بررسی محتوای اطلاعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن با کیفیت سود شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

از جمله موضوعاتی که در کشور ما در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار نگرفته یا کمتر به آن
پرداخته شده، بررسی مربوط بودن اطلاعات حاصل از تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شرکت ها است. این
تحقیق به دنبال بررسی میزان همبستگی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شرکت ها با ارزش بازار سهام و بازده سهام
آن ها است. همچنین به دنبال بررسی این موضوع است که میزان همبستگی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی در
شرکت های با کیفیت سود پایین با ارزش بازار سهام آن ها چگونه است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین
تفاوت مالیات ابرازی و قطعی با ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت
های با کیفیت سود پایین عامل تفاوت مالیات ابرازی و قطعی در ارزیابی عملکرد شرکت ها نقش چندانی ایفا نمی
کند . از دلایلی که می توان برای این عدم تاثیر گذاری بر ارزش بازار سهام پیش بینی کرد اختلاف بین سود ابرازی
توسط مودیان مالیاتی و درآمد مشمول مالیات محاسبه شده توسط سازمان امور مالیاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of information content between difference definite tax and declaration tax

چکیده [English]

Among the topics which have been neglected or paid less attention in our country, is the
consideration of relative information resulted from the difference between the expressive and
definite taxes of the companies. This research intends to investigate the scale of correlation of
the difference related to expressive and definite tax of the companies and the value of the
stock market and the output of the stocks. Also in this research the scale of correlation of the
difference related to expressive and definite tax of the companies with the low earning quality
and the value of its stock market are going to be examined. The research results show that
there is not a significantly relation in this regard. Also in the companies with the low earning
quality, the reason of difference related to expressive and definite tax does not play an
important role in the judgment of the companies’ work.
The reason which can be mentioned for this lack of impression on the value of the stock
market is that between the expressive interest by the tax clients and the income inclusive tax
designated by tax foundation

کلیدواژه‌ها [English]

  • definite tax
  • declaration tax
  • Earning Quality
  • market value stock
فهرست منابع
1) احدیان، فاطمه ( 1379 )" بررسی رابطه بین سود
مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکتها و سود
قطعی تشخیص داده شده توسط ممیز مالیاتی"
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
2) احمدی،احمد-احمدپور،احمد( 1387 )"استفاده از
ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی
کیفیت سود"، بررسی های حسابداری و
حسابرسی.
3) بیگ پور ،محمد علی( 1386 )"حسابرسی مالیاتی
"انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
4) دوانی، غلامحسین ( 1385 )" چالش حسابرسی
مالیاتی"، دانش و تحقیق حسابداری.
5) سعیدی، علی- قادری، احسان( 1386 )" بررسی
مربوط بودن سود حسابداری ،ارزش دفتری و
گردش وجوه نقد عملیاتی وسرمایه گذاری در
مدل های ارزشیابی مبتنی برقیمت" ، بررسی
های حسابداری و حسابرسی .
6) سفیری( 1380 )" علل مغایرت سود حسابداری
ابرازی شرکت های حسابرسی شده توسط
سازمان حسابرسی با سود مشمول مالیات قطعی
توسط سازمان مالیاتی( استان آذربایجان شرقی)"،
پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران.
7) صفری، علی ( 1385 )" بررسی دلایل اختلاف بین
سود حسابداری ابرازی مودیان و سود تشخیصی
توسط ماموران مالیاتی"، پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه تهران.
8) عرب مازار یزدی، محمد ( 1385 )" محتوای
اطلاعاتی جریان های نقدی وتعهدی در بازار
سرمایه ایران"، بررسی های حسابداری و
حسابرسی.
9) قنبری فرد، سعید ( 1377 )"بررسی علل عمده
وجود اختلاف مابین سود ابرازی و سود مشمول
مالیات شرکت های تولیدی"پایان نامه کارشناسی
ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.
( 10 ) کردستانی، غلام رضا-رودنشین، حمید ( 1385
"بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و
تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت"،
بررسی های حسابداری و حسابرسی.
11 ) موالی،پیام( 1389 )" بررسی میزان همبستگی سود
مبتنی بر استانداردهای حسابداری و سود مبتنی
بر قوانین مالیاتی به ارزش شرکت و سودهای
غیر منتظره"، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
آزاد تهران مرکزی.
12 ) مومنی، منصور- آذر،عادل( 1384 )" آمارو کاربرد
آن درمدیریت 1 و 2"، انتشارات سمت.
13 ) نیکومرام، هاشم-بنی مهد، بهمن ( 1388 ) "تئوری
حسابداری (مقدمه ای بر تئوری های توصیفی)"
انتشارات دانشگاه آزاداسلامی.
14) Ayers, B.- X. Jiang and S. Laplante(2006)
“Taxable Income as a Performance
Measure: The Effects of Tax Planning and
Earnings Quality,” Working paper
University of Georgia and Michigan State
University. 15) Ayers, B. C.- J. Jiang, and P. E.
Yeung(2006).Discretionary accruals and
earnings management: An analysis of
pseudo earnings targets" , The Accounting
Review 81 (3): 617-652 16) Ali, A. and L-S. Hwang(2000). Countryspecific
factors related to financial
reporting and the value relevance of
accounting data" , Journal of Accounting
Research 38 (1): 1-21

17) "An empirical evaluation of accounting
income numbers"17- Ball, R. - P. Brown
(1968) Journal of Accounting Research 6
(2): 159-178. 18) Blouin, J- I. Tuna(2006).“Tax
contingencies: Cushioning the blow to
earnings?”Working paper, University of
Pennsylvania . 19) Hanlon, M(2005). "The persistence and
pricing of earnings, accruals, and cash
flows when firms have large book-tax
differences," The Accounting Review
80(1): 137-166.
20) Hanlon, M- E. L. Maydew, and T.
Shevlin(2006). "Book-tax conformity and
the information content of earnings in a
U.S. Setting", Working paper, University of
Michigan, University of North Carolina and
University of Washington.
21) Hanlon, M.- S. Kelley Laplante and T.
Shevlin(2006). "Evidence on the possible
information loss of conforming book
income and taxable income." Journal of
Law and Economics.
22) Hanlon, M.- J. Slemrod(2007). "What does
tax aggressiveness signal? Evidence from
stock price reactions to news about tax
aggressivenss," Working paper, University
of Michigan.
23) Lev, B.- D. Nissim, (2004), "Taxable
income, future earnings, and equity values,"
The Accounting Review 79(4):1039-1074.
24) Linda H.,Chen-Dan S.,Dhaliwal and Mark
A.,Trombley(2007)The Impact of Earnings
Managemant and Tax Planning on the
Information Content of Earnings",Working
paper Eller College of Management
,University of Arizona.
25) Sloan, R.(1996). “Do Stock Prices Fully
Reflect Information in Cash Flows and
Accruals About Future Earnings?” The
Accounting Review 71(3): 289-315.