رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری با هزینه سهام عادی شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دراین پژوهش رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری شامل ، تعداد مدیران غیر موظف در هیات
مدیره ،درصد مالکیت بلوکی ، درصد مالکیت نهادی و تمرکزمالکان با هزینه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی
استفاده شد .نمونه "(TOPSIS) قرارگرفت . برای رتبه بندی شرکتها مبتنی بر نظام راهبری از روش "تاپسیس
1389 می باشدکه ازطریق - تحقیق شامل 114 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره زمانی 1383
(GLS) غربالگری انتخاب شدند.آزمون فرضیه ها ازطریق رگرسیون چندگانه وبه روش حداقل مربعات تعمیم یافته
باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. همچنین برای بیان تفاوت معناداری هزینه سهام عادی شرکتهای دارای
رتبه بالا / پایین ازنظرنظام راهبری ازروش "من – ویتنی" استفاده گردید.نتایج نشان می دهد بین درصد مالکیت
بلوکی ، درصدمالکیت نهادی و تمرکز مالکان با هزینه سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.یافته های
تحقیق نشان می دهد که بین رتبه کلی شرکت از نظر نظام راهبری وهزینه سهام عادی ارتباط منفی و معناداری
وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Corporate governance Mechanism and Corporate governance Rank of firm’s cost of equity capital

چکیده [English]

Objective of This, is to study, examin relationship between corporate governance
mechanisms involve: percent of non-executive directors on board, blockholder ownership,
institutional ownership and ownership concentration on cost of equity capital.to do This
research, we rank firms as to corporate governance mechanisms. TOPSIS method is used to
rank sampling consisted of 114 companies listed in Tehran stock exchange during 2005-2011,
which were selected by screening. hypotheses tested by multiple regression and generalized
least squares method (GLS) was performed. We applied mann-whitney test to present
difference between average cost of equity capital firms in high/low rank. the result
corroborates that there is a direct relation between The percent of board, block holder
ownership, institutional ownership and ownership concentration with cost of equity capital ,
there is also a Negative and significant relation between the corporate governance high/low
rank with cost of equity capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Rank cost of equity. capital
  • TOPSIS
فهرست منابع
اسدومون، جیل و آریس سالمون، ( 1384 )، "نقش 
سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های
سهامی"،مترجم یحی حساس یگانه وامیرپوریا
نسب، ، ماهنامه حسابدار، انجمن حسابداران خبره
ایران، شماره 164
،( رضایی، فرزین و الهام ،دوستی ( 1390 
"تاثیرنسبت های سه گانه نظام حاکمیت شرکتی
مجله پژوهش ،"GLS برهزینه سهام عادی باروش
های مدیریت منابع انسانی،دوره 1،شماره 2
رضایی، فرزین و محبوبه، مهدوی دوست 
1391 )" تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را )
روی هزینه های نمایندگی" مجله تحقیقات
حسابداری و حسابرسی،سال چهارم، تابستان
1391
رحمانی،علی و فرهاد ،فلاح نژاد ( 1389 )" تاثیر 
کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی"
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی ،سال دوم،
شماره 3
سید احمدی سجادی،سید علی، ( 1388 )، "نظریه 
نمایندگی در نظام راهبری شرکتی"، فصلنامه
حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی،دوره 39 ، شماره 4
،( عیوضلو، رضا و محسن صادقی، ( 1387 
"خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی"، مدیریت
پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان
بورس.
فعلی، مریم، ( 1387 )، "بررسی رابطه بین حاکمیت 
شرکتی و ارزش شرکت"، پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه تهران.
کردتبار، حسین، ( 1387 )، "بررسی ارتباط بین 
اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران
نهادی عمده با رفتار مدیریت سود شرکت ها در
بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی
ارشد حسابداری دانشگاه مازندران
کردستانی، غلامرضا و سیدمصطفی، علوی 
1389 )،" بررسی شفافیت سود حسابداری بر )
هزینه سرمایه سهام عادی" فصلنامه بورس اوراق
بهادار سال سوم، شماره 12
نوروش . کرمی. وافی ثانی. ( 1388 )، "ویژگی های 
سود و هزینه سهام عادی "تحقیقات حسابداری،
. شماره 2
 Fama, E.F, (1980), "Agency Problems And
The Theory Of The Firm", Journal Of
Political Economy, No2.
 Ghazali,N.A.M.;"Ownership structure
corporate governance and corporate
performance" inMalaysia; International
Journal of commerce and
Management,No.2,2010
 Garay, U. and Maximiliano
G., (2008), "CorporateGovernance and
FirmValue" The Case of Venezuela,
Corporate Governance, An International
Review, Issue 3,
 Henry Huang&all (2008). "The effect of
CEO ownership and shareholder rights on
cost of equity capital" Emerald Group
Publishing Limited, ISSN 1472-0701 NO. 3
2009, pp. 255-270
 Lilford, E, V 2006- the corporate cost of
capital, the journal of the southern African
Intitute of mining and metallurgy Badgets,
the Review if Economice and statistics 47
(133-7)
 McCahery, Joseph A., Starks, Laura T. And
Sautner, Zacharias, (2010), "Behind the
Scenes: The Corporate Governance
Preferences of Institutional Investors",
Available at SSRN
 Omran mohammad Q John . pointon 2004
Thedeterminants of cost of capital industry
within an emrrgin economy journal of
business 9(3) pp235-254
 Revert C: "De better governed firms engoy a
lower cost of eguity capital?":Evoidence
from Spanish firms:Corporate Governance
No.2,2009.
 Seifert, B. & Halit, G. And Jim, W., (2005),
"The International Evidence on Performance
and Equity Ownership By Insiders Block
holders and Institutions", Journal of Multi.
Fin. Man