اولویت بندی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) (مطالعه موردی: بیمارستان نمازی شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر ، بوشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بوشهر ، بوشهر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اولویت بندی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) (مطالعه موردی: بیمارستان نمازی شیراز) بوده است. بدین منظور با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای روش مقایسات زوجی و درخت تصمیم و جدول نه کمیتی عوامل موثر بر نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا(PFABC ) شناسایی و با استفاده از نرم افزار Expert choice11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان و کارشناسان مالی شاغل در بیمارستان نمازی شیراز در نظر گرفته شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر در رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) و شاخص سازمانی کمترین تاثیر در رابطه نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC) با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) دارد. به عبارت دیگر از میان شاخص اقتصادی؛ ساختار هزینه های موجود، از میان شاخص سازمانی؛ به روز بودن سیستم و از میان شاخص فنی؛ در نظر گرفتن منابع واقعی استفاده شده توسط هر فعالیت به عنوان موثرترین عامل با نسل سوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC)، رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the influential factors on third generation of performance focused activity based costing (PFABC)؛ )case study of Namazi Hospital of Shiraz City(

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Mohsenei 1
  • Rohallah Vafaei poor 2
1 Assistant Professor of Accounting , Islamic Azad University , Boushehr branch, Boushehr , Iran.
2 PH.D Student of Accounting , Islamic Azad University , Boushehr branch, Boushehr , Iran.
چکیده [English]

This article Prioritizing the influential factors on third generation of performance focused activity based costing (PFABC)؛ )case study of Namazi Hospital of Shiraz City(For this purpose, using a hierarchical analysis technique based on the paired comparison method and the decision tree and the non-quantitative table, the factors influencing the relationship between the third generation of costing based on pragmatic activity (PFABC) were identified. The statistical population of the present study was experts and financial experts working in Namazi Hospital of Shiraz. The research findings indicate that the economic index has the most effect on the relationship between the third generation of costing based on pragmatic activity (PFABC) and organizational index. The least effect on the relationship between the third generation of pragmatic activity based on pragmatic activity (PFABC) and the hierarchical analysis technique AHP). In other words, among the economic indexes, the structure of existing costs, from the organizational index, the system's modernity and the technical index; considering the actual resources used by each activity as the most effective factor with the third generation activity-based costing Pragmatic (PFABC) has a direct relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prioritization
  • Costing
  • Practical Activity
*      اشرفی، بهبودعلی، تیرانداز، حامد، (1390). بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، صص 113-120.

*      آذین فر، کاوه، (1390)، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 5.

*      دلبری، علی، داودی، علیرضا، (1391). کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه بندی شاخص های ارزیابی جاذبه های توریستی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره دوم، صص 57-79.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون، (1388). هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تهران: انتشارات ترمه.

*      سلطانی، سید احمد، کلانی، مقصود، (1391). مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره پانزدهم.

*      طالب نیا، قدرت اله و دیگران، (1391). بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده سازی و اجرای سیستم هزینه یابی بر مبانی فعالیت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحقیق موردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-گروه محصولات شیمیایی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، تهران، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 95-78.

*      قدسی پور، حسن، (1395). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

*      کرم، امیر، (1387). کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی زمین برای توسعه کالبدی بر پایه عوامل طبیعی (مطالعه موردی: مجموعه شهری شیراز)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد8، شماره 11، صص 33-53.

*      کوپر، رابین و دیگران (1381). هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ترجمه احمد عزیزی و احمد مدرس، سازمان حسابرسی، چاپ دوم.

*      محمدی، محمد، قاسمی، مصطفی، عطارزاده، محمدرضا، (1393). بررسی امکان سنجی توسعه و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پنج پالایشگاه و ستاد)، مجله نفت، گاز و انرژی، شماره 21.

*      نمازی، محمد،  ناظمی، امین، (1391). ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در بانکداری الکترونیک، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 69، ص 119-138.

*      نمازی، محمد، شمس الدینی، کاظم (1395). بررسی تاثیر منحنی یادگیری بر سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا (PFABC)، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره بیست و نهم، ص 73-87.

*      Angelopoulos, Michail, Pollalis, Yannis. (2017). Activity Based Costing (ABC) as a toolfor Lean Transformation: The Case of theGreek Power Public Corporation (PPC).

*      Blocher . Edward j (2014) . Cost management :A  eEstrategic Emphasis . New York :McGraw - Hill .

*      Buys W. Peter, (2006), Sterategic Costing Techniques, Accountancy SA, Accounting  & Tax Periodicals, p. 14

*      Dalci, I., TanisV. & Kosan,L.(2010). “Customer Profitability Analysiswith Time-Driven Activity-Basedcosting: A Case Study in a Hotel”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22 No. 5, pp. 609-637.

*      Garoon, R. B., Lin, W. V., Young, A. K., Yeh, A. G., Chu, Y. I., & Weng, C. Y. (2018). Cost Savings Analysis for a Diabetic Retinopathy Teleretinal Screening Program Using an Activity-Based Costing Approach. Ophthalmology Retina.

*      Kaplan, Robert S. "The role for empirical research in management accounting." Accounting, Organizations and Society 11.4-5 (2012): 429-452.

*      Namazi, Mohammad (2009).”Performance-Focused ABC: A Third Generation of Activity-Based Costing Systwm”. Cost Management, PP. 34-46.

*      Shigaev, A. (2015). Accounting entries for activity-based costing system: The case of a distribution company. Procedia Economics and Finance, 24, 625-633