentiation.”

*      Journal of Political Economy (2015): Forthcoming

*      . Kim,S. and S.C.Lim.(2016).Earning Comparability and Informed Trading. Finance Research Letter

*      Salton, G., A. Wong, and C. S. Yang. 1975. A vector space model for automatic indexing. Communications of the ACM 18 (11): 613-620.

*      Sohn,B.Ch.(2016).The Effect of Accounting Comparability on the Accrual-Based and Real Earning Management.J.Account.Public Policy.

*      Penman, S. , 2013. Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill, New York .

*      Peterson,K., Schmardebeck,R. and T.J.Wilks.(2015).The Earning Quality and Information Processing Effects of Accounting Consistency .The Accounting Review 90(6):2483-2514.Taghva, Kazem; Bechley, Russel; Sadegh, Mohammad(2003). Alist of farsi stop words. Retrieved November 29, 2006, 

*      Lee,.J.(2018).Information Asymmetry,mispricing and security Issunce. Available at://www.ssrn.com//.

*      Lo.,K.,Ramos.,F. and R.Rogo.,(2017). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics

*      Taplin.,R.H.(2010). The Measurement of Comparability in Accounting Research. Abacus 47(3):383-409.

Venkatesh, P. C. and R. Chiang ,1986,”Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: a case study of eanings and dividend announcements”. The Journal of Finance, No. 41,5, PP.1089-11020.