عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مولفه‌های مالی            می‌باشند. با توجه به اهمیت و ماهیت خاص حسابداری شرکت های بیمه در این تحقیق عوامل مالی بیمه‌ای را در شفافیت اطلاعات مد‌نظر داریم. هدف این پژوهش بررسی ارتباط موثر عوامل مالی بیمه‌ای بر شفافیت اطلاعات مالی صنعت بیمه می‌باشد. برای تعیین نهایی مولفه‌های مالی بیمه‌ای از نظرات خبرگان صنعت بیمه و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. نمونه تحقیق شامل 151 نفر از مدیران و خبرگان صنعت بیمه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. قلمرو زمانی این تحقیق سال 1396 و قلمرو مکانی آن شهر تهران می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در فاز کمی از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاکی ازآن است که عوامل مالی بیمه‌ای با شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه رابطه موثر معناداری دارد، اما در سطح مولفه‌های تحقیق موارد نقض نیز دیده شد. نتایج رتبه بندی نشان داد که افشای نسبت های اهرمی و ذخایر خسارات معوق بالاترین درجه اهمیت را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Transparency of Financial Information in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Amirreza Nematolahi 1
  • Roya Darabi 2
  • Fatemeh Sarraf 3
  • Yadollah Nouri fard 4
1 Ph.D Student of Accounting, Islamic Azad University, Tehran south Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Tehran south Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Tehran south Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Tehran south Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

There are many factors in the transparency of financial information, the most important and most effective of which are financial components. In this research, we merely consider financial insurance agents in transparency of financial information because of, insurance accounting specific nature.
The purpose of this study was to investigate the effective relationship between financial insurance factors and financial information transparency of the insurance industry.
To determine the final financial components of insurance, experts of the insurance industry were consulted and a researcher-made questionnaire was used to collect data.
The research sample consisted of 151 managers and experts in the insurance industry selected by random sampling method. The realm of this research is 2017 and city of Tehran. One-sample t-test was used to analyze the data in a small phase.
The results indicate that financial insurance factors have a meaningful relationship with the transparency of financial information in the insurance industry, but violations were also found in the research components.
The results of the ranking showed that the disclosure of leverage ratios and deferred loss accounts has the highest degree of significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Insurance Industry
  • Financial Ratios
  • Disclosure of Information
  • Transparency of Financial Information

*      آذر، عادل؛ انواری رستمی، علی اصغر و حاجیان، نجمه (1393). ارائه مدل رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها در ایران. پایان نامه دکترای تخصصی  .دانشگاه تربیت مدرس .دانشکده امور اقتصادی

*      دارابی, رویا, ربیعی, مهناز و اله وردی, مجید (1392). مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و تأثیر مغایرتهای موجود بر سود و مالیات عملکرد شرکتهای بیمه. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی، صص 82-57.

*      ثبات،غلامعلی (1387)، مجموعه کامل مصوبات شورای عالی بیمه همراه با قوانین و ضوابط، تهران: پژوهشکده بیمه

*      خالقی مقدم، حمید و خالق، علیرضا (1387). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن، مطالعات حسابداری، شماره 21، ص 31-60

*      عالی‌ور، عزیز (1370). افشا در گزارشگری مالی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی

*      قربانی، حسین (1386). افشا در گزارشگری مالی: نقش معیارهای عملکرد غیر مالی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران .شماره ۱۸۹

*      کامیاب، زهرا (1395). تاثیر افشای اطلاعات و رتبه بندی شفافیت بر روی قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، پایان نامه ارشدMBA . دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

*       مظلومی، نادر و پریزادی، عیسی (1388). نسبت های مالی و متغییرهای موثر در ارزیابی سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه .پایان نامه کارشناسی ارشد.گروه مدیریت مالی. دانشکده حسابداری و مدیریت. دانشگاه علامه طباطبایی

*        هندریکسون، ال دان اس. و ون بردا، میکل اف(1384). تئوریهای حسابداری. ترجمه علی پارسائیان. تهران:انتشارات ترمه. جلد دوم

*      یوسفی اصل، فرزانه؛ ملانظری، مهناز و سلیمانی امیری، غلامرضا (1393). ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام. مجله دانش حسابداری، سال هفتم، ش 24، صص 113-136.

*      Aksu, M. Kosedag, A. ( 2006). Transparency and disclosure scores scores and their determinants in Istanbul stoch exchaneg. Corporate Governance, 4 (14), 277-296

*      Akhtaruddin, M,. Hossain, M.A,. Hossain, M. Yao, L. (2009). Corporate Governance and Voluntary  isclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. JAMAR, Vol. 7 · No1.

*      Alsaeed, K. (2006). The association between firm-specific characteristics and disclosure: the case of Saudi Arabia. Managerial Auditing Journal,21(5); 476-496.

*      Barako, D.G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. African Journal of Business Management Vol. 1(5), 113-128

*      Barrosan, O. E., Kile, C.O., & O’Keefe, T. B. (1977). MD&A quality as measured by the SEC and analysts’ earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 16(1), 75–109.

*      Journal of Financial and Quantitative Analysis 20, 407–422

*      Booth, V., & Morrison, S. (2007). Lifting the lid on the use of content analysis to nvestigate intellectual capital disclosures. Accounting Forum, 31(2), 129-163.

*      Botosan, C. A. (1997). Evidence that greater disclosure lowers the cost of equity capital. Journal of Applied Corporate Finance, 12(4); 60-69.

*      Bushman, R. M., Piotroski, J. D., and Smith, A. J. (2004). What determines corporate transparency. Journal of accounting research, 42(2); 207-252.

*      Cahan, S. F. et al. (2005). Global diversification and corporate disclosure, Journal of International Accounting Research, 4(1), 73–93.

*      Chen, C. J. P,. Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong, Journal of Accounting and Public Policy, 19, 285–310.

*      Center for International Financial Analysis and Research (CIFAR), 1995. International Accounting and Auditing Trends. 4thEd., Princeton, NJ.

*      Dejan Spasića, Ksenija Denčić-Mihajlova(2014)," Transparency of Financial Reporting in Serbia – Regulatory Framework and Reporting Practices" aUniversity of Nis, Faculty of Economics, Trg kralja Aleksandra 11, 18000 Nis, Serbia

*      Depoers, F. (2000). A cost benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed companies, European Accounting Review, 9(2), 245–263.

*      Gray, S.; Meek, G. Roberts, C. (1995). International capital market pressures and voluntary annual report disclosures by U.S and U.K. multinationals. Journal of International Financial Management and Accounting, 6 (1), 43-65.

*      Hassan, O , P. Romilly ,G. Giorgioni , D. Power (2010). The value relevance of disclosure: Evidence from the emerging capital market of Egypt. The International Journal of Accounting, 44, 79–102

*       

*      Ho, SMS,. Wong, KR. (2001). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. J. Int. Account. Auditing & Taxation, 10, 139-156.

*      Hossain, M,. Hammami, H. (2009). Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting  25, 255–265.

*      Hossain, M,. Reaz, M. (2007). The determinants and characteristics of voluntary disclosure by Indian banking companies. Corporate Social Responsability and Environmental Management, 14, 274-288.

*      Hossain, M., Perera, H.H.B. Rahman, A.R. (1995). Voluntary Disclosure in the Annual Reports of New Zealand Companies. Journal of International Financial Management and Accounting, Vol.6, No. 1, 69–85Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. The International Journal of Accounting, Vol. 29, No. 3, 334–351.Jaggi, B. Low, P. Y. (2000). Impact of culture, market forces and legal system on financial disclosures, The International Journal of Accounting, 35(4), 495–419.

*      Lee, Y. (2012). A Study of Evaluation Criteria for Disclosure and Transparency. The Journal of American Academy of Business, Cambridge , Vol. 17 , No 2.

*      Leventis, S., Weetman, P. (2004). Voluntary disclosures in an emerging capital market: Some evidence from the Athens Stock Exchange. Advances in International Accounting, 17, 227−250.

*      Makarenko.I.O  , Leonov.S.T(2017), Modern methodical Approaches To The Evaluation of corporate Reporting Transparancy , Scientific bulletin of Polissia № 1 (9), Р. 2, 2017

*      Niels Johannesen , Dan Thor Larsen(2016) , The power of financial transparency: An event study of country-by-country reporting standards, Economics Letters 145 (2016) 120–122 elsevier

*      Naser, K., Nuseibeh, R. (2003). Quality of financial reporting: evidence from listed Saudi nonfinancial companies. The International Journal of Accounting, Vol. 38, 41-69.

*      Patel, S., Dallas, G. (2002). Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results  United States, http://governance.standardandpoors.com.(s&p)

*      Raffournier, B. (1995). The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies. Eur. Account. Rev. 4(2), 261-280.

*      Roman Horváth, Dan Vaˇsko, Central bank transparency and financial stability, Journal of Financial Stability 22 (2017) 45–56, .elsevier

*      Turrent, B. Ariza, L.R. (2012).  Corporate Information Transparency on the Internet by Listed Companies in Spain (IBEX35) and Mexico (IPYC). The International Journal of Digital Accounting Research Vol. 12,1 – 37.

*      Wang, K. Sewon, O. Claiborne, C. (2008). Determinants and onsequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 17. 14–30

*      Vishwanath, T., Kaufmann, D. (1999). Towards Transparency in Finance and Governance. World Bank. Working paper

*      Yan-Leung Cheung, Y. L. Jiang, P. Tan, W. (2010), A transparency Disclosure Index measuring disclosures:Chinese listed companies, Account. Public Policy,  29 , 259–280