ارتباط ارزشی بیش اعتمادی مدیریت با تأکید بر نقش میانجی چسبندگی هزینه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 مربی، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

بیش اعتمادی مدیریت ازجمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران است که بر سیاست‌های مالی شرکت تأثیر می‌گذارد. هنگام کاهش فروش، مدیران بیش اعتماد، به توانایی‌های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد بیش‌ازحد دارند و تمایل به برآورد بیش‌ازحد فروش خواهند داشت، درنتیجه باعث افزایش چسبندگی هزینه‌ها خواهند شد. این در حالی است که چسبندگی هزینه‌ها با دست‌کاری فرآیند طبیعی و مورد انتظار هزینه‌ها، می‌تواند محتوای اطلاعاتی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بیش اعتمادی مدیریت از طریق تأثیرگذاری بر چسبندگی هزینه‌ها، می‌تواند ارتباط ارزشی را نیز متأثر سازد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتیجه فرضیه اول در طی سال‌ها 1385 الی 1395 نشان داد که بین بیش اعتمادی و چسبندگی هزینه‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین بیش اعتمادی و ارتباط ارزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تأثیر بیش اعتمادی از طریق چسبندگی هزینه‌ها، بر ارتباط ارزشی تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The value relevance of management overconfidence with mediation effect of costs stickiness

نویسندگان [English]

  • Zahra Farhadi 1
  • Abdolhossein Talebi Najafabadi 1
  • Narjes Kamali Kermani 2
1 Assistant Prof., Accounting, Faculty of Humanity sciences, University of bojnord, bojnord, Iran
2 Instructor, Accounting, Faculty of Humanity sciences, University of bojnord, bojnord, Iran
چکیده [English]

The Extra-assurance management is one of the most important characteristics of executives that effect on financial decision. When sales decline, overconfident managers, ensure to their capabilities to restore previous levels of sale. It is therefore more likely to overestimating sales will be in the near future, the result will be an increase in cost stickiness. However, the cost stickiness by manipulating the natural process costs and expected costs could affect informational content. The confidence comes through influencing management costs stickiness (connection interface), can also affect the value relevance. So management overconfidence comes through influencing costs stickiness, can also affect the value relevance. Hypothesis test results during the years 2007 and 2017 showed that showed that the relationship between cost stickiness and management overconfidence is significant positive. On the other hand the relationship between management overconfidence and value relevance is significant negative. The third hypothesis of the research about the effect of management overconfidence through the costs stickiness on the value relevance could not be verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Cost Stickiness
  • Management Overconfidence
  • Stock Price
*      اسماعیل‌زاده، علی و مهرنوش، علی. (1393). رابطه بین چسبندگی هزینه‌ها با کیفیت سود و خطای پیش‌بینی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (21)، 37-61.

*      ایزدی‌نیا، ناصر؛ سلطانس اسفریزی، علیرضا و فخارمنش، محمدرضا. (1393). تأثیر تغییرات فروش در دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (2)، 205-221.

*      بولو، قاسم و حسنی القار، مسعود. (1394). بررسی تأثیر بیش اعتماد ی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 6 (21)، 31-53.

*      حاجی کرمانی، سمیرا؛ معین الدین، محمود؛ حیرانی، فروغ. (1396). تأثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش‌های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7 (2)، 53-72.

*      شیبه، سکینه؛ فتحی، زهرا و سپاسی، سحر. (1393). آزمون تجربی چسبندگی هزینه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3 (4)، 163-177.

*   صفر زاده، محمد حسین و بیگ‌پناه، بهزاد. (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (2)، 39-59.

*      علیمرادی، محمد و علی احمدی، سعید. (1392). حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5 (19)، 162-176.

*      نمازی، محمد؛ غفاری، محمدجواد و فریدونی، مرضیه. (1391). تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه‌ها و بهای تمام‌شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری 3/63، 177-151.

*      نوروش، ایرج و صادقیان آژیری، قادر. (1378 و 1377). تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26 و 27، 134-144.

*      Anderson, M.C. & Banker, R. & Huang, R. & Janakiraman, S. (2007). Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Cost. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1): 1-28.

*      Banker, R.D. & Byzalov, D. & Chen, L. (2013). Employment Protection Legislation, Adjustment Costs and Cross-country Differences in Cost Behavior. Journal of Accounting and Economics, 55 (1), 111-127.

*      BenMohamed, E. & Fairchild, R. & Bouri, A. (2014). Investment Cash Flow Sensitivity under Managerial Optimism: New Evidence from NYSE Panel Data Firms. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 19, 11–18.

*      Bo, Q. & Asna, W. M. & Yu, F. K. (2015). CEO Overconfidence and Cost Stickiness, available at: http://ssrn.com/abstract=2603249.

*      Calleja, K. & Steliaros, M. & Thomas, D. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, 17 (2), 127- 140.

*      Campbell, C. & Johnson, S. & Rutherford, J. & Stanley, B. (2011). CEO Optimism and Forced Turnover. Journal of Financial Economics, 101 (3), 695–712.

*      Gervais S. & Heaton, J.B. & Odean, T. (2011). Overconfidence, Compensation Contracts, and Capital Budgeting. Journal of Finance, 66, 1735-1777.

*      Hilton, R. (1997). Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill.

*      Koo, J. & Song, S. & Paik, T. (2014). Relationship between Agency Problem and Cost Stickiness: A Direct Test. Proceedings of 29th International Business Research Conference, 84, 40-44.

*      Malmendier, U. & Tate, G. (2005a). CEO overconfidence and corporate investment. Journal of Finance, 60 (6), 2661–2700.

*      Marques, A. & Santos, C. & Costa, P. (2014). Cost Stickiness in Latin American Open Companies from 1997 to 2012. European Scientific Journal, special/ edition, 1857- 7431.

*      Mouna Ben Rejeb Attia., Naima Lassoued., Houda SassiHouda Sassi. (2018). "Timeliness of audited financial reporting and the value relevance of earnings: evidence from banks in the MENA countries.

*      Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. Journal of Business, 59, 197-216.

*      Xue, Sh. & Hong, Y. (2016). Earnings management, corporate governance and expense stickiness. China Journal of Accounting Research, 59 (2), 623–650