بررسی ادراک تهیه‌کنندگان صورتهای مالی از پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران،

4 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.

چکیده

بسیاری از کشورها، امروزه با درنظر گرفتن مزایای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)  تمایل به پذیرش و بکارگیری و یا هماهنگ کردن استانداردهای ملی خود را با آن داشته‌اند و از طرفی ارزیابی تغییرات اساسی در سیستم‌های‌ حسابداری و گزارشگری مالی بدون در نظر گرفتن نظر و دیدگاه ذی‌نفعان آن، احتمال موفقیت آنرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی ادراک تهیه‌کنندگان صورتهای مالی(حسابداران) به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی تغییر سیستم گزارشگری مالی و بکارگیری IFRS است. بدین منظور ادراک تهیه‌کنندگان صورتهای مالی در شرکتهای مشمول و غیرمشمول بکارگیری IFRS بر طبق الزام بورس تهران از منظر چهار عامل فردی، تکنیکی، موقعیتی و فرآیندهای تغییر از طریق پرسشنامه‌ای که در بین تهیه‌کنندگان صورتهای مالی بر اساس IFRS توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری(PLS) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ادراک حسابداران تحت تاثیر عوامل چهار‌گانه فوق قرار گرفته، ولی تاثیر این عوامل بر ادارک حسابرسان از بکارگیری IFRS در ایران متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Perception of Financial statements preparers of Acceptance and Application of International Financial Reporting Standards (IFRS)

نویسندگان [English]

  • Shirzad Naderi 1
  • Farzaneh Heidarpour 2
  • Ramzanali Royaei 3
  • Ghodratolah Talebnia 4
1 PhD student of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate professor of Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many countries today, with regard to the benefits of International Financial Reporting Standards (IFRS), tend to accept and implementation it or have harmonized their national standards with it, and on the other hand, the assessment of the fundamental changes in accounting and financial reporting systems, without considering the views of its stakeholders, can affect the probability of its successful. Accordingly, the purpose of this study is to assess the perception of financial statements preparers (accountants) as one of the main stakeholders of the change in the financial reporting system and the implementation of IFRS. For this purpose, accountants' perception working in subject and non-subject companies use of IFRS, In accordance with the requirements of the Tehran Stock Exchange was assessed by considering four factors individual, technical, situational and change processes through a questionnaire distributed among accountants. The results of the questionnaires were analyzed using structural equation method (PLS). The findings of the research show that accountants 'perception is influenced by the above four factors, but the effect of these factors on auditors' perceptions differs from the implement of IFRS in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountants perception
  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Factors Individual
  • Situational
  • Technical and Change Processes

*      ساعی، محمدجواد،‌ باقرپور‌، محمدعلی و حسن‌زاده، صادق. (1392)." میزان موافقت استفاده ‌کنندگان صورتهای مالی با تفاوتهای بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی "، مجله پیشرفتهای حسابداری، 5، شماره 2.

*      دارابی، رویا و میرمعصومی، محمد‌علی (1395). "جایگزینی استانداردهای بین‌المللی به جای استانداردهای ایران، نظر حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورتهای‌مالی نادرست"، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال هفتم، شماره 13.

*      داوری، علی و رضازاده ،آرش (1395)، مدل سازی معدلات ساختاری با نرم افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

*      رحیمیان، نظام‌الدین، مجدی ، محمود و ملکی، علیرضا. (1394). "ضرروت بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران و جنبه‌های مثبت آن"، مجله حسابرس، شماره 8، دی‌ماه 1394.

*      رحمانی، علی؛ علی پور ، شراره  (1390). "دیدگاه جامعه حسابداری ایران در مورد پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری "، مجله حسابدار رسمی، 14، 61.

*      فروغی، داریوش ‌و اشرفی، مجید. (1388). "استانداردهای جهانی حسابداری چالشها و فرصتها"، مجله حسابدار رسمی، شماره 8،

*      مشایخ، شهناز، شریفی، ‌صدیقه و رضایی ،‌ فهیمه. (1390). " آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری ‌مالی "، پژوهشهای حسابداری، شماره1393،3.

*      مهام، کیهان،‌ حیدرپور،‌ فرزانه و آقایی قهی،‌ علیرضا (1391). " بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران "، پژوهشهای تجربی حسابداری، سال اول، شماره 3.

*      Alon, Anna.(2013)."Complexity and Dual Institutionality: The Case of IFRS Adoption in Russia". Corporate Governance: An International Review, 2012.

*      Anderson, S. W.(1995). A framework for assessing cost management system changes: The case of activity based costing implementation at General Motors1986–1993. Journal of Management Accounting Research,7.

*      Armenakis, A. A., Harris, S. G., Cole, M. S., Fillmer, J. L., & Self, D. R. (2007). A top management team’s reactions to organizational transformation: The diagnostic benefits of five key change sentiments. Journal of Change Management, 7(3), 273–290.

*      Ball, R. (2006). "IFRS: Pros and Cons for Investors", Accounting & Business Research, 33, International Accounting Policy Forum.

*      Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. (2008)." International accounting standards and accounting quality". Journal of Accounting Research, 46, 467–728.

*      Caldwell, S. D., Herold, D. M., & Fedor, D. B. (2004). "Toward an understanding of the relationships among organizational change, individual differences, and changes in person–environment fit: A cross-level study". Journal of Applied Psychology, 89(5).

*      Christensen, H. B., Lee, E. and Walker, M. (2007). "Cross-sectional variation in the economic consequences of international accounting harmonization the case of mandatory IFRS adoption in the UK", International Journal of Accounting, 42

*      Christensen, H. B., Lee, E., Walker, M., & Zeng, C. (2015). Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption? European Accounting Review, 24(1).

*      Cunningham, G. B. (2006). The relationships among commitment to change, coping with change, and turnover intentions. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1).

*      Delone, W. H., & McLean, E. R. (1992). "Information systems success: The quest for the dependent variable". Information Systems Research, 3(1).

*      Dibella, A.J. (2007)."Critical perceptions of organizational change" .Journal of Change Management, 7(3).

*      Durocher, S., Fortin, A., & Côté, L. (2007). "User’s participation in the accounting standards-setting process: A theory-building study". Accounting Organizations and Society, 32, 29–59.

*      Halbouni, S. S., & Nour, M.A. (2014). An empirical study of the drivers of management accounting innovation: A UAE perspective. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 6(1).

*      Heggestad, E. D., & Kanfer, R. (2000). "Individual differences in trait motivation: Development of the Motivational Trait Questionnaire". International Journal of Educational Research, 33, 751–776.

*      Hicks, J. O. (1978). "An examination of accounting interest groups’ differential perceptions of innovations". Accounting Review, 53(2), 371–388.

*      Fedor, D. B., Caldwell, S., & Herold, D. M. (2006). The effects of organizational changes on employee commitment: A Multilevel investigation. Personal Psychology, 59, 1–29.

*      Fontes, A., and L, L, Rodrigues. R, Craige. (2016). "A theoretical model of stakeholder perceptions of a new financial reporting system ". Accounting Forum, Vol, 40, Issue 4, December 2016, P: 300, 315.

*      Fox, A., and G Hannah, Ch., Helhiar. (2013) "The costs and benefits of IFRS implementation in the UK and Italy ". Journal of Applied Accounting Research, Vol. 14 No. 1, 2013 .pp. 86-101

*      Hail, L., and C. Leuz. (2009)." Cost of capital effects and changes in growth expectations around U.S. cross-listings", Simon School of Business University of Rochester.

*      Jarrar, N. S., Smith, M., & Dolley, C. (2007). "Perceptions of preparers and users to accounting change: A case study in an Australian university". Managerial auditing Journal, 22(1), 80–94.

*      Jermais, J. (2001). "Cognitive dissonance and resistance to change: The influence of commitment confirmation and feedback on judgment usefulness of accounting systems". Accounting Organizations and Society, 26,141–160.

*      Georgalis, J., Samaratunge, R., Kimberley, N., & Lu, Y. (2015). "Change process characteristics and resistance to organizational change": The role of employee perceptions of justice. Australian Journal of Management, 40(1), 89–113.

*      Kılıc¸, M., Uyar, A., & Ataman, B. (2014)." Preparedness for and perception of IFRS for SMEs: Evidence from Turkey". Accounting and Management Information Systems, 13(3), 492–519.

*      McLaren, J., Appleyard, T., & Mitchell, F. (2016). "The rise and fall of management accounting systems: A case study investigation of EVA". The British Accounting Review, 1–18, in press.

*      Neves, P. (2009)." Readiness for change: Contributions for employee’s level of individual change and turnover intentions". Journal of Change Management, 9(2). 215–231.

*      Nurul Hogue, M (2016). "Secrecy and the Impact of Mandatory IFRS Adoption on Earnings Quality in Europe". Pacific basin financial journal, August 2016

*      Nurunnabi, M. (2015). "The impact of cultural factors on the implementation of global accounting standards (IFRS) in a developing country". Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting.

*      Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review,16(1).

*      Oreg, S. (2006). "Personality, context, and resistance to organizational change". European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73–101.

*      Piderit, S.K. (2000), “Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensional view of attitudes toward an organizational change”, The Academy of Management Review, Vol. 25 No. 4.

*      Phan, D. C., & Mascitelli, B. (2014). "Optimal approach and timeline for IFRS adoption in Vietnam: Perceptions from accounting professionals". Research in Accounting Regulation, 26, 222–229.

*      Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2007). Assessing international accounting harmonization using Hegelian dialectic, isomorphism and Foucault. Critical Perspectiveson Accounting, 18, 739–757.

*      Rudy A.Jacob and Christian N.Madu.(2009)."International financial reporting standards: an indicator of high quality?", International journal of quality & reliability management vol.26 no.7,2009

*      Turel, O., Serenko, A., & Bontis, N. (2007). "User acceptance of wireless short messaging services: Deconstructing perceived value". Information & Management, 44(1), 63–73.