نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران

چکیده

وجودکنترل‌های‌ داخلی ضعیف، زمینه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در سوء استفاده از منابع نقدی شرکت را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در خصوص وجه‌نقد نگهداری شده در شرکت افزایش یافته و در نهایت، به ارزشگذاری کمتر وجه‌نقد شرکت در بازار می‌انجامد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل‌های داخلی بر ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه‌نقد شرکت‌ها می‌پردازد. بدین‌منظور، برای سنجش ارزش بازار نگهداشت وجه‌نقد شرکت از مدل فالکندر و وانگ (2006) استفاده گردید. فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق‌‌بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 و با بهره‌گیری از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که وجود نقاط ضعف کنترل‌های داخلی، ارزشگذاری بازار از وجه‌نقد نگهداری شده در شرکت را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران برای وجه‌نقد نگهداری شده در شرکت‌های دارای کنترل‌های داخلی ضعیف، ارزش کمتری قائلند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Control Weaknesses and Market Value of Cash Holdings Department of Accounting, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Davood Hassanpour 1
  • Mehdi Safari Gerayli 2
1 Educator of Accounting group.
2 Associate Professor of accounting , Accounting Department ,Bandar Gaz Beranch, Islamic Azad University,Bandar Gaz,Iran
چکیده [English]

The existence of weak internal controls provides directors to engage in opportunistic exploitation of corporate cash resources. As such, corporate cash holding is anticipated to increase investors' concerns, which, in turn, leads to the underestimation of corporate cash value in the market. Accordingly, the present study examines the effect of internal control weaknesses on the market value of cash holdings. In doing so, Faulkender & Wang (2006) model was used to measure the market value of cash holdings. The research hypothesis was tested based on a sample of 97 firms listed on the Tehran stock exchange during the years 1391 to 1395 and using multiple regression model based on panel data techniques. The results indicate that presence of internal control weaknesses reduces the market value of corporate cash holdings. This suggests that investors undervalue the cash held in the firms with weak internal controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal control weaknesses
  • cash holdings value
  • managerial opportunistic behavior

*      جاوید، داریوش؛ دستگیر، محسن و عرب‌صالحی، مهدی. (1394). بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی،  7(26)،  151-125.

*      حاجیها، زهره و محمدحسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،  7 (26)، 137-119.

*      حاجیها، زهره؛ اورادی، جواد و صالح آبادی، مهری. (1396). ضعف در کنترل های داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی. فصلنامه حسابداری مالی. 9(33)، 96-78.

*      ساعدی، رحمان و دستگیر، محسن. (1396). تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی. 9(4).

*      صفری گرایلی، مهدی و دهقان، فریبا. (1396). کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها. حسابداری مدیریت، 10 (32)،70-59.

*      قنبریان، رضا. (1390) . کنترل‌های داخلی از گذشته تا امروز. دانشنامه حسابداری، 237، 53-49.

*      مشکی، مهدی  و صنایعی ماسوله، مهیار. (1395). بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد، راهبرد مدیریت مالی، 4(2)، 120- 103.

*      Acharya , V. V., S. C. Myers, and R. G. Rajan. (2011).  The internal governance of firms. The Journal of Finance, 66 (3), 689–720.

*      Arouri, M. & Pijourlet, G. (2017). CSR Performance and the Value of Cash Holdings: International Evidence, Journal of Business Ethics, 140(2), 263-284.

*      Ashbaugh-Skaife, H., D. W. Collins, and W. R. Kinney Jr. (2007). The discovery and reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of Accounting and Economics, 44, 166-192.

*      Bates, T. W., Kahle, M. Kathleen, and R. M. Stulz. (2009). Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to? The Journal of Finance, 64, 1985-2021.

*      Donelson, D. C., M. Ege, and J. M. McInnis. (2014). Internal control weaknesses and financial reporting fraud. University of Texas at Austin and University of Florida. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2449287.

*      Doyle, J., W. Ge, and S. McVay. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review, 82, 1141-1170.

*      Drobetz,W , Gruninger, M. C. (2007). Corporate cash holdings: Evidence from Switzerland. Swiss Society for Financial Market Research, 21 (3) , 293-324.

*      Drobetz, W., Gru¨ninger, M., & Hirchvogl, S. (2010). Information asymmetry and the value of cash. Journal of Banking and Finance, 34, 2168–2184.

*      Faulkender, M., & Wang , R. (2006). Corporate Financial Policy and  The Value Of Cash, Journal of Finance, 61(4), 1957-1990.

*      Feng, M.,C. Li, and S. McVay. (2009).Internal control and management guidance. Journal of Accounting and Economics. 48 (2–3), 190–209.

*      Ferreira, M., & Vilela, A. (2004). Why Do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries. European Financial Management, 10 (2), 295-319

*      Gan, H., & Park, M. S. (2017). CEO managerial ability and the marginal value of cash. Advances in Accounting, 38, 126–135.

*      Gao, X., & Jia, Y.(2016). Internal Control over Financial Reporting and the Safeguarding of Corporate Resources: Evidence from the Value of Cash Holdings, Contemporary Accounting Research, 33(2), 783–814.

*      Gujarati, D.N. (2009). Basic Econometrics. 5th edition. New York: Mc Graw-Hill.

*      Harford, J. )1999(. Corporate cash reserves and acquisitions. The Journal of  Finance , 54 (6) , 69–97.

*      Hong, S., & Eun Lee, J. (2015). Internal Control Weakness and  Stock Price Crash Risk, The Journal of Applied Business Research, 31(4), 1289-1296.

*      Huang, Y., & KaiCho, T. (2016). Internal Control Weakness and Value of Cash Holdings Working Paper, National Chung Cheng University.

*      Jensen, M. (1986). Agency Costs Of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers,  American Economic Review, 76(2), 323-329.

*      Johnson, S., Kaufmann, D., McMillan, J., Woodruff, C. (2000). Why Do Firms Hide? Bribes and Unofficial Activity After Communism, Journal of Public Economics, 76(3), 495-520.

*      Lu, Y., Greg, S. & Yangxin, Yu  (2016). Corporate Social Responsibility Disclosure and the Value of Cash Holdings, European Accounting Review, 1-25.

*      Mary.J.L, Karin.A.P, Pervaiz.A and BingY. (2016).Internal control weaknesses and evidence of real activities manipulation. Advances in International Accounting, 33(2), 47–58.