ارتباط افشای مدل کسب‌وکار با ارزش بازار سهام شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط افشای مدل کسب‌وکار با ارزش بازار سهام شرکت براساس مولفه‌های مدل کسب‌وکار طی دوره زمانی سال های 1387-1396 است. به‌این منظور داده‌های 140 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب و آزمون شده است. برای اندازه گیری افشای مدل کسب‌و کار از چک لیستی با پنج بعد؛ ماهیت شرکت، استراتژی‌واهداف شرکت، منابع و خطرات و روابط با اشخاص وابسته، نتایج و چشم‌انداز، عملکرد شرکت که ازطریق صورت‌های‌مالی وگزارش فعالیت هیئت‌مدیره شرکت‌ها جمع آوری گردیده، استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده با گزارش مدل کسب‌و کار، گزارشگری مالی را ارتقاء داده و نسبت به ذینفعان پاسخگویی کافی از جانب بخش‌های مدیریت و امور مالی به وجود آورد و علاوه براین ترکیب دو رشته حسابداری و مدیریت صنعتی از دیگر موارد نوآوری این پژوهش است. یافته ها نشان می‌دهد در مجموع افشای مدل کسب و کار تأثیر مثبت برافزایش ارزش بازار سهام شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Exposing Business Model to Corporate Stock Market Value

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kurdestani 1
  • Hossein Rastgouian 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini University, Qazvin, Iran.
2 Master of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between disclosure of business model and market value of the company based on the components of business model over the period of 2009- 2018. for this purpose, the data of 140 accepted companies in tehran stock exchange have been selected and tested.to measure the disclosure of business model from a checklist with five dimensions: company nature, strategy and objectives, resources and risks and relationships with relevant persons, outcomes and perspectives, firm performance, which is the were collected through the financial statements and reports of the corporate board of directors. in this study,we tried to enhance financial reporting by reporting business model and to provide adequate accountability from the management and finance sectors and in addition to the combination of two accounting disciplines and industrial management of other types of innovation results show that in total , disclosure of business model has no positive effect on stock market value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disclosure
  • Business Model
  • Corporate Market Value
*      اسداله ‌مهسا، ثانوی‌ فرد رسول، حمیدی ‌زاده‌علی، (1398)، الگوی‌کسب ‌و کار بانک داری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتیک ‌ها و استارتاپ‌های ‌مالی، فصلنامه‌ مدیریت‌ توسعه‌ فناوری، دوره هفتم، شماره (2) ، تابستان 1398.

*      سلیمانی امیری غلامرضا، رحمانی علی، طاهری ماندانا، (1398)، ارتباط ارزشی افشاء و گزارش ‌ریسک‌ در بانک ‌پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ‌پژوهش ‌های‌ حسابداری ‌مالی ، سال ‌یازدهم ، شماره (1) ، بهار 1398 ، صفحه؛39

*      بدری ‌احمد، (1394)، صورت ‌عملکرد سپرده‌های ‌سرمایه‌گذاری، ارتقای ‌پاسخگویی‌ در مدل ‌کسب ‌و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS، مقاله سیاستی، پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه؛1-38

*      بنی‌مهد بهمن، (1395)، پژوهش‌های تجربی ‌و روش‌شناسی در حسابداری، انتشارات ترمه

*      بهمنی احمدرضا، (1392)، تقسیم‌بندی روش‌های تحقیق، پرشین بلاگ

*      پاکدل عبدالله، دریایی عباسعلی، (1393) مروری بر ادبیات سرمایه فکری، مطالعات ‌حسابداری‌ و حسابرسی، شماره10، صفحه؛1-18

*      حساس یگانه یحیی، باباجانی جعفر، تقوی فرد محمد تقی، آرین پور آرش، (1397)، مدل عملکرد کسب و کار در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال هفتم، شماره 27، سال 1397

*      حمیدیان ‌محسن، حاجیها زهره، تقیزاده ‌نفیسه (1396)، مفید بودن ‌افشای ‌داوطلبانه‌ بر‌قضاوت ‌سرمایه‌گذاران ‌فصلنامه‌ مدلسازی اقتصادی، سال‌ یازدهم، شماره4، زمستان 1396، صفحه‌های 137-155

*      حجازی‌الهه، سرمد زهره، بازرگان عباس، (1393)، روش ‌تحقیق ‌در علوم‌رفتاری، انتشارات آگه

*      ذوالفقارخانی ‌نسرین، فیض‌داود، (1395)، تأثیر ویژگی‌های اطلاعات در زنجیره ارزش ‌برکسب ‌‎مزیت‌ رقابتی بامیانجی‌گری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی سازمانی، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 16، ص؛55-74

*      رضوی سید عرفان، پرویزی محمد، عباسی فرد علی، (1395)، لزوم به‌کارگیری مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) در مهندسی هزینه سیستم‌های بانکی، فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، سال نهم، شماره 31، ص؛1-10

*      شیولسون؛ استدلال‌آماری‌ در علوم رفتاری، ترجمه‌ کیامنش، تهران، جهاد دانشگاهی، 1383، ج اول، ص 35.

*      فطرس ‌محمدحسن، بیگی ‌تورج، (1388)، الگوهای اندازه‌گیری سرمایه فکری با نگاهیبه بخش خدمات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، شماره 203، ص؛1-7

*      کردلویی حمید رضا، حنیفی فرهاد، قدری‌ صومعه ‌المیرا، (1396)، بررسی رابطه بین‌ خالص ‌ارزش ‌سهام‌ و ارزش معاملاتی ‌شرکت‌ها در دوره‌ رونق ‌و روکود بازار اوراق ‌بهادار تهران، فصلنامه‌ علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال ششم، شماره 24، زمستان 1396

*      موسوی شیری سید محمود، پیشوایی فاطمه، خلعتبری حسن، (1395)، ارزیابی مدیریت ‌سود در سطح مختلف محافظه‌ کاری و سرمایه‌گذاری نهادی با استفاده از قانون بنفورد، بررسی‌های ‌حسابداری‌ و حسابرسی، دوره 23، شماره 2، ص؛213

*      میری قهدریجانی نازنین، اربابیان علی اکبر، (1397)، تأثیر ساز و کار حاکمیت شرکتی ‌بر گزارشگری ریسک، پژوهش های ‌حسابداری مالی‌ و حسابرسی، سال دهم، شماره 40، زمستان 1397

*      نیک بین حمید، بدیع زاده، داوری، حسینی‌نیا (1397)، ارائه مدل کسب و کار موثر درحوزه کسب و کار های الکترونیکی باروش شبکه خزانه، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال ششم، شماره 10، صفحه 137-159

*      Bravo, F. (2016). Forward-looking disclosure and corporate reputation as mecha-nisms to reduce stock return volatility. Revista de Contabilidad, 19, 122–131

*      Brockett, A, Rezaee, Z ,2013. Corporate Sustainability. Integrating Performance and reporting John Wiley and Sons Inc,Hoboken,NJ

*      Bukit, R, Br. and Nasution, F, N, (2016). Voluntary disclosure, monitoring mechanism and firm value. Journal of Business and Management, 14(11): 7765-7774

*      European Banking Authority. (2014). Guidelines on common procedures and method-ologies for the supervisory review and evaluation process (SREP), December 2014.

*      FRC-Lab-Business-model-reporting-v2- The Financial Reporting Council Limited (2016)

*      Financial Stability Board. (2013). Principle for an effective risk appetite framework

*      IASB. (2010). Managementcommentary , practicestatement.London:International Accounting Standards Board

*      Maniora.J, (2017) Is integrated reporting really the superior mechanism for the integration of ethics into the core business model? An empirical analysis Journal of Business Ethics , 140, 755-786

*      Mechelli.A & R. Cimini, (2017) & F. Mazzocchetti / Spanish Accounting Review 20 (1) 1–12

*      Mishra, C. S. & Zachary, R. K. (2015). The theory of entrepreneurship. Entrepreneur-ship Research Journal, 5, 251–268

*      The International Integrated Reporting Council.) 2013)

*      Triki,F.and Ghorbel, H.(2016). The Consequences of Voluntary Information Disclosure on Firm Value: Case of

*      Tunisian listed firms. Research Journal of Finance and Accounting, 7(6).

*      Van Ewijk, S. E., & Arnold, I. J. (2014). How bank business models drive interestmargins: Evidence from US bank-level data. The European Journal of Finance, 20,850–873

*      Teece,D.J.(2010).Businessmodel , business strategy Planning,43,172-194