تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا سال 1395 است که 118 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف  نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده‌های مرتبط به جنبه‌های تحقیق استفاده ‌شد. برای استخراج داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و برای انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار ایویوز استفاده گردید آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بر اساس آماره جارکو-برا و احتمال آن در سطح خطای 5 درصد ارائه شده است. و از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده‌های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی‌دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. نتایج نشان داد که یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از سرمایه گذار و هزینه توسعه سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارند، اما حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری وحق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Investor Protection on the Relationship between Capitalized Development Costs and Audit Fees

نویسندگان [English]

  • Azin Shahmohammad 1
  • Zahra Pourzamani 2
1 Master of Science of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The objective of this study is to examine the impact of investor protection on the relationship between capitalized development costs and audit fees. 188 firms were chosen from Tehran Stock Exchange (statistical population) over years 2010 to 2017. In this research, descriptive statistics including tables and charts, central tendencies, dispersion, distributions for describing the sample, and combined regression method were used to analyze the data related to the research aspects. The Excel software was used to extract the data and the Eviews software was used to perform statistical tests. The normal test of the variables of the research is based on the Jarck-Braw statistic and its probability at the error level of 5%. And the Chow test was used to determine if the combined data is more efficient to estimate the desired function, and Fisher's statistic was used to examine the significance of the regression model. Also, t-Student statistic was used to examine the significance of the coefficients of the explanatory variables of regression model and Durbin-Watson test was used to investigate the non-self-correlation of model residuals. The results showed that investor protection and capitalized development costs have no significant impact on audit fees, but investor protection has significant impact on the relationship between capitalized development costs and audit fees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Protection
  • Capitalized Development Costs
  • Audit Fees

*      ابونوری، ا، خوشکار، ا،(1384)،" اثر رشد توزیع درآمد بر رشد بهره وری نیروی کار"، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بهره وری و توسعه "، تبریز.صص 1 – 30.

*      حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمد جواد (1390). مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران.فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره 30، ص ص 35-1

*      داروغه حضرتی، فاطمه؛ پهلوان، زهرا (1391). تأثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، 45، 67 – 55.

*      دهدار، فرهاد؛ مشدئی، مجتبی؛ صادقی، حسین (1393). تحقیقی پیرامون ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی.

*      دهقانی، علی؛ خردمند، کامران؛ عبدی، محمد (1386). اثربخشی هزینه های تحقیق و توسعه (بررسی موردی تعاونی های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران). فصلنامه بررسی های اقتصادی، 24، 114 – 99.

*      سپاسی، سحر؛ اواری رستمی، علی اصغر و علی صیادی سومار(1394)، تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه‌های فرصت طلبانه، دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره 4، پیاپی 7، صص 89-110.

*      سرتیبی، سینا. سرتیبی، حسین. فاضل، سرتیبی. (1397). "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با هزینه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرین ایران

*      سنگ بهرام، حسین. دسینه، مهدی. مریدی، فاطمه. (1396). "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، هزینه تبلیغات و هزینه تحقیق و توسعه بر مدیریت سود و چسبندگی هزینه". دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرین ایران

*      طاهری، ش،(1383)،" بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها "، نشر هوای تازه.

*      عظیمی یانچشمه ،م، محمود دهنوی، ز، (1394)،" مطالعه اثر بهره وری و راهبرد راهبری هزینه و تمایز بر خطر ورشکستگی "، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت مقاله 5، دوره 8، شماره 27، صفحه 71 – 86.

*      مجتهد زاده، ویدا؛ بولو، قاسم؛ عابدی، زهرا (1389). تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد

*      محمود آبادی زارعی، م، طحاری مهرجردی، م.ح، مهدویان، ع.ر، (1393)،" ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه در ایران": رویکرد تحلیل پوششی داده ها، دوره 6، شماره 1، صفحه 55 – 74.

*      نصراله نیا، م، رحمانی زاده، ف، (1393)،" بررسی عملکرد بهره وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشور های عضو سازمان بهره وری آسیایی"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار مقاله 8، دوره 7، شماره 3 پیاپی 23، صفحه 109 – 123.

*      Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2006). Earnings management, litigation risk, and asymmetric audit fee responses. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 25(1), 85–98.

*      Ahmed, K., Falk, H. (2006). The value relevance of management’s research and development reporting choice: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy, 25(3), 231-264.

*      Ang, H.N., Church, K., Feng, M. (2008). Accounting Convergence of Intangibles: Value Relevance of R&D Accounting Treatment. AAA.

*      Azizkhani, M., Aghabeigi, Z. (2014). Audit fees for initial and subsequent engagements: Evidence from firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 4(15), 105-127 [In Persian].

*      Ball, R. (2006). International financial reporting standards (IFRS): Pros and cons for investors. Accounting and Business Research, 36(Special Issue: International Accounting Policy Forum), 5–27.

*      Bedard, J. C., & Johnstone, K. M. (2004). Earnings management risk, corporate governance risk, and auditors’ planning and pricing decisions. The Accounting Review, 79, 277–304.

*      Ben Ali, C. & Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research, 6 (1): 21–34.

*      Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T., Joos, P. (2011). Accounting choice and future performance: The case of R&D accounting in France. Journal of Accounting and Public Policy, 30(2), 145-165.

*      Cheng, J. C., Lu, C. C. & Kuo, N. T. (2016). R&D capitalization and audit fee: Evidence from China, Advances in Accounting 35, 39–48.

*      Choi, J. H., Kim, J. B., Liu, X., & Simunic, D. A. (2009). Cross-listing audit fee premiums: Theory and evidence. The Accounting Review, 84, 1429–1463.

*      Exchange. Master Thesis. Islamic Azad University [In Persian].

*      Dehghani, A., Kharadmand, K., Abdi, M (2008). Efficacy of research and development: Case study of Iranian industries and Khorasan Razavi corporate firms. Journal of Economics Review, 4(2), 99-114 [In Persian].

*      Geiger M. A. and Raghunandan, K. (2002), " Auditor tenure and audit reporting failures". Auditing: A journal of practice & theory , Vol 21, Issue1 ,pp 68-78.

*      Hay, D.C., Knechel, W.R., Wong, N. (2006). Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.

*      Healy, P.M., Myers, S.C., Howe, C.D. (2002). R&D accounting and the tradeoff between relevance and objectivity. Journal of Accounting Research, 40(3), 677- 710.

*      Houghton, K.A., Jubb, C.A. (1999). The cost of audit qualifications: The role of non-audit services. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 8(2), 215-240.

*      Krishnan, G. V., & Wang, C. (2014). Are capitalized software development costs informative about audit risk? Accounting Horizons, 28, 39–57.

*      Krishnan, G.V., Wang, C. (2013). Are capitalized software development costs informative about audit risk? Accounting Horizons, 28(1), 39-57.

*      Lev, B., Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them (digest summary). Journal of Accounting Research, 37(2), 353-385.

*      Mara Cameran, Annalisa Prencipe and Marco Trombetta. (2008). "Earnings Management,audit tenure and auditor changes: does mandatory auditor rotation improve audit quality? ", Accounting Department Universita Bocconi,Milan,Italy and Instituto de Empresa Business School,Madrid,Spain.

*      Markarian, G., Pozza, L., Prencipe, A. (2008). Capitalization of R&D costs and earnings management: Evidence from Italian listed companies. The International Journal of Accounting, 43(3), 246-267.

*      Nan-Ting,  K. Cheng-Few, L. (2018). Investor legal protection, capitalized development costs, and audit fees: A cross-country analysis. J Int Financ Manage Account. 2018;29:57–82.

*      Niemi, L. (2002). Do firms pay for audit risk? Evidence on risk premiums in audit fees after direct control for audit effort. International Journal of Auditing, 6(1), 37-51.

*      Palmrose, Z. (1986). "Audit fees and auditor size: Further evidence". Journal of Accounting Research 24(Spring): 97-110.

*      Pratt, J., Stice, J.D. (1994). The effects of client characteristics on auditor litigation risk judgments, required audit evidence, and recommended audit fees. Accounting Review, 69(4), 639-656.

*      Rajabi, R., Mohammadi khashoie, A. (2009). Agency costs & independent audit services pricing. Journal of the Accounting and Auditing Review, 15(4), 35-52 [In Persian].

*      Scott Duellmana , Helen Hurwitza , Yan Sun. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2557494

*      Thi, T.D., Kang, H., Schultze, W. (2009). Discretionary capitalization of R&D—the tradeoff between earnings management and signaling. Conference Paper, AAA 2009 midyear international accounting section (IAS) meeting paper.

*      Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17(3), 207–221.

*      Zingales, L. (1994). The value of the voting right: A study of the Milan stock exchange experience. Review of financial Studies, 7(1), 125-148