تبیین بکارگیری استرتژی های نوآوردر سیستم حسابداری مدیریت از منظر تئوری ناهماهنگی شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری، واحد شهرکرد ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

در محیط حسابداری مدیریت نوین، مدلها و تئوری ها می توانند به منظور طراحی یک برنامه عملیاتی اثربخش بر مبنای درک صحیح از محیط سازمان و اهداف مورد نیاز سیستم حسابداری، منطبق با نیاز جامعه به کارگرفته شوند. یکی از این نظریه ها، تئوری ناهماهنگی شناختی است که در آن به وجود تعارض بین عناصر شناختی در فرد می پردازد و تببین و مطالعه آن با توجه به وجود جنبه های روان شناختی ناهماهنگی شناختی در حسابداران مدیریت، می تواند ضمن افزایش کاربرد روان شناسی در حیطه حسابداری مدیریت، منجر به انتخاب صحیح جنبه های نوآور اثر گذار بر روی عملکرد سیستم اطلاعات حسابداری توسط حسابداران مدیریت گردد و در نهایت ارتقای ساختار عملکرد مالی، اجتماعی و اقتصادی سازمان را شامل شود. از این رو، در این تحقیق پرداخته می شود.این مقاله براساس روش کتابخانه ای و تفسیری برآن است تا به تبیین تئوری ناهماهنگی شناختی و کاربرد آن در سیستم حسابداری مدیریت از منظر دانش بپردازد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مربوط به استراتژی های نوآورانه و تئوری ناهماهنگی شناختی در  نحوه تصمیم گیری حسابداران مدیریت می باشد. از این رو در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم مذکور، نقش تئوری ناهماهنگی شناختی به طور کلی و نحوه تصمیم گیری حسابداران مدیریت درانتخاب و بکارگیری استراتژی های نوآورانه مورد نیاز فضای کسب و کار مورد واکاوی قرارگرفته است. شواهد این مقاله نشان می دهد وجود تعارض شناختی، عاملی  اثرگذار است که  بر روی انتخاب حسابداران مدیریت در جهت بکارگیری یا عدم بکارگیری تکنیک های نوآورانه در هر سیستم اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Application of Innovative Strategies in Management Accounting System from the Perspective of Cognitive Dissonance Theory

نویسندگان [English]

  • Bahareh Banitalebi Dehkordi 1
  • Abdollah Ghaforinezhad 2
1 Assistant of Department of Accounting,Shahrekord Branch, , Islamic Azad University, Shahrekord,Iran
2 Ph.D Student of Accounting ,Shahrekord Branch, , Islamic Azad University, Shahrekord,Iran
چکیده [English]

In the modern management accounting environment, models and theories can be used to design an effective operational plan based on a correct understanding of the organization's environment and the objectives of the accounting system, in accordance with the needs of the community. One of these theories is the theory of cognitive dissonance, in which there is a conflict between the cognitive elements in the individual, and its study and consideration of the psychological aspects of cognitive dissonance in management accountants can increase the use of psychology in accounting. Management leads to the correct selection of innovative aspects affecting the performance of the accounting information system by management accountants and ultimately to the improvement of the financial, social and economic structure of the organization.
Therefore, this study explores the theory of cognitive dissonance and its application to knowledge management accounting system.This paper is based on a library and interpretive approach to explain the theory of cognitive dissonance and its application to the knowledge management accounting system. Therefore, the purpose of this study is to investigate the variables related to innovative strategies and the theory of cognitive dissonance in management accounting decision making.Therefore, in this paper, while explaining these concepts, the role of cognitive dissonance theory in general and how management accountants are deciding on the selection and application of the innovative strategies required by the business environment are discussed.The evidence in this paper suggests that cognitive conflict is an influential factor in the choice of management accountants for applying or not applying innovative techniques in any system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Dissonance Theory
  • Management accounting system
  • innovation
*      ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن.(1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. چشم انداز مدیریت، صص 57 – 42.

*      اسکندری محمد .(1390). الگوی هماهنگی راهبرد های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب. بهبود مدیریت.

*      آقاجانی، حسنعلی. جعفری کناری، سیده نفیسه. (1392). رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطه ای نوآوری سازمانی، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

*      آقایوسفی علیرضا .(1394). بررسی نقش عوامل شخصیتی ( در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن. فصلنامه روانشناسی سلامت.

*      حجازی،رضوان  و رامشه، منیژه، (1392)، بررسی روابط میان استراتژی تمایز، نوآوری و سیستمهای کنترل مدیریت، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت،2(7)،61-73

*      حجازی، رضوان و ندا فتوحی، (1388)، بررسی ارتباط همزمان بین استراتژی رقابتی سازمان، طرح سازمانی و  سیستم حسابداری مدیریت با عملکرد سازمان :رویکرد تناسب اقتضایی در صنایع شیمیایی ودارویی و وسایل نقلیه موتوری وخودرو،  پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1)1 .(31-17

*      حساس یگانه، یحیی، دیانتی دیلمی، زهرا، نوروزبگی، ابراهیم. (1390). بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مدیریت،4(1)،1-18 .

*      رحیم نیا، فریبرز. نیکخواه، زهرا. (1392). بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا.

*      سنجقی،محمدابراهیم. فرهی بوزنجانی، برزو. ظهوریان نادعلی، ایمان.(1392). بررسى تأثیر توانمندسازى تیمى بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی. پژوهشنامه مدیریت بازارگانی.

*      عطافر، علی. امیری، زینب. کاظمی، علی. امیری، یداله. (1392). تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی (شرکت گاز استان لرستان). دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی.

*      علامه، سیدمحسن. مقدمی، مهدی. (1389).  بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: واحد نیرو محرکهی شرکت ایران خودرو).  پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی.

*      قربانی زاده، وجهالله. حبیبی بدرآبادی، حسین. ابراهیمزاده، حسین (1391). نقش تعدیلکننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، پژوهشهای مدیریت عمومی.

*      منصوری سپهر، روح اله؛ باقریان، فاطمه؛حیدری،(1390). ناهماهنگی شناختی و تغییر  نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس. روان شناسی کاربردی.

*      نوروزی، حسین. کاملی، علیرضا. بیگی، رویا. مهذبی، مهدی. (1394). بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مناطق پنجگانه شهر رشت)، مدیریت سرمایه اجتماعی، صص 154 – 13.

*      Andrews, R. & Boyne, G. A. & Walker, R. M. (2006). Subjective and objective measures of organizational performance: an empirical exploration. in George A.

*      Bisbe, J., and D. Otley. (2004). The effects of the interactive use of management control systems on product innovation. Accounting, Organizations and Society 29: 709–737

*      Busi, M (2006). Collaborative performance management: present gaps and future research. International Journal of Productivity and Performance Management.

*      Chen D.‐N, Liang T.‐P. (2011). Knowledge evolution strategies and organizational performance: A strategic fit analysis. Electronic Commerce Research and Applications, 10 (2), 75–84.

*      Damanpour, F., Schneider, M. (2008). Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19, 495-522.

*      Dixon, J. and McNaugton, R. (2014). Examining the link between knowledge management practices and types of innovation. Journal of Intellectual Capital, 210-222.

*      Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. California: Stanford University Press.

*      Festinger, L. (1962). "Cognitive dissonance". Scientific American. 207 (4): 93–107. doi:10.1038/scientificamerican1062-93

*      Gawronski, B. (2012). Back to the Future of Dissonance Theory: Cognitive Consistency as a Core Motive, Social Cognition, 30(Special Issue: Threat-Compensation in Social Psychology: Is There a Core Motivation?), 652-668.

*      Gupta, A. K., and V. Govindarajan. (1984). Build, hold, harvest: Converting strategic intentions into reality. The Journal of Business Strategy 4 (3): 34–47

*      Henri, J.-F. (2006). Management control systems and strategy: a resource-based perspective. Accounting, Organization and Society 31: 529–558.

*      Hurley, Hult, A. J. (2005). Politicians on the board of directors: Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? Journal of management.

*      Izuma, K.; Matsumoto, M.; Murayama, K.; Samejima, K.; Norihiro, S.; Matsumoto, K. (2013).  Neural Correlates of Cognitive Dissonance and Decision Conflict􀂴, Advances in Cognitive Neurodynamics. III: 623-628.

*      Langfield-Smith, K. (2007). A review of quantitative research in management controls systems and strategy. In Handbook of Management Accounting Research, Vol 2, edited by C. Chapman, A. Hopwood, and M. Shields. Oxford, U.K.: Elsevier.

*      Li, Y., Zhou, N, Si, Y.(2010). Exploratory Innovation, Exploitative Innovation and Performance. Nanokai Business Review International.

*      Masataka, Nobuo; Perlovsky, Leonid (2012). "Music can reduce cognitive dissonance". Nature. 2. doi:10.1038/srep00694.

*      McFadzean, E; Oloughlin, A. & Shaw, E.(2005). Corporate entrepreneurship and innovation part1: the missing link, European Journal of Innovation Management, Vol.8, No.3, pp.350-372.

*       

*      Meng J-A. (2012). Communication Failure with Cognitive Dissonance and Interpersonal Context, Journal of Bijie University, Doi: 08GJ-06.

*       

*      Michael, P.; Nichols M.P.; Marshall, P.; Duke, M.P. (1977).  Cognitive Dissonance and Locus of Control: Interface of Two Paradigms. The Journal of Social Psychology, 101(2), 291-297. Published online: 01 Jul 2010: DOI:10.1080/00224545.1977.9924019.

*      Millar, P; Stevens, J. (2012). Management training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances. sport management, 15, 288-303.

*      North, D and Smalbone, D .(2000). The Innovativeness and Growth of rural SMEs During The 1900s. Regional studies, 34, 57-145.

*      Perlovsky, L.; Cabanac, A.; Bonniot-Cabanac, M-C.; Cabanac, M. (2013). Mozart effect, cognitive dissonance. and the pleasure of music, Behavioural Brain Research, 1-14.

*      Rainey,H.G.(1999). Using comparison of Public and Private Organizations to assess Innovative Among Members of Organizations. Public Productivity & Management Review, 23, 49-130.

*      Rennekamp, K,; Rupar K. K.; Seybert N. (2015).  Impaired Judgment: The Effects of Asset Impairment Reversibility and Cognitive Dissonance on Future Investment. The Accounting Review: 90(2), 739-759.

*      Rus, C.L; Ranas, G & Baban, A. (2012). An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective. Procedia- social and Behavioral, 33, 727-731.

*      Siguaw, J.A., Simpson, P.M. and Enz, C.A.(2006). Conceptualizing Innovation Orientation: a Framework for Study and Integration of Innovation Research. Journal of Product Innovation Management, 23, 556-74.

*      Simons, R. (2000). Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategies. New York, NY: Prentice Hall

*      Steiglitz, N and Heine, K.(2007). Innovations and the Role of Complementarities in a Strategic Theory of the Firm. Strategic Management Journals, 28, 1-15.

*      Tangen, S. (2004). Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice. International Journal of Productivity and performance Management, 53, 726-37.

*      Wakslak, C.J. (2012), The experience of cognitive dissonance in important and trivial domains: A Construal-Level Theory approach, Journal of Experimental Social Psychology, 48(6), 1-12.

*      Widener, S. K. (2007). An empirical analysis of the levers of control framework. Accounting, Organizations and Society 32 (7/8): 757–788

*      Wu SI, Liu SY (2010). The performance measurement perspectives and causal relationship for ISO-certified companies A case of opto-electronic industry. International Journal of Quality & Reliability Management 27 (1), 27-47.

*      Yukl, G. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly, 19, 708–722.