شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش و بکارگیری حسابداری ابری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه حسابداری ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران .

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش حسابداری ابری در ایران بود. با توجه به روش شناسی  این تحقیق از نوع توصیفی- اکتشافی و کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی مشغول به تدریس در دوره دکتری رشته حسابداری و دانشجویان دکتری حسابداری که موفق به گذارندن آزمون جامع شده اند، است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای تک مرحله ای و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کارکران استفاده گردید که براین اساس حجم نمونه برابر با 229 نفر می باشد و جهت اطمینان از دریافت پاسخ، پرسشنامه برای 250 نفر بصورت حضوری و مجازی ارسال شد که در مجموع 233 نفر پرسشنامه جمع آوری گردید. روش تجزیه و تحلیل ها یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و یافته های تحقیق نشان می دهد، سیزده عامل هزینه، حجم کار، تحصیلات، فشارهای خارجی، فشار نهادها، نگرش مدیریت، وجود الگوی، مهارت فردی، مزایا هزینه ای، ادارک سهولت، توان انطباق، احساس نیاز و مولفه های شخصیتی عواملی هستند که در پذیرش حسابداری ابری موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the essential factors affecting the adoption and application of cloud accounting

نویسندگان [English]

  • Abedin Barzegar Khandoozi 1
  • Mansoor Garkaz 1
  • Parviz Saeidi 2
  • Alireza Matoofi 1
1 1Ph.D. Student. Department of Management and Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associate Prof . Department of Management and Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the main factors affecting the acceptance of cloud accounting in Iran. According to the methodology, this research is descriptive-exploratory and applied. The statistical population of this research is all faculty members taught at the Ph.D. in Accounting and Ph.D. Students in Accounting who have passed the comprehensive test. For sampling, one-step cluster sampling method was used to calculate the sample size. The sample size was 229 people. To ensure the response, a questionnaire was sent to 250 individuals in person and in virtual office. A total of 233 questionnaires were collected. Analysis methodology The findings are exploratory factor analysis. The research findings show that thirteen factors of cost, workload, education, external pressure, pressure of institutions, management attitudes, pattern existence, individual skills, cost benefits, ease of access The ability to adapt, the sense of need, and personality factors are factors that are effective in accepting cloud accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
*      بزی، حمیدرضا، معینی، علی و حسن زاده، علیرضا(1396)، " ارائة معماری ترکیبی برای پشتیبانی پیاده سازی رایانش ابری در مراکز آموزش عالی با استفاده از رویکرد فراترکیب"، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 9، شماره 4، ص 700 تا 728.

*      جبرائیلی، م و همکاران، (1392)،" عوامل مؤثر بر موفقیت پیاد هسازی سیستم اطلاعات بیمارستانی"،  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی، قزوین، سال هفدهم، شماره 3.

*      عرب مازار یزدی. م و حسنی آذر داریانی، آ، (1385)"امنیت در خدمات گزارشگری مالی مبتنی بر XML در اینترنت"، ماهنامه حسابدار، سال 21، شماره 5 ( پیاپی 178)، صص 64 – 73.

*      محمدی، عباس(1396)، "ارائه مدلی امن و مقیاس پذیر برای دورکاری کاربران و ذی نفعان سازمان براساس فناوری رایانش ابری"،  نشریه صنعت حمل و نقل دریایی، سال سوم، شماره 2، ص 31 تا 42.

*      موسی خانی، م.، مانیان، ا.، محمودی، ج. و کارگر، م. ح. ( 1396 ). ارائة چارچوب جامع راهبری فناوری اطلاعات و بومی سازی آن برای صنعت خودروی ایران (مطالعة موردی : مادر شرکت خودروی اطلس ). مدیریت .65-143 ،(1) فناوری اطلاعات، 9

*      یکتایی، محمد حسین و رنجبر نوشری، اعظم(1395)، "ارائه مدل پذیرش رایانش ابری در برون سپاری فناوری اطلاعات"، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال بیست و هفتم، شماره 107، ص 1 تا 11.

*      Aboelmaged, M. G., (2010), " Predicting e-procurement adoption in a developing country: An empirical integration of technology acceptance model and theory of planne behavior". Industrial Management and Data Systems, 110(3), 392–414

*      Balco. P,  & et al. (2017) ,"  Cloud market analysis from customer perspective ",  Procedia Computer Science 109C , 1022–1027

*      Becker ,.J. D . &  Bailey E, & Proceedings,A.(2014), "IT Controls and Governance in Cloud Computing". Journal of Case Research in Business and Economics , 1-20.

*      Brandas, C,  & et al, ( 2015 ), " Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach" .Procedia Economics and Finance 20 , 88 – 93

*      Buyya.. R, Yeo C & Venugopal S.,( 2008) "Market-oriented cloud computing: Vision, hype, and reality for delivering it services as computing utilities". 10 th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications. Dalian, China.

*      Chang, I. C., H. G. Hwang, M. C. Hung, M. H. Lin, & D. C. Yen. 2007, " Factors affecting the  adoption of electronic signature: Executives’ perspective of hospital information department". Decision Support Systems ,44 (1): 3,

*      Chong, A. Y. L., & Chan. F. T. S., (2012). "Structural equation modeling for multistage analysis on Radio Frequency Identification (RFID) diffusion in the health care industry". Expert Systems with Applications 39 (10): 8645–8654,

*      Cousins, P.D., Menguc, B., (2006). "The implications of socialization and integration in supply chain management". J. Oper. Manag. 24 (5), 604–620.

*      Defelice, A. (2010), "Cloud Computing: What Accountants Need to Know", Journal of Accountancy, October. 3-17.

*      Dimitriu O.T & Matei M. , (2015) " Cloud accounting: a new business model in a challenging context", Procedia Economics and Finance 32 , 665 – 671

*      Dimitriu O.T & Matei M., (2014). "A New Paradigm for Accounting through Cloud Computing"Procedia Economics and Finance 15 , 840 – 846

*      Ekufu, T. K,. (2012), "Predicting Cloud Computing Technology Adoption by Organizations:  an Empirical integration of Technology Acceptence Model and Theory of Planned Behaviour. PhD Thesis.

*      Garg ,S.K &  Vecchiola.C  & Buyya ,R. (2013)," Mandi: a market exchange for trading utility and cloud computing services" ,Cloud Computing and Distributed Systems (CLOUDS) Laboratory, Department of Computer Science and Software Engineering, The University of Melbourne, Victoria, Australia e-mail: sgarg@csse.unimelb.edu.au.

*      Garrison, G. Kim, S., Wakefield, R.L .(2012),. "Success factors for deploying cloud computing. Commun". ACM 55 (9), 62–68.

*      Gupta, P .. &  Seetharaman, A., & Raj, JR.,.( 2013), " The Usage and Adoption of Cloud Computing by Small and Medium Businesses", International Journal of Information Management, No.33, pp. 861-874.

*      Hey, A. J., Tansley, S. & Tolle, K. M. (2009). " The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery" , Redmond: WA:  Microsoft research, 1-13

*      Hu,. C.  & Chen, , X & Zhang, K & Zheng, Y. Chen, and A. V. Vasilakos.( 2011) "Survey on routing in data centers: insights and future directions". IEEE Network, 25(4):6–10, July.

*      Kamil, S.N.S.  &  N. Thomas , (2018) ,"Investigating the Cost of Transfer Delay on the Performance of Security in Cloud Computing" Electronic Notes in Theoretical Computer Science 337 , 105–117

*      Lewis. J.S,& Burks E & King E,  & Smolinski C. (2012),"Cloud computing: items professional firms consider in selecting data storage firms". Journal of Case Research in Business and Economics ,:1-12.

*      Lin, A. , and N.-C. Chen. (2012). "Cloud computing as an innovation: Perception, attitude, and adoption". International Journal of Information Management 3: 533–540.

*      Mihoob, A., Molina-Jimenez, C., Shrivastava, S.,(2013)," side resource accounting of cloud services, meaning, whe". Journal of Internet Services and Applications, 4:8, 353, pp. 58–72,

*      Pccurari. D., &  Nechita E. (2013), "Some considerations on cloud accounting". Studies and Scientific Researches. Economics Edition.; (18):193-198

*      Ryan, W.M., Loeffler, C.M., 2010. "Insights into cloud computing". Intellect. Prop. Technol. Law J. 22 (11), 22–28.

*      Tarmidi,.M &  et al, (2014)," Cloud computing awareness and adoption among accounting practitioners in Malaysia" Procedia - Social and Behavioral Sciences 164,  569 – 574.

*      Tulsian. A.,(2012),"Why Small Business Owners should take their Accounting to the Cloud". Information Technology - The Chartered Accountant.. p. 979.

*      Yang, J., Lin,W. & Dou,W. (2013). An adaptive service selection method for cross- Cloud service composition. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 25(18): 2435–2454.

Zhang. L, &  Gu W.,(2013)," The Simple Analysis of Impact on Financial Outsourcing Because of the Rising of Cloud Accounting". Asian Journal of Business Management 2013; 5 (1):140-3