تحلیل پیش‌ران های خط مشی مالی بر نحوه تخصیص بودجه دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی، کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت کتابخانه مجلس شورای اسلامی

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود و ثغور دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی دارد.  پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیش‌ران­های خط مشی مالیبر نحوه تخصیص بودجه دولتی انجام شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها ازنوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان سازمان برنامه و بودجه می‌باشند که تعداد  آن 100 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر بدست آمده است. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه (مجموعاً 47 پرسش) بوده است. روایی آن از طریق روایی محتوایی و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای هر یک از پیش‌ران­های خط مشی مالی شامل ( حوادث طبیعی ،868/0؛ بحران­های اقتصادی،915/0؛  تکامل اجتماعی، 915/0؛  تغییرات زیست محیطی، 922/0؛  پیشرفت­های فناوری، 818/0)و نحوه تخصیص بودجه دولتی 844/0 مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج  تحقیق نشان داد که تحلیل پیش‌ران­های خط مشی مالی(حوادث طبیعی، بحرانهای اقتصادی، تکامل اجتماعی، تغییرات زیست محیطی و پیشرفت­های فناوری) بر نحوه تخصیص بودجه دولتی تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of financial policy triggers on how the state budget is allocated

نویسندگان [English]

  • Marzieh Afkharian 1
  • Karmaleh Daneshfard 2
  • Hajieh Rajabi Farjad 3
1 Master of Public Administration, Public Policy Orientation, Expert of Planning and Supervision of the Library of the Islamic Consultative Assembly.
2 Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Human Resource Management, Amin police University
چکیده [English]

budget of a country reflects the position of the state in the economy, in other words, it is the extent and limits of government`s interference in society, and the proper administration of government finances plays a significant role in improving the economic system and the administrative and management system of the public sector. Purpose of this study was to analyze the triggers of financial policy on allocation of state budget. The research is applied one in terms of the goal, and it is descriptive survey in terms of collecting data. Statistical universe of this research includes the managers and employees of the “plan and budget” organization. They were 100, which are obtained using Cochran's formula of 80 people. Data collection tool was a questionnaire (a total of 47 questions). Its validity obtained through content and structure validity, and its reliability through Cronbach's alpha for each of the triggers of the financial policy including (natural disasters, 0.868; economic crises, 0.915; social evolution, 0.915; environmental changes, 0/922; technological advances, 0/818) and the way of state budget allocation 844/0 has been approved. Data analysis has been done using structural equation modeling and Smart PlS software. Results of the study showed that the analysis of the triggers of financial policy (natural disasters, economic crises, social evolution, environmental changes, and technological advancements) are influential on the way of allocation of public funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trigger of financial policy
  • Natural disasters
  • Economic crisis
  • social evolution
  • environmental changes
  • technology advances
  • government budget allocation
*      آذرمند، حمید، (1396)، پیش‌رانهای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، مجله آینده‌نگر، شماره 65.

*      امیری، مجتبی، مقیمی، سید محمد و قربانی، فاطمه. (1389)، چالشها، موانع و ساز و کارهای نظام‌های بودجه‌ریزی در آموزش عالی: مطالعه موردی: دانشگاه تهران، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 59

*      الوانی، سید مهدی؛ شریف زاده، فتاح .(1387) . فرآیند خط مشی گذاری عمومی.انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

*      امینی، مرتضی، 1387، بررسی مسائل اقتصادی، وبلاگ اقتصاد ما.

*      بابایی، حسن، (1379)، بودجه ریزی دولتی در ایران از نظریه تا سیاست، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،صفحه 102-103

*      برادران، حسن، (1396)، حقوق شهروندان و وظایف دولتها در بلایای طبیعی، پایگاه مستقل خبری سقز، سرویس اجتماعی، کد خبر 5321

*      پور عزت، علی اصغر؛ سیدرضایی، میر یعقوب.(1396). ارزشیابی عملکرد دولت و حکوت. تهران : سمت.

*      حاجیها, زهره, سالاروند, علی. (1393). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران. حسابداری سلامت.2(2)33-50.

*      دانش‌فرد, کرم‌اله. (1395). الگوی حسابداری مدیریت بخش عمومی با رویکرد بهره وری مالی؛ بررسی نقش عقلانیت ، اثربخشی هزینه و کارایی مالی. حسابداری مدیریت.9(29):129-148.

*      دانش‌فرد،کرم‌اله. (1392). مبانی خط مشی گذاری عمومی.تهران: نیاز دانش

*      رهنمای رودپشتی, فریدون, همایونی راد, راحله. (1395). تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی. حسابداری مدیریت9(30): 97-113.

*      سرزعیم، علی، (1395)، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی، فصلنامه مطالعات راهبردی و سیاستگذاری عمومی، شماره 21

*      سلطانی، احسان، (1394)، طی سال های گذشته چه میزان از بودجه های عمرانی محقق شده است؟ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

*      سلیمی‌فر، مصطفی، داودی، آزاده، عربی، ادیب، (1396)، بررسی اثرات ترکیبات بودجه‌ای دولت بر شاخص‌های رفاه در ایران، راهبرد اقتصادی، شماره 12

*      شریفی،فریده،(1396)، بحرانهای طبیعی و راهکار مدیریت مقابله با آن، روزنامه کیهان،17/9/1396

*      شکوئی.حسین،(1378)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول،چاپ سوم 1378، انتشارات گیتاشناسی.

*      صانعی، پرویز.(1372). جامعه شناسی ارزشها، تهران: گنج دانش.

*      عبدالهی، محسن و فریادی، مسعود،(1389) چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مجله علوم محیطی 7(4)، تابستان 1389: 143-180 .

*      عیسایی، محمدتقی، اسدی، نامی عطا و غفارزادگان، نوید، (1383)، مدیریت و تخصیص منابع در موقعیتهای بحرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

*      کیانی، فاطمه. (1396)، طراحی مدل کمی جهت بهینه‌سازی توزیع وتخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

*      محمدی‌کنگرانی، حنانه، شامخی، تقی، اشتریان، کیومرث، (1389)، بررسی تاثیرات قدرت رسمی و غیر رسمی سازمان‌ها در تخصیص بودجه، مجله جنگل ایران، شماره 4.

*      مردوخی، بایزید، (1396)، کارکرد بهینه پارتو در بودجه، صفحه اقصاد خبرگزاری تحلیلی ایران خبر آنلاین.

*      مقیمی, سید محمد, پورعزت, علی اصغر, دانایی فرد, حسن, احمدی, حیدر. (1395. (تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،6(21): 31-52.

*      نادری. ابوالقاسم، خرازی. کمال، انتظاری. یعقوب و محجوب عشرت آبادی. حسن،(1392)، سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی، فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی، 3(10)، زمستان: 91-120.

*      نمازی، محمد، کمالی، کاملیا، (1381)، بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی مطالعه موردی: استان فارس، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۰.

 

*      Bassetto, M., Cagetti, M., & De Nardi, M. (2015). Credit crunches and credit allocation in a model of entrepreneurship. Review of Economic Dynamics, 18(1), 53-76.

*      Cook, C. N., de Bie, K., Keith, D. A., & Addison, P. F. (2016). Decision triggers are a critical part of evidence-based conservation. Biological Conservation, 195, 46-51.

*      Das, D., & Ngacho, C. (2017). Critical success factors influencing the performance of development projects: An empirical study of Constituency Development Fund projects in Kenya. IIMB management review, 29(4), 276-293.

*      Fozzard, A. (2001). The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting (No. 147).

*      Marzouk, M., & Hamid, S. A. (2017). Budget allocation for water mains rehabilitation projects using Simos’ procedure. HBRC Journal, 13(1), 54-60.

*      McCredie, B., Docherty, P., Easton, S., & Uylangco, K. (2016). The channels of monetary policy triggered by central bank actions and statements in the Australian equity market. International Review of Financial Analysis, 46, 46-61.

*      Nagurney, A., Salarpour, M., & Daniele, P. (2019). An integrated financial and logistical game theory model for humanitarian organizations with purchasing costs, multiple freight service providers, and budget, capacity, and demand constraints. International Journal of Production Economics, 212, 212-226.

*      Vaassen EHJ, Hunton JE. An eclectic approach to accounting information systems.Int J Account InfSyst 2009;10:173–6.

*      Xiao.Hui, Gao. Siyang, HayLee. Loo, (2017), Simulation budget allocation for simultaneously selecting the best and worst subsets, Automatica Volume 84, October 2017, Pages 117-127

*      Zhang. Chao, JingKong. Jing, Simonovic.SlobodanP, (2018), Restoration resource allocation model for enhancing resilience of interdependent infrastructure systems, Safety Science Volume 102, February 2018, Pages 169-177