بررسی رابطه بین دفعات گزارشگری مالی و کوته‌بینی مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

افزایش دفعات گزارشگری مالی همواره به‌عنوان مکانیسمی برای افزایش شفافیت اطلاعات مالی مدیران و شرکت‌ها قلمداد شده است و به‌عنوان یک عامل مثبت که نتایج مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد در نظر گرفته شده است. لیکن برخی مطالعات اخیر بیانگر آن است که اگرچه افزایش دفعات گزارش عاملی مهم در بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بوده اما می‌تواند مدیران شرکت‌ها را به سمت اتخاذ رویکرد کوته‌بینانه ترغیب نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دفعات گزارشگری مالی و کوته‌بینی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 می باشد. برای انجام این پژوهش نمونه‌ای متشکل از 51 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره لجستیک فرضیه ‌پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین دفعات گزارشگری مالی و کوته‌بینی مدیریت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به‌عبارت دیگر افزایش دفعات گزارشگری مالی منجر به کوته‌بینی مدیریتی شده و این عامل باعث می‌شود مدیران از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت‌هایی که در بلند مدت به نفع شرکت است، غافل بمانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the association between financial reporting frequency and management myopia

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei Pitenoei 1
  • Mohammad Gholamrezapoor 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran
2 MA in Accounting.
چکیده [English]

Increased financial reporting frequency is characterized as an appropriate mechanism which contributes to the enhancement of managerial information transparency and influences investment decision-making process. Despites of these significant influences, however, some studies reveal that it can persuade CEOs to adopt myopic approaches. The present study thus seeks to investigate the relationship between financial reporting frequency and management myopia in the firms listed on the Tehran Stock Exchange over the period of 2013-2017. In pursuit of this goal, the research hypothesis is built upon a sample of 51 listed firms and then tested using multivariate logistic regression model. The results document a significantly positive relationship between financial reporting frequency and managerial myopia. In other words, increasing the frequency of financial reporting will lead to management myopia, which causes executives to ignore investment in R&D, marketing, and long-term activities that benefit the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting frequency
  • management myopia
  • multivariate logistic regression

*      اسدی، غلامحسین و خالقی، مرتضی. (1394). بررسی تعداد دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌ی سرمایه، دانش حسابداری، 6(22)، 28-7.

*      دستورانی، سارا. (1395). بررسی تاثیر کوته بینی مدیریت بر تغییرات سرمایه‌گذاری و ریسک شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ‌واحد شاهرود.

*      دیدار، حمزه؛ حیدری، مهدی و پور اسد، سعید. (1397). تأثیر کوتاه‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 9(1)، 169-147.

*      طالع زاری، سمیه و عبدلی، محمدرضا. (1396). بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، 10(34), 68-57.

*      قدسی، الهام. (1392). مطالعه اثر کوته‌بینی مدیریت و محافظه کاری بر بازده بلندمدت سهام با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت.

*      مرادی، جواد و کشاورز، فاطمه. (1395). بررسی پیامدهای کوته‌بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیه جریان های نقد آزاد،  بررسی های حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 546-527.

*      مرادی، جواد و باقری، هادی. (1393). بررسی مقایسه ای تأثیر کوته‎بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام، بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 21(2)، 250-229.

*      مشدئی، مجتبی. (1395). بررسی تاثیر پایداری سود با کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ‌واحد شاهرود.

*      نقیبی اصفهانی، سید حامد و عبدلی، محمدرضا. (1396). تاثیر کوته‌بینی مدیران بر عملکرد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 264-247.

*      American-Heritage. (2001). Dictionary (4th Ed). Houghton Mifflin.

*      Anderson, T. W., & Hsiao. C. (1982). Formulation and estimation of dynamic modes using panel data. Journal of Econometrics, 18(1), 47-82.

*      Anjos, F., & Kang, C. M. (2017). Managerial myopia, financial expertise, and executive-firm matching. Journal of Corporate Finance, 43, 464-479.

*      Asker, J., Farre-Mensa, J., & Ljungqvist, A. (2010). Does the stock market harm investment incentives? Working paper, Stern School of Business, New York University, US.

*      Asker, J., Farre-Mensa, J., & Ljungqvist, A. (2015). Corporate investing and stock market listing: A puzzle? Review of Financial Studies, 28(2), 342-390.

*      Chen, Y., Lin, F. L., & Yang, S. Y. (2015). Does institutional short-termism matter with managerial myopia? Journal of Business Research, 68(1), 845-850.

*      Chowdhury, J. (2012). Managerial Myopia: A New Look. Available at:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1991429

*      Dess, G. G., & Picken, J. C. (1999). Creating competitive (dis)advantage: Learning from Food Lion's freefall. Academy of Management Executive, 13(3), 97-111.

*      Edmans, A., Heinle, M., & Huang, C. (2016). The real costs of financial efficiency when some information is soft, Review of Finance, 20(6), 2151–2182.

*      Fu, R., Kraft, A., & Zhang, H. (2012). Financial reporting frequency, information asymmetry, and the cost of equity. Journal of Accounting and Economics, 54(2), 132-149.

*      Gigler, F., Kanodia, C., Sapra, H., & Venugopalan, R. (2014). How Frequent Financial Reporting Can Cause Managerial Short‐Termism: An Analysis of the Costs and Benefits of Increasing Reporting Frequency. Journal of Accounting Research, 52(2), 357-387.

*      Gigler, F., & Hemmer, T. (1998). On the frequency, quality, and informational role of mandatory financial reports. Journal of Accounting Research, 36, 117–47.

*      Hayward, M. L., & Hambrick, D. C. (1997). Explaining the premiums paid in large acquisitions: evidence of CEO hubris. Administrative Science Quarterly, 42(1), 103-127.

*      Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (2012). Information disclosure and corporate governance. The Journal of Finance, 67(1), 195-233.

*      Kahneman, D., & Lovallo, D. (1993). Timid choices and bold forecasts: a cognitive perspective on risk taking. Management Science, 39(1), 17-31.

*      Kang, j., & Tang, j. (2017). Curbing Managerial Myopia: The Role of Managerial Overconfidence in Owner Managed Firms and Professionally Managed Firms. Available at: https://ssrn.com/abstract=2944998

*      Kern, D. A. (2006). A matter of strategic mis-fit: Management myopia and value, Ph.D dissertation. Oklahoma State University.

*      Kraft, A., Vashishtha, R. and Venkatachalam, M. (2018). Frequent Financial Reporting and Managerial Myopia. Accounting Review, 93(2), 249-275.

*      Laverty, K. J. (1996). Economic Short-Termism. The Debate, the Unresolved Issues, and the Implications for Management Practice and Research. Academy of Management Review, 21(3), 825-860.

*      Levinthal, D. A., March, J. G. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, 14, 92-112.

*      Leuz, C., & Wysocki, P. D. (2016). The economics of disclosure and financial reporting regulation: Evidence and suggestions for future research. Journal of Accounting Research, 54(2), 525-622.

*      Merchant, K. A. (1990). The effects of Financial Controls on Data Manipulation and Management Myopia. Accounting, Organizations and Society, 15(4), 297- 313.

*      Miller, K. D. (2002). Knowledge inventories and managerial myopia. Strategic Management Journal, 23(8), 689-706.

*      Mizik, N. (2010). The theory and practice of myopic management. Journal of Marketing Research, 47(4), 594-611.

*      Tong, J., & Zhang, F. F. (2015). Do Capital Markets Punish Managerial Myopia.Working Paper, University of Western Australia.

*      Webster, M. (1998). Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Merriam-Webster, Inc. Springfield, MA. 10th edition.

*      Wuebker, R. J., & Klein, P. G. (2017). Corporate Diversification and Innovation: Managerial Myopia or Inefficient Internal Capital Market? In Academy of Management Proceedings, 2017(1), 82-111.