رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
در ادبیات حسابداری، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است.
لیکن، مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و آثار آن از موضوعاتی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی بر
عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه بر روی در 123 شرکت طی یک
دوره 9 ساله پرداخته است. و از معیارهای مدیریت سود واقعی ارائه شده توسط کوهن و زاروین ( 2010 ) و
همچنین جریان های نقد عملیاتی آتی و سود عملیاتی آتی به عنوان معیار عملکرد آتی استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که بین معیارهای مدیریت سود واقعی با عملکرد آتی رابطه معکوس و معنی داری وجود
دارد. به عبارت دیگر از این نتایج می توان استنباط کرد که دستکاری فعالیت های واقعی در دوره جاری، سبب
کاهش عملکرد آتی شرکت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Real Earnings Management Activities and Future Performance of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

There is considerable research on accrual-based earnings management in accounting
literature but, real activities-based earnings management and its effects are less
investigated. The purpose of this research is to investigate the relation of real earnings
management activities and future performance of listed companies in Tehran Stock
Exchange.
This research utilizes panel data method and a sample of 123 firms during the period
2000-2010. Following Cohen & Zarowin (2010), we use the abnormal cash flows from
operations, abnormal cost of production and abnormal discretionary expenditures as
proxies of real earnings management activities. The future cash flows from operations
and future earnings from operations are considered as proxies of future performance.
The results indicate that there is a negative and significant relationship between
abnormal cash flows from operations, abnormal cost of production, and abnormal
discretionary expenditures as the proxies of real earnings management and future
performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Earnings Management
  • abnormal cash flows from operations
  • abnormal discretionary expenditures
  • abnormal cost of production
فهرست منابع
.( بهارمقدم، مهدی و حبیبه حسنی فرد. ( 1389 
بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و »
مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
. تحقیقات حسابداری، ش 6 .« اوراق بهادار تهران
.( مرادزاده فرد، مهدی و مجتبی عدیلی. ( 1389 
بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی »
و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های
.« پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه عملی  پژوهشی بورس اوراق بهادار،
.35- ش 7، صص 54
نتایج » .( ولی زاده لاریجانی، اعظم. ( 1387 
پایان نامه کارشناسی ارشد. .« مدیریت واقعی سود
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
 Bruns, W., and K. Merchant. (1990). “The
dangerous morality of managing earnings”.
Management Accounting, Vol. 72, Pp. 22-
25.
 Chapman, Craig J. (2011). “The Effects of
Real Earnings Management on the Firm, Its
Competitors and Subsequent Reporting
Periods”. working paper. Kellogg School of
Management.
 Cohen, D., A. Dey, and T. Lys. (2008).
“Real and Accrual Based Earnings
Management in the Pre and Post Sarbanes
Oxley Periods”. The Accounting Review,
Vol. 83, Pp. 757-787.
 Cohen, D. and P. Zarowin. (2010).
“Accrual-based and real earnings
management activities around seasoned
equity offerings”. Journal of Accounting and
Economics, Vol.50, Pp.2-19.
 Dechow, P.M., Skinner, D.J. (2000).
“Earnings management: reconciling the
views of accounting academics,
practitioners and regulators”. Accounting
Horizons, Vol. 14, Pp. 235-250.
 Elshafie, E., Yen, A. and M. Yu. (2010).
“The association between pro forma
earnings and earnings management”.
Review of Accounting and Finance. Vol. 9
No. 2, Pp. 139-155.
 Fudenberg, D. and J. Tirole. (1995). “A
theory of income and dividend smoothing
based on incumbency rents”. Journal of
Political Economy, Vol. 103, Pp. 75-93.
 Ge, W. and Kim, J. (2010). “Real Earnings
Management and Cost of Debt”. CAAA
Annual Conferenc.
 Gunny, K. (2010). “The relation between
earnings management using real activities
manipulation and future performance:
Evidence from meeting earnings
benchmarks”. Contemporary Accounting
Research, Vol. 27, No. 3, Pp. 855- 888.  Gunny, K. (2005). “What are the
Consequences of Real Earnings
Management?”. working paper, University
of California.
 Graham, J., C. Harvey, and S. Rajgopal.
(2005). “The economic implications of
corporate financial reporting”. Journal of
Accounting and Economics, Vol. 40, No. 3,
Pp. 3-73.
 Healy, P., and J. Wahlen. (1999). “A
Review of The Earnings Management
Literature and its Implications for Standard
Setting”. Accounting Horizons, Vol. 17, Pp.
365-383.
 Leggett, D., Parsons, L. and A. Reitenga.
(2009). “Real Earnings Management and
Subsequent Operating Performance”.
working paper.
 Li, X.(2010). “Real Earnings Management
and Subsequent Stock Returns”. working
paper.
 Thomas, K. J. and H. Zhang. (2002).
“Value-relevant properties of smoothed
earnings”, Columbia Business School, New
York - University of Illinois at Chicago,
Chicago.
 Roychowdhury, S. (2006). “Earnings
Management through Real Activities
Manipulation”. Journal of Accounting and
Economics, Vol. 42, Pp. 335-370.
 Schipper, k (1989). “Commentary on
Earning Management, Accounting”.
Accounting Horizons, Vol.3, Pp 91-102.
 Xu, R. (2007). “Consequences of REM to
meet analyst earnings forecasts on
subsequent operating performance”. Ph.D.
Dissertation. University of Alabama