ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
افشاء داوطلبانه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی محتوای ارزشی فزاینده برای شرکت ها به همراه دارد. در این
تحقیق برای آزمون این فرضیه و مطالعه شیوه های تصمیم گیری سرمایه گذاران از یک الگوی شناختی و رفتاری
در « مدل عدسی برونزویک » استفاده می شود. تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه تحقیقات مربوط به
حسابداری رفتاری قرار می گیرد. از لحاظ روش تحقیق یک تحقیق شبه آزمایشی می باشد. دوره زمانی تحقیق در
1390 و 1391 می باشد. برای اهداف تحقیق افراد در دو گروه آزمایش( 176 نفر) و کنترل( 158 نفر) به چهار سبک
غالب رهنمودی، تحلیلی، ادراکی، و رفتاری طبقه بندی شدند. همچنین سرمایه گذاران از لحاظ نیمکره غالب مغز و
از لحاظ پیچیدگی شناختی و سطح تحمل شرایط عدم اطمینان مورد طبقه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که
سبک های با نیمکره غالب چپ مغز برای تصمیم گیری خود به طور میانگین اطلاعات بیشتری را پردازش می
کنند. شواهدی ارائه کردیم که نشان می دهد سبک تصمیم گیری رفتاری نسبت به سایر سبک ها کمترین حجم
اطلاعات را برای تصمیم گیری نیاز دارد. همچنین نشان داده شد که با ارائه اطلاعات داوطلبانه کلیه سبک های
گروه آزمایش عدم تقارن اطلاعاتی کمتری نسبت به گروه کنترل پیدا می کنند. این یافته شواهد مستحکم در حمایت
از افشاء داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت ها برای کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی بازار ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between voluntary disclosure, decision making cognitive styles, and information Asymmetries: A Brunswick Leans Model Approach

چکیده [English]

Voluntary disclosure reduces information asymmetry for firms have become increasingly
Value Relevance. In this study to evaluate the different decision making styles a cognitive and
behavioral model are used. The field of this research in terms of territory subject to the
"theory of information overload" and Processing "Brunswik Leans Model" is placed in
behavioral accounting. This research has a quasi-experimental method. Research period are in
2012. For purposes of this study, Experimental group (176 respondents) and control group
(158 respondents), were classified in the four dominant styles: directive, analytical,
conceptual, and behavioral. Also, investors in terms of the brain dominant style and cognitive
complexity so as uncertainty about the tolerance level were classified. Evidence was
presented that shows left-brain dominant style used more items on average to process
information. Also, Behavioral decision-making style than other styles used lowest items to
process information. Indeed The results show all styles of Experimental group have less
information asymmetry than the control group. This findings support the voluntary disclosure
of information by companies to reduce the level of information asymmetry the market offers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure
  • decision styles
  • lens processing model
  • information Asymmetry
فهرست منابع
ت ئ و ر ی » . ( 13 8 ن یک و مر ا م ، ه ا ش م و ب هم ن ب نی م ه د ( 8 
، « ( ح س ا ب د ا ر ی ( م ق د م ه ا ی بر ت ئ و ر ی ه ا ی ت و ص یف ی
ا ن تش ا ر ات د ا نش گ ا ه آ ز ا د ا س لا م ی و ا حد ع ل و م و
13 ، ت ه ر ان . 8 ت حق ی ق ا ت ت ه ر ا ن، چ ا پ ا و ل، ت ا ب ست ان 8
 Ahlers, David M., and Vithala R. Rao,
(1976), “The Triangular Distribution: A
Valuable tool for Management Decision
Making”, (Unpublished manuscript).
 Ahlers, David M., (1975), “An Investment
Decision Making System, Interfaces“, pp.
72-90.
 Ahlers, David M., (1977), “A New Look At
Portfolio Management“, (Forthcoming, JA!
Press).
 Al-Tamimi, Hussein A. (Summer, 2006),
Factors influencing individual investor
behavior: An empirical study of the UAE
financial market. The Business Review,
Cambridge, 5(2), 225-232.
 Barber, B. & Odean, T. (2008). All that
glitters: The effect of attention and news on
the buying behavior of individual and
institutional investors. The Review of
Financial Studies, 21(2), 785-818.
زهرا پورزمانی، قدرت اله طالب نیا، احمد یعقوب نژاد و علی بیات
14 مجله حسابداری مدیریت / شماره نوزدهم
 Dreman, D. (2004). The influence of affect
on investor decision-making. The Journal of
Behavioral Finance, 5(2), 70-74.
 Driver, M. & Mock, T. (July, 1975). Human
information processing, decision style
theory and accounting information systems.
The Accounting Review, 50(3), 490- 508.
 Driver, M., Svensson, K., Amato, R. & Pate,
L. (1996, Spring). A human information
processing approach to strategic change.
International Studies of Management &
Organization, 26(1), 41-58.
 Filbeck, G., Hatfield, P. & Horvath, P.
(2005). Risk aversion and personality type.
The Journal of Behavioral Finance, 6(4),
170-180.
 Klausegger, C., Sinkovics, R. & Zou, H.
(2007). Information overload: A crossnational
investigation of influence factors
and effects. Marketing Intelligence &
Planning, 25(7), 691-718.
 Liang, T, Lai, H., & Ku Y. (Winter, 2006).
Personalized content recommendation and
user satisfaction: Theoretical synthesis and
empirical findings. Journal of Management
Information Systems, 23(3), 45-70.
 Lucey, B. & Dowling, M. (2005). The role
of feelings in investor decision-making.
Journal of Economic Surveys, 19(2), 211-
237.
 Payne, C., S., (2010). Are investees able to
effectively use vast amounts of information
available on publicly traded companies? A
decision theory approach to investor
information analysis. Nova University
Publishers.
 Markham, J. & Harty, D. (2008). For whom
the bell tolls: The demise of the exchange
trading floors and the growth of ECNs. The
Journal of Corporation Law, 33(4), 865-939.
 Rowe, A & Boulgarides, J. (1983). Decision
Styles - A Perspective. Leadership &
Organization Development Journal, 4(4), 3.
 Rowe, A. & Mason, R. (1987). Managing
with style: A guide to understanding,
assessing, and improving decision making.
San Fransisco, CA: Jossey-Bass Inc.,
Publishers.
 Schroder, H., Driver, M. & Streufert, S.
(1967). Human information processing.
United States: Holt, Rinehart and Winston,
Inc.
 Statman, M. (1995). Behavioral finance
versus standard finance. In A. Wood (Ed.),
AIMR seminar on Improving the investment
decision-making process: Behavioral
finance and decision theory (pp. 14-22).
Charlottesville, VA: AIMR Publications.
 Verrecchia, R. (1983). Discretionary
disclosure. Journal of Accounting &
Economics, 5(3), 179- 194.
 Verrecchia, R. (2001). Essays on disclosure.
Journal of Accounting and Economics,
32(1-3), 97- 180