تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر پدیده برجستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

سرمایه­گذاران تصمیمات خود را با به کارگیری قواعد سرانگشتی و از طریق پردازش تنها بخشی از اطلاعات در دسترس ساده می­نمایند، لذا بر اطلاعات برجسته وزن بیشتری برای قضاوت­های آتی خود می­­دهند. پس از شکل‌گیری نظریه مالی رفتاری، در این زمینه که چگونه می‌توان عوامل موثر بر خطاهای رفتاری را تعدیل کرد، بحث­های کمی صورت گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری بر کاهش پدیده برجستگی می­باشد. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 600 سال ـ شرکت طی دورۀ زمانی 1391 تا 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد وجود پدیده برجستگی منجر به بیش­واکنشی سرمایه­گذاران و قیمت­گذاری نامتناسب سهام می­شود. نتایج تحلیل بیشتر نشان داد کیفیت پایین اقلام حسابداری منجر به برآوردهای نامطمئن از جریانات نقدی آتی و تأخیر در تعدیل قیمت سهم می­شود، با افزایش کیفیت اطلاعات، قابلیت اعتماد به اطلاعات حسابداری افزایش می­یابد، هرچه اطلاعات گزارش شده با کیفیت­تر باشد امکان گزینش نامناسب و سوگیری رفتاری سرمایه­گذاران کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Information Quality on the Salience phenomenon

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Khaleghi Kasbi 1
  • Mohammad Ali Aghaei 2
  • Farzin Rezaei 3
1 PhD student, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Investors simplify their decisions and judgements through applying rules of thumbs and processing only a part of available information. Salience indicates the events related to available information taking more weight in future judgements. After the formation of financial behavioral theory, the empirical studies have been directed towards the review of relationships between investors tendencies and stock price variations and in this regard, there has been no discussion on which factors affect the behavioral errors of investors and how they can be adjusted; thus, this paper aims to investigate the impact of increased accounting information quality on the decreased salience phenomenon. Therefore, a sample consisting of 600 corporates-years was studied during 2012-2016. the existence of salience phenomenon led to the investors over-reaction followed by inappropriate stock pricing. Thus, when the information quality is high, the relationship between behavioral tensions and stock market price is weaker. Consequently, high quality information reporting can decrease the impact of salient information on investors decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salience
  • Overreaction
  • inappropriate pricing
  • delayed price adjustment
  • Accounting Information Quality
*      ایزدی­نیا، ناصر؛ پاکدل، عبداله؛ دستگیر، محسن، 1397، شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه گذاران کم تجربه به کمک تحلیل عاملی تاییدی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 40 ، ص 127 تا 146.

*      Andreassen, P., Kraus, S., 1990, Judgmental extrapolation and the salience of change, Journal of Forecast,  9, 347–372.

*      Ball, R., Kothari, S., 1991, Security returns around earnings announcements. The Accounting Review 66, 718–738.

*      Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R., 1998. A model of investor sentiment. J. Financ. Econ. 49, 307–343.

*      Bordalo, P., Gennaioli, N., and Shleifer. A., 2013, “Salience and Asset Prices”, American Economic Review: Papers & Proceedings, 103(3): 623–628.

*      Bordalo, P., Gennaioli, N., and Shleifer. A., 2012a. “Salience Theory of Choice under Risk.” Quarterly Journal of Economics, 127 (3):1243–85.

*      Callen, J., Khan, M., and Lu, H., 2012, Accounting Quality, Stock Price Delay, and Future Stock Returns. Contemporary Accounting Research, Vol. 30, No. 1, Pp. 269-295.

*      Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S., 2017, Accounting information, investor sentiment and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting, 2(۲), 325-345.

*      Cosemans, M., Frehen, R., 2017, Salience Theory and Stock Prices: Empirical Evidence, SFS Cavalcade Paper.

*      Francis, J., La Fond, R., Olsson, P., & Schipper, K., 2005, The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295–327.

*      Friedman, M., and Leonard J. Savage, 1948 , The Utility Analysis of Choices involving Risk,  Journal of Political Economy, 56 , 279-304.

*      Fuller, ‎2000, Behavioral Finance and the Sources of Alpha, Journal of Pension Plan Investing, Vol. 2, Pp: 7-21.

*      Griffin, D., and Tversky, A.,1992, The Weighing of Evidence and The Determinants of Confidence, Cognitive Psychology, Vol. 24, Issue 3, pp. 411-435.

*      Hirshleifer, D., Teoh, S., 2003, Limited attention, information disclosure, and financial reporting. Journal of Accounting and Economics 35, 337–386.

*      Huberman, G., Regev, T., 2001, Contagious speculation and a cure for cancer. Journal of Finance 56, 387–396.

*      Hurst, G., Docherty, P., 2015, Trend salience, investor behaviours and momentum profitability, Pacific-Basin Finance Journal, 35 : 471–484.

*      Lambert, R., Leuz, C. & Verrecchia, R., 2007, Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45(2), 385-420.

*      Libby, R., Bloomfield, R., Nelson, M., 2002. Experimental research in financial accounting. Accounting,Organizations and Society 27, 775–810.

*      Odean, T. and Barber, M., 2008, All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors, Review of Financial Studies, vol. 21, issue 2, pages 785-818.

*      Yang, J., and Jiang, Y., 2008, Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1), 159-166.

*      Zhu, B., & Niu, F., 2016, Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38 (3), 125-134