دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
در دیدگاه اقتصادسیاسی، سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهای قدرت سیاسی مرتبط هستند، می توانند بر
عملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند. این موضوع به طور بالقوه کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت
تاثیر قرار خواهد داد. این مقاله اثر مدیریت سیاسی بر مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد. قلمرو زمانی
پژوهش شامل یک دوره 9 ساله از سال 1380 تا 1388 و قلمرو مکانی آن شرکت های پذیرفته شده در بورس و
اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج پژوهش
نشان می دهد که بین مدیریت سیاسی و مدیریت سود رابطه ای مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر وجود مدیریت
سیاسی در شرکت ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود می باشد. تغییر حسابرس، نوع حسابرس، شاخص
سودآوری و نسبت بدهی از دیگر متغیرهایی هستند که با مدیریت سود رابطه ای معنی دار دارند. اما تغییر مدیریت،
رشد فروش و اندازه شرکت رابطه ای با مدیریت سود ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Economy Perspective and Earnings Management

چکیده [English]

In political economy perspective , majority stockholders and firm mangers are connect to
political powers, could effect on firm financial performance. This issue will potentially be
affected on accounting information quality by the earnings management. This paper study
effect of political management on the earnings management in the listed firms of Tehran
stock exchange (TSE) during a nine-year period from 2001 to 2009. In this study, research
method is correlation and it use multiple regression.
Research results show that there is a significant and positive relation between political
management and the earnings management in the study sample. Also, variables such as
auditor switching, audit type, profitability index and debt ratio have a significant relation
with earnings management. But, management change , sale growth and firm size have no
significant relation with earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Political Management and Earnings Management
فهرست منابع:
خدادادی ولی،رضا تاکر ،محمد صادق زارع زاده 
مهریزی( 1389 ) بررسی تاثیر مدیریت سود بر
مربوط بودن سود وارزش دفتری :مقایسه اقلام
تعهدی اختیاری بلندمدت و کوتاه مدت ،فصلنامه
علمی پژوهشی حسابداری مالی ،
رهنمای رودپشتی فریدون ، فرشاد هیبتی، قدرت 
اله طالب نیا ، سیدعلی نبوی چاشمی( 1391 )ارائه
الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی
بر مدیریت سود سال پنجم ،، فصلنامه علمی
پژوهشی حسابداری مدیریت، صص 79 الی 100
،( مشایخی بیتا و مهدی محمدآبادی ( 1390 
"رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با کیفیت
سود"، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، شماره
8، صص 17 الی 32
مشکی مهدی، لطیف نوردیده( 1391 ) بررسی تأثیر 
مدیریت سود در پایداری سود شرکتهای پذیرفته
شده در بورس، ، مجله پژوهش های حسابداری
مالی، سال 4، شماره 1، صص 105 الی 118
یعقوب نژاد احمد، بهمن بنی مهد ،اعظم شکری 
1391 ) ،ارائه الگو برای اندازه گیری کشف سود )
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران،مجله حسابداری مدیریت ،سال پنجم،
صص 1 الی 16
 Al-Moghaiwli Mohammed (2010) "The
Management of Reported Earnings to Avoid
Political Costs: A Study of Saudi Arabian
Firms" International Journal of
Management.. Vol. 27, Iss. 2; pg. 254, 13
pgs
 Abeysekera Indra(2003)"Political economy
of accounting in intellectual capital
reporting" University of Wollongong
Research Online
 Bliss Mark A. and Gul Ferdinand A. (2012)
Political connection and leverage: Some
Malaysian evidence, Volume 36, Issue 8,
August 2012, Pages 2344–2350
 Boubakri Narjess, Omrane Guedhami Dev
Mishra, Walid Saffar(2012 ) Political
connections and the cost of equity capital,
Journal of Corporate Finance journal Vol.
18, Issue 3, June 2012, PP. 541-559
 Bushman, R. and J. Piotroski. (2006).
“Financial Reporting Incentives for
Conservative Accounting: The Influence of
43
Legal and Political Institutions.” Journal of
Accounting & Economics 42, 107–148.
 Chaney, P. K., M. Faccio, and D. C.
Parsley( 2012) The Quality of Accounting
Information in Politically Connected Firms.
Working paper, Vanderbilt University.
 Chen Donghua, Jieying Li, Shangkun Liang
and Guojun Wang(2011) Macroeconomic
control, political costs and earnings
management:Evidence from Chinese listed
real estate companies, China Journal of
Accounting Research 4 PP. 91–106
 Correia Maria M.(2012) Political
Connections, SEC Enforcement and
Accounting Quality, Rock Center for
Corporate Governance at Stanford
University Working Paper No. 61,
www.ssrn.com . PP.1-25
 Dechow Patricia Weili Ge and Catherine
Schrand(2010) Understanding earnings
quality: A review of the proxies, their
determinants and their consequences,
Journal of Accounting and Economics Vol.
50, PP. 344–401
 Francis, J., R. LaFond, P. Olsson and K.
Schipper (2005), ‘The Market Pricing of
Accruals Quality’, Journal of Accounting
and Economics, Vol. 39, pp. 295–327.
 Niessen S. Ruenzi,2012 Political
Connectednessand Firm
Performance:Evidence From Germany.
CFR-Working Paper NO. 07-15
 Song Yu , Lina Wang and Zi Yan (2011)
Impacts of Political Connections on
Earnings Quality of Chinese Private Listed
Companies , Advances in Education and
Management Communications in Computer
and Information Science Volume 211, pp
85-92
 Xu Wei , Kun Wang and Asokan
Anandarajan(2012) Quality of reported
earnings by Chinese firms: The influence of
ownership structure, Advances in
Accounting, incorporating Advances in
International Accounting 28 193–199
 Yeh Yin-Hua , Pei-Gi Shu and Shean-Bii
Chiu(2013) Political connections, corporate
governance and preferential bank loans,
Pacific-Basin Finance Journal 21 PP. 1079–
1101