تاثیر استراتژی رهبری و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی -واحد کرج

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاداسلامی – واحد کرج

چکیده

این پژوهش رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و تمایز محصول با هزینه حقوق صاحبان سهام براساس نظریه پورتر مورد بررسی قرار می دهد. هدف استراتژی رهبری هزینه کاهش هزینه تولید و استراتژی تمایز محصول نیز افزایش کیفیت محصول می باشد.  از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر انتخاب هرکدام از استراتژی های مذکور بر هزینه سرمایه شرکت است. این تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی همبستگی با طرح توصیفی از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی است. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش داده‌های تابلویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1395 می‌باشد و از روش حذفی سیستماتیک برای تعیین نمونه استفاده شد که تعداد شرکت‌های مورد مطالعه 104 شرکت گردید. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی رهبری هزینه و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. اما میان استراتژی تمایز محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategy of Cost Leadership and Product Differentiation Strategy on Cost of Equity

نویسندگان [English]

  • Elham Eghdami 1
  • Bahman Banimahd 2
1 Master Student of Accounting Department , Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Associate Professor of accounting , Accounting Department , Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

This study investigate the relationship between strategy of cost leadership and product differentiation strategy on equity costs. The aim of cost leadership strategy is product cost reduction and the objective of product differentiation strategy is product quality improvement. So, the aim of this research is investigation of theses strategies on cost of capital.
The present study is descriptive and correlational in terms of method and is a descriptive study in terms of nature. Also, this research is an applied research. Data analysis was performed using multiple regressions using panel data. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2011 and 2016. Meanwhile 104 companies selected for sample population. The results of this study indicate that there is a reverse and significant relationship between cost leadership strategy and firm's equity cost . But there is no significant relationship between product differentiation strategy and firm's equity cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Differentiation Strategy
  • Cost of Equity
  • Strategy of Cost Leadership

*      بنی‌مهد بهمن، یعقوب نژاد، احمد، وحیدی‌کیا، الهام، (1394)، توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال7، شماره 26، تابستان 1394، صفحات : 107-118.

*      حاجی‌ها، زهره، مقامی، فهیمه .(1393). تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14(57): 89-106.

*      حاجیها زهره (1397) راهبردهای رقابتی، عملکرد شرکت و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان راهبرد سوم ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، شماره 36 صص 31 الی 43

*      روحی، علی، کرمار، مروارید. (1394). تاثیر ساختار رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری، ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی.

*      سیفی، ناصر، حسن زاده، رسول. (1395). ساختار سرمایه و سهم بازار و رقابت در بازار محصول با تاکید بر نقش استراتژی های رقابتی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.

*      شمس، شهاب­الدین، یحیی زاده فر، محمود، شعبانی، منور. (1396). بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های تجربی حسابداری، 6(4): 237-264.

*      طهماسبی، حسین، محمدی پور، رضا، جنت مکان، حسین. (1394). بررسی ارتباط بین نوع استراتژی شرکت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. خلیج فارس. ناشر تخصصی مقالات سیویلیکا.

*       معطوفی، علیرضا  و فائزه دهقانیان  (1397) بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر تمکین مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، شماره 37 صص 107 الی 119

*      موسوی شیری ، محمود و شاکری ، ماهرخ (1393) استراتژی ، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، شماره 20 صص 93 الی 107

*      هنر بخش، سمیرا، بیرجندی، حمید، بیرجندی، مسعود. (1391). بررسی اثر نسبی استراتژی های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 15: 47-58.

*       Aho Tuga., (2015). Effects of Innovation Strategy on Firm Performance: A Study Conducted on Manufacturing Firms in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ,1338 – 1347.

*      Alex Kwaku Gyan, Rayenda Brahmana, Bakri Abdul Karim., (2017). Diversification Strategy, Efficiency, and Firm Performance: Insight from Emerging Market, Research in International Business and Finance, RIBAF 735.

*      Ashish Pandey. (2017)., Capital structure and competitive intensity: Considerations for Start-Up Firms, MPRA Paper No. 79399,

*      Boubaker, S., Saffar. W., Sass.S.,(2018)  Product market competition and debt choice Journal of Corporate Finance, Vol.49 PP. 204-224.

*      Daniel Bryan, Guy Dinesh Fernando, Arindam Tripathy, (2013) "Bankruptcy risk, productivity and firm strategy", Review of Accounting and Finance, Vol. 12 Issue: 4, pp.309-326.

*      Easton, P. (2004), ‘PE ratios, PEG ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital’. The Accounting Review 79, 73–96.

*      Habib, H., Hasan,M.M., (2017)Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk, Research in International Business and Finance. Vol. 39 PP. 389–405

*       Hidetaka Mitani. (2014). Capital structure and competitive position in product market., International Review of Economics and Finance 29 , 358–371.

*      Himme, A and Fischer, M., (2014), "Drivers of The Cost of Capital: The joint Role of Non-Financial Metrics", Intern. J. of Research in Marketing, Vol 31 , PP.224-238

*      Ittner, C. , and Larcker, D. (1997). Product Development Cycle Time and Organizational Performance. Journal of Marketing Research, 34 (1) , 13-23 .

*      Jacob Björklund., (2016). Corporate Strategy & Capital Structure, Master of Science Thesis. KTH Industrial Engineering and Management.

*      Jermias, j. (2008) , “ the relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance” , the British Accounting Review 40,71-86 .

*      Porter, E. (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.

*      Porter, M.E., (1996), " What is Strategy". Harvard Business Review, November – December. pp: 61-79.

*      Sarkar, S.,(2014),"Product–Market Flexibility and Capital Structure, The Quarterly Review of Economics and Finance, Forthcoming.Vol.54 PP.111-122

*      Tera L. Galloway, Douglas R. Miller, Arvin Sahaym, Jonathan D. Arthurs. (2016). Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on alliance innovation strategy, Journal of Business Research, JBR-09278; No of Pages 11.

*      Xuan Vinh Vo , Craig Ellis,. (2016). An Empirical Investigation of Capital Structure and Firm Value in Vietnam, Finance Research Letters, S1544-6123(16)30252-5.