نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استاد گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی موانع توسعه­ی محتوایی نظام راهبری شرکتی ، از دیدگاه نظریه­ی کثرت گرایی فرهنگی بر پایه روش شناسی تفسیری – انتقادی است. کثرت گرایی فرهنگی بر امکان رقابت گروه­ها و مشارکت اقلیت­های مختلف جامعه در تصمیم گیری­های مربوط به نظام اقتصادی و سیاسی تاکید دارد. این مقاله ضمن معرفی مفهوم کثرت گرایی فرهنگی و بیان ارتباط آن با نظام راهبری ، موانع کثرت گرایی فرهنگی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن موانع ، به آسیب شناسی عوامل عدم توسعه نظام راهبری شرکتی می پردازد. بر این اساس،  نتایج پژوهش نشان می­دهد توسعه سیاسی، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت، رفع مشکلات حقوقی، رفع شرکت گرایی دولتی و توسعه فرهنگ پاسخگویی می­تواند موجب توسعه نظام راهبری شرکتی گردد. نتایج این مقاله توسعه کثرت گرایی فرهنگی،  در نظام اقتصادی کشور را عاملی مهم در توسعه نظام راهبری شرکتی می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance and Cultural Pluralism

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Darvish 1
  • Bahman Banimahd 2
  • Hashem Nikoomram 3
  • F. Rahnamaie Roodposhti 3
1 Ph.D. Student of Accounting at Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Professor of Accounting Department of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
چکیده [English]

The main objective of this paper is to examine the obstacles to the content development of corporate governance system in Iran from the perspective of cultural pluralism theory. Cultural pluralism emphasizes the ability of groups to compete and the participation of various minorities in the decision-making process related to the economic and political system Introducing the concept of cultural pluralism and its association with the corporate system, this study explores the obstacles facing cultural pluralism and accordingly does a pathological analysis of the factors underlying the underdevelopment of the corporate governance system. The results of the study show that political development, the content separation of ownership from management, the resolution of legal problems, the elimination of state corporatism, and the development of the culture of accountability can lead to the development of the corporate governance system. According to the results of this paper, the development of cultural pluralism in the Iranian economic system is considered an important factor in the development of corporate governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate governance system
  • cultural pluralism
  • state corporatism
  • Accountability
*      اعرابی، آذر (1380)، "سازمانهای غیر دولتی، مشارکت مردمی، توسعه پایدار، در مجموعه مقالات نقش و جایگاه سازمانهای غیر دولتی در عرصه فعالیتهای ملی و بین المللی، تهران : دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.

*      اقدم مزرعه، یعقوب؛ نیکومرام، هاشم و بهمن بنی مهد (1396)، "دموکراسی و توسعه حسابداری"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال دهم، شماره 32.

*      باطنی، حمیدرضا، فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ هفتم، 1375.

*      بشیریه، حسین،(1361) ، " موانع توسعه سیاسی در ایران" ، تهران گام، چاپ سوم، ص39.

*      بشیریه، حسین، (1378)، " جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران"، نشر علوم نوین، صفحه 102.

*      بشیریه، حسین، (1380)،" درس هایی از دموکراسی برای همه"، نگاه معاصر، ص 65.

*      حساس یگانه ،یحیی ، 1385، "حاکمیت شرکتی در ایران"، حسابرس،شماره 32، ص 39-32.

*      رفیع پور، فرامرز (1383)، " عناصر زیر بنایی جامعه ایران: نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختارفئودال"،پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 41-42.

*      سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)، " اصول حاکمیت شرکتی"، مهسا رهبری خرازی، تهران، بورس، 1393.

*      سیف زاده، حسین. مدرنیته و نظریات جدید در علم سیاست، تهران، نشر میزان (1384).

*      فراستخواه، مقصود (1394)، " ما ایرانیان"، تهران، نشر نی.

*      فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات)، فارسون، سمیح و مهرداد مشایخی، ترجمه معصومه خالقی.

*      قانون تجارت با آخرین اصلاحیه­ها و الحاقات، جهانگیر منصوری، تهران دیدار،1396.

*      قوام، عبدالعلی؛ معینی، جهانگیر و نرگس احمدی،کثرت گرایی فرهنگی و تأثیرات سیاسی – اجتماعی آن در ایران پس از نظام دو قطبی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1383.

*      کاظمی، علی اصغر (1380)، جهانی شدن؛ فرهنگ، سیاست، تهران: انتشارات فومسن.

*      نجفی سیاهرودی، مهدی؛ علوی، سید مسلم و محمد هادی مومن زاده (1392)، " مجامع عمومی- راهنمای برگزاری و تصمیم گیری"، انتشارات گندمان.

*      وهاب زاده گردرودباری، میلاد و بهمن بنی مهد (1395)، " اثر رابطه مداری بر قضاوت های اخلاقی حسابرسان"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 20.

*      Adams " Elaine  T. Sewell , Darby and  Helen C. Hall  ,” cultural pluralism and diversity: issues important to  family and consumer  sciences education" Journal of Family and Consumer Sciences Education, Vol. 22, No. 1, Spring/Summer 2004.

*      Ayubi, N.N. (1992). Withered socialism or whether socialism? The radical arab states as populist – corporatist regimes. Third world quarterly , 13, 89-105.

*      Amali, Ismaila O.O. and Jekayinfa A (2013), "Cultural pluralism, reconstructive education and nati on building in Nigeria",International Journal of Sociology and  Anthropology, Vol5(5),pp.140-146.

*      Brown, j.,(2017) Democratizing accounting: Reflections on the politics of “old” and “new” pluralisms, Critical Perspectives on Accounting , Volume 43,  PP.20-46.

*       Brown, J.,  Dillard,J., Hopper, T., (2015) "Accounting, accountants and accountability regimes in pluralistic societies: Taking multiple perspectives seriously", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 28 Issue: 5, pp.626-650

*      Cawson, A.(1978).Pluralism,corporatism and the role of the state. Government  an Opposition, 13, 178–198.

*      Fiorentino ,Daniele) 2009(," Multiculturalism and the Legacy of Cultural Pluralism؛" RSA Journal.

*      Frye, M. B. (2002). The Evolution of Corporate Governance: Evidence From Initial Public Offerings. Working paper. University ofCentral Florida.

*      Hertog, S. (2006a) modernizing without democratizing? The introduction of formal politics in Saudi Arabia international politik und gesellschaft,3,65-78.

*      Jang ,J.-H.(2009). Weak state, weak civil society: The politics of state-society relations in the Arab world. Journal of International and Area Studies, 16, 81–92.

*      Kinnvall , C.(2004).Globalization and religious nationalism: Self, identity, and the search for ontological security. Political Psychology, 25, 741–767.

*      Library of congress (2006). Country profile : Saudi Arabia. Retired from http:// www. Loc.gov /rr/ frd/cs/profiles/ Saudi – Arabia.pdf on 2 february 2017.

*      Mohammadrezaei ,Fakhrodin; Mohd – saleh, Norman and Bahman Banimahd (2012), “political economy of corporate governance: the case of iran”, Business Governance and ethics,vol.7, No. 4,301-330.

*      Panitch, L.(1980).Recent theorizations of corporatism :Reflections on a growth industry. British Journal of Sociology, 31, 159–187.

*      Ritter, J. R., & Welch, L. (2002). A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations. The Journal of Finance, 57 (4), 1795-1839.

*      Roudaki, j. (2008) “Accounting profession and evolution of standard setting in Iran,  journal of Accounting – Business & management, vol, 15, NO.1, PP 33-52.

*      Schmitter, p.c. (1974). Still the century of corporatism? The Review of polities, 36, 85 – 131.

*      Streeck, W., & schmitter, P.C. (1985). Community, market, state – and associations? The prospective contribution of interest governance to socialorder. European sociological review, 1,19-138.

*      Tajudeen , Salami Adebayo (2015),The objective  is to  present  the  Nigeria  case  where  cultural diversity  and differences  play  major  role  in  the life  of  the  people.

*      Unger, J., & Chan, A.(1995). China, corporatism: And the East Asian model. The Australian Journal of Chinese Affairs, 33, 29–53.

*      Walker, S, P. & SHACKLETON, K. (1995). Corporatism & Structural change in the British accountancy profession, 1930 -1957. Accounting, Organizations & Society, 20, 467 -503.

*      Willmott, H.(1986). Organising the profession: A theoretical and historical examination of the development of the major accountancy bodies in the UK. Accounting, Organizations and Society, 11, 555–580