تأثیر تعدیلات نگهداشت وجه نقد و جبهه‌گیری‌های مدیریتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است که این تضاد منافع حتی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول و براساس جبهه‌گیری به دنبال افزایش ثروت خود است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرتعدیلات نگهداشت وجه نقد و جبهه‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می‌باشد و در زمره پژوهش‌های توصیفی- همبستگی به شمار می‌رود. داده‌های 118 شرکت برای دوره مالی 1388 لغایت 1395 به عنوان نمونه آماری جمع‌آوری گردید. در این پژوهش برای اندازه‌گیری جبهه‌گیری مدیریت از دو شاخص دوگانگی نقش مدیر عامل و درصد مالکیت سهام در اختیار هیأت مدیره استفاده شده است. نتایج نشان داد تعدیلات نگهداشت وجه نقد بر جبهه‌گیری‌های مدیریتی تاثیرگذار است. همچنین سرعت تعدیلات نگهداشت وجه نقد بر جبهه‌گیری‌های مدیریتی تاثیرگذار است. در واقع نتایج نشان داد تعدیلات و سرعت نگهداشت وجه نقد بر جبهه‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cash holding adjustments on managerial entrenchment

نویسندگان [English]

  • Ataollah Mohammadi 1
  • Nasrin Khodabandehlu 2
1 Assistant Professor Accounting, Islamic Azad University Sanandaj Branch.
2 Masters Accounting, Islamic Azad University Sanandaj Branch
چکیده [English]

The first problem with the agency is the existence of a conflict of interests between the shareholder and the manager that this conflict of interest may even lead to information asymmetry. That is, the shareholder seeks to reach the highest level of investment value and the manager is also looking to increase his wealth according entrenchment theory. The purpose of this study was to investigate the effect of cash holding adjustments and management entrenchment. This research is an applied research in terms of purpose and is one of the descriptive-correlative researches. The data of 118 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2009 to 2016 were collected. In this study, for the purpose of measuring management management, two indicators of CEO duality and manaders's shareholding percentage have been used by for entrenchment. The results show that cash holding adjustments affect managerial entrenchment. The speed of cash holding adjustments is also influenced by management fronts. In fact, the results showed that the moderation and the rate of holding of cash on managerial entrenchment in Tehran Stock Exchange is influential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash holding adjustments
  • managerial entrenchment
  • Agency theory

*      بابایی صدقیانی، جواد؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید. (1396). تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی.پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی. 1(2)، 156-189.

*      رحیمیان، نظام الدین، قربانی، محمود و کیوانی، شعبان. (1393). بررسی رابطه بین مازاد نگهداشت وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره 13، صص 74-55.

*      خانقاه، وحید؛ زینالی، مهدی. (1396). تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت. راهبرد مدیریت مالی. پایان نامه (دانشگاه الزهرا). 5(16). ص 135-157

*      صلواتی،شاپورورسائیان،امیر.(1386).بررسیرابطهبینساختارسرمایهونقدشوندگیسهامدر ایران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 2، صص 33-20.

*      قربانی، سعید؛ عدیلی، مجتبی. (1391). نگهداشت وجه‌نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی، مجله دانش حسابداری، سال 3، شماره 8، صص 131 تا 149

*      Brick, I.E., & Liao, R.C. (2016). The joint determinants of cash holdings and debt maturity: the case for financial constraints. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1-45.

*      Dittmar,A,mahart,smit,j. (2007). corporate governance and the value of cash holding journal f financial(economics 83(2007)599-634

*      Ferreira, M. A., and A. Vilela. (2004).Why Do Firms Hold Cash? Evidence fromEMU Countries, European FinancialManagement, Vol. 10, No. 2, 295–319.

*      Harford J, Klasa S, Maxwell W. (2014).Refinancing risk and cash holdings. J Finance 69:975–1012

*      Jensen, M. (1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Am. Economics Review. 76(2),3–43.

*      Jiang, Z, Lie, E. (2016)." Cash holding adjustments and managerial entrenchment", Journal of Corporate Finance 36, 190–205.

*      Kim, J.B., Lee, J.J., and Park, J.C. (2015) Audit Quality and the Market Value of Cash Holdings: The Case of Office-Level Auditor Industry Specialization. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: 34)2(, 27-57.

*      Lee, Cheng.Few, (2009). CashHoldings, Corporate Governance Structureand Firm Valuation, Review of PacificBasin Financial Markets and Policies, Vol.12, No. 3, pp. 475-508.

*      Marouan, K. (2015). Corporate Board Characteristics, Managerial Entrenchment and Diversification Strategy: Evidence from Tunisian Context, International Journal of Business and Management; 10 (7): 18 195.

*      Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., and Williamson, R. (1999). The determinantsand implications of cashholdings. Journal of Financial Economics, 52, 3-46.

*      Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). Management Entrenchment: The Case of Manager-Specific Investments. Journal of Financial Economics, 25 (1) 123-140.

*      Xingquan Yang, Liang Han, Wanli Li, Xingqiang Yin, Lin Tian. (2017). Monetary policy, cash holding and corporate investment: Evidence from China, China Economic Review, Volume 46.