بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

3 استاد حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج ‌مؤلفه اصول و ضوابط حرفه­ای، استقلال و بی‌طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت و صلاحیت و مراقبت حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس از طریق پرسشنامه­ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و ‌مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می­باشد و جهت تجزیه‌وتحلیل فرضیه­های پژوهش از تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم­افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که هر پنج ‌مؤلفه اخلاق حرفه­ای بر ‌تردید حرفه­ای حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بیشترین تأثیر مربوط به  مولفه صلاحیت و مراقبت حرفه­ای می­باشد بنابراین، ‌مؤسسات حسابرسی باید به افزایش دانش و مهارت حرفه­ای کارکنان مؤسسه خود به‌منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Professional ethics on Auditor's Professional skepticism

نویسندگان [English]

  • Hamid Birjandi 1
  • Ahmad Khodamipour 2
  • Omid Pourheidari 3
1 Ph.D.Student of Accounting, Islamic Azad university, Kerman Branch.
2 Associate Professor of Accounting, Faculty Member of Shahid Bahonar University of Kerman
3 Professor of Accounting, Faculty Member of Shahid Bahonar University of Kerman.
چکیده [English]

Ethics and professional conduct for the accounting profession are very important. Without the acceptance and trust of the users of the services provided by the accountants, it is useless. The trust in the service, the function of trusting the provider, and also the function of righteousness and adherence to ethics.The purpose of this research is to investigate the effect of professional ethics on professional auditor's skepticism. To this end, the impact of five components of components of the principles and criteria of professionalism, independence and impartiality, secrecy, integrity and honest competence and professional careers on the professional skepticism of the auditor through a questionnaire among 119 auditors of the Audit Organization and Institutions The audit of the member of the Iranian Society of Accountants, including all partners, managers and supervisors of the audited distribution, was analyzed. The research method is descriptive-survey. For analyzing the research hypotheses, analysis of variance and regression with SPSS software were used. The results of the data analysis showed that all five components of professional ethics of accountants have a positive and significant effect on audit professional skepticism. However, the greatest impact is on professional competence and care. Therefore, the audit firms should pay particular attention to increasing the knowledge and skills of the staff of their institution in order to increase the quality of judgments and decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor's Professional skepticism
  • Professional ethics
  • Audit Organizations Member of the Iranian Association of Official Accountants

*      آهنگری، مهناز (1394). "سطح تفسیر اطلاعات و تردید حرفه‌ای حسابرسان"، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 30، صص 76-82.

*      اعتمادی، حسین و رحمانی، حلیمه (1388)." بررسی تجربی اخلاق در مدیریت سود"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره­های 3 و 4. صص 79-89.

*      اعتمادی، حسین؛ خلیل پور، مهدی و تقی پوریان، یوسف (1391). "تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران بر قابلیت اتکا صورت‌های مالی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هفتم، شماره 3، صص 1-8

*      امیرکبیری، علی‌رضا و سهیلا داروئیان (1390). "برداشت‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1، صص 84-93.

*      پیک فلک، جمشید؛ رحیمی کاکلکی، مینا و بنی طالبی دهکردی، بهاره (1396). "عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای حسابداران". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوازده، شماره­های 1. صص 1-13.

*      حاجیها، زهره؛ گودرزی، احمد و فتاحی، زهرا (1392) "ارتباط ویژگی­های تردید حرفه‌ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم­گیری آن­ها"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 43-59.

*      حافظ نیا، محمدرضا (1384) "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی". انتشارات سمت. چاپ یازدهم.

*      حجازی، رضوان و مسافری، جنت (1391)، "رابطه جنسیت با اخلاق حرفه‌ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری"، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هفتم، شماره 1، صص 48-54.

*      رویایی، رمضانعلی و محمدی، مرتضی (1394). "اخلاق و حرفه‌ای در حسابداری: مفاهیم بنیادی، نظام­های اخلاقی، چارچوب تحلیلی، بررسی موارد خاص"، انتشارات کتابخانه فرهنگ، تهران

*      رویایی، رمضان؛ یعقوب نژاد، احمد و آذین فر، کاوه (1393). "ارتباط بین تردید حرفه‌ای و قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مستقل"، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره 22، صص 67-95.

*      صالحی، تابنده (1395)، "رابطه اخلاق حرفه‌ای حسابرس و کیفیت حسابرسی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، شماره 3، صص 77-86.

*      کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388). استاندارد حسابرسی شماره 200، انتشارات سازمان حسابرسی.

*      مؤمنی منصور (1386). "تحلیل‌های آماری با استفاده از spss" . تهران: انتشارات کتاب نو.

*      Berit, groven (2015), "Professional Ethics as a Part of Professional Competence of Supporting Professions", Book of proceedings of the international scientific conference of the international project NIL-II-022-d, 22-23 rd, 41-47.

*      Božović, Jelena (2007), "Business Ethics in Banking", Economics and Organization, V. 4, N. 2, 173 – 182.

*      Enofe,A. O. Innocent Ukpebor, N. Ogbomo (2016), "The Effect Of Ccounting Ethics In Improving Auditor Professional Skepticism", International Of Advanced Academic Research,pp. 1-16

*      Hurtt, R. K. M. Eining, and D. Plumlee. (2009). "Measuring professional skepticism to provide a link to skeptical behaviors". Working paper, Baylor University.

*      Hurtt, R.K. 2010. "Development of a Scale to Measure Professional Skepticism.Auditing": A Journal of Practice &Theory. Vol. 29, No. 1.pp. 149–171

*      Hurtt, R. K. Brown-Liburd, H. Earley, C. E. & Krishnamoorthy, G. (2013). "Research on auditor professional skepticism: Literature synthesis and opportunities for future research. Auditing": A Journal of Practice & Theory, 32(Suppl. 1), 45–97.

*      Hogan, C. E. Rezaee, Z. Riley, R. A. Jr. & Velury, U. K. (2008). "Financial statement fraud: Insights from the academic literature. Auditing": A Journal of Practice & Theory, (2), 231–252

*      Quadackers, L. Groot, T. & Wright, A. (2009). "Auditors’ skeptical characteristics and their relationship to skeptical judgments and decisions". Working paper, Vrije University.

*      Jones, T. M. (1991). "Ethical decision making by individuals in organizations: An issuecontingent model". Academy of Management Review, 16(2), 366–395.