بررسی تاثیر محافظه کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود وسطح کلی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می
کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و تلاش می کنند
تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، سهامداران محافظه
کاری را به عنوان یک ابزار نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می کنند که مدیریت سود را محدود می سازد.این
پژوهش احتمال تاثیر گذاری محافظه کاری بر روی مدیریت سود را مورد بررسی قرار می دهد.نمونه پژوهش شامل
135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1390
انتخاب شده است. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل های جونز تعدیل شده
و کوتاری، برای سنجش مدیریت واقعی سود و محافظه کاری از پژوهش گارسیا و همکاران استفاده کرده ایم. در
این پژوهش ما یک رابطه ی منفی میان محافظه کاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، و یک رابطه ی مثبت
میان محافظه کاری و مدیریت واقعی سود پیدا کردیم. همچنین در این پژوهش اثر محافظه کاری بر سطح کلی
مدیریت سود نیز مورد آزمون قرار گرفت و ما یک رابطه ی منفی میان محافظه کاری و سطح کلی مدیریت سود
پیدا کردیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of conservatism over the accrual based, real and aggregate earnings management in the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE)

چکیده [English]

The manager often manage earnings to hustle the stockholders. So, it is ususal that
stockholders say earnings management is bad and try to control managers.
Stockholders believe that conservatism is a control object that limits earnings
management. This study investigates probable effect of conservatism on earnings
management. An untested common assumption in prior literature is that conservatism
limits the opportunitiesforsuccessful accruals-based earnings management. Sampling
population of the present study includes 135 accepted companies at Tehran stock
exchange and manufacturing parts in the time period of 2006 to 2011.In this study we
use jones model and Kothari for measuring accrual management and real
management, and for measuring conservatism we use from Garcia et al study.In this
study we find a negative associationbetween conservatism andaccrualsearnings
management, and a positive association between conservatism and real earnings
management. Also we testeffect of conservatism onAggregate level of earnings
management and we find a negative associationbetween conservatism andAggregate
level of earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Aggregate level of earnings management
  • Accrual based earning management
  • Manipulation of real activities
فهرست منابع
اعتمادی، حسین؛ فرج زاده دهکردی، حسن. 
1391 ). تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر )
محافظه کاری سود. فصلنامه تحقیقات حسابداری
.1-19 ، و حسابرسی، سال 4، شماره 13
کردستانی، غ.و هدایتی، م. 1389 . سود حسابداری 
-118 : در برابر سود اقتصادی. حسابداررسمی، 14
125
.( مراد زاده فرد، مهدی؛ عدیلی، مجتبی. ( 1388 
بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی و
هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 2، شماره ی 7
.54-35
مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه؛ 
کرمی، غلامرضا. ( 1384 ). نقش اقلام تعهدی
اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های
.74-61 ، حسابداری و حسابرسی، شماره ی 42
نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر؛ نیک بخت، محمد 
رضا. ( 1384 ). بررسی مدیریت سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه
.177-165 ، شیراز، دوره ی 22 ، شماره ی 2
ولی زاده لاریجانی، زهرا؛ ( 1387 ) نتایج مدیریت 
واقعی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده
علوم اجتماعی واقتصاد دانشگاه الزهرا.
 Abed. S,Al-Badainah.J, Abu SerdanehThe.J
(2012). Level of Conservatism in
Accounting Policies and Its Effect on
Earnings Management,International Journal
of Economics and Finance 4:78-85
 Basu, S.( 1997). The conservatism principle
and the asymmetric timeliness of earnings.
Journal of Accounting and Economics 24:
3-37.
 Beaver, W.H. and S.G. Ryan. 2005.
Conditional and unconditional
conservatism: Concepts and modeling
.Review of Accounting Studies 10: 269-309.
 Callen, J.L., and D. Segal. ( 2010). A
Variance Decomposition Primer for
Accounting Research.Journal of
Accounting, Auditing & Finance25 (1):
121–142.
 Callen, J.L., D. Segal, and O-K. Hope.
(2010). The pricing of conservative
accounting and the measurement of
conservatism at the firm-year level. Review
of Accounting Studies15: 145–178.
 Chen, Q., T. Hemmer and Y. Zhang. (2007).
On the relation between conservatism in
accountingstandards and incentives for
earnings management.Journal of Accounting
Research45 (3):541-565.
 Cohen, D.A., A. Dey and T.Z. Lys. 2008.
Real and accrual-based earnings
management in the pre- and post-Sarbanes-
Oxley periods.The Accounting Review83
(3): 757-787.
 Cohen, D.A. and P. Zarowin. 2010.
Accrual-based and real earnings
management activities around seasoned
equity offerings.Journal of Accounting and
Economics50 (1): 2-19.
 Collins, D.W., R.S. Pungaliya, and A.M.
Vijh.(2012). The effects of firm growth and
modelspecification choices on tests of
earnings management. Available at
SSRN:http://ssrn.com/abstract=1823835.
 Dechow, P.M. and D.J. Skinner.(2000).
Earnings management: Reconciling the
views of accounting academics,
practitioners, and regulators. Accounting
Horizons 14 (2): 235-250.
 Dechow, P. M., R.G. Sloan and A.P.
Sweeney.(1995). Detecting earnings
management.The Accounting Review 70
(2): 193-225.
 Dechow, P. M., S.A. Richardson and I.
Tuna.(2003). Why are earnings kinky? An
examination ofthe earnings management
explanation.Review of Accounting Studies8
(2-3): 355-384. Demski, J.S. 2004. Endogenous
expectations. The Accounting Review 79:
229-245.
 Ewert, R. and A. Wagenhofer. 2005.
Economic effects of tightening accounting
standards to restrict earnings management.
The Accounting Review80 (4): 1101-1124.
 García,J.M, and G.Beatriz and F.Penalva
(20012).Accounting conservatism and the
limits to earnings
management.http://ssrn.com/abstract.
 Givoly, D. and C. Hayn. (2000). The
changing time-series properties of earnings,
cash flows andaccruals: Has financial
reporting become more conservative?
Journal of Accounting andEconomics 29:
287-320.
 Givoly, D., C. Hayn and A. Natarajan.
(2007). Measuring reporting conservatism.
The Accounting Review 82 (1): 65-106.
 Graham, J.R., C.R. Harvey and S. Rajgopal.
2005. The economic implications of
corporate financial reporting.Journal of
Accounting and Economics 40: 3-73.
 Guay, W. and R. Verrecchia. 2006.
Discussion of an economic framework for
conservative accounting and Bushman and
Piotroski (2006). Journal of Accounting and
Economics, 42: 149-165.
 Healy, P.M. and J.M. Wahlen. 1999. A
review of the earnings management
literature and its implications for standard
setting. Accounting Horizons 13 (4): 365-
383.
 Heckman, J. J.(1979). Sample selection bias
as a specification error.Econometrica 47 (1):
153–161.
 Hermalin, B.E. and M.S. Weisbach. 2012.
Information disclosure and corporate
governance Journal of Finance, 67(1): 195-
233.
 Jones, J. J. (1991). Earnings management
during import relief investigations. Journal
ofAccounting Research 29 (2): 193-228.
 Holthausen, R. and R. L. Watts, 2001. The
relevance of the value-relevance literature
for35 financial accounting standard
setting.Journal of Accounting and
Economics31: 3-75.
 Khan, M., and R.L.Watts. (2009).
Estimation and empirical properties of a
firm-year measure ofaccounting
conservatism. Journal of Accounting and
Economics 48: 132-150.
 Kothari, S.P., A.J. Leone, and C.E.
Wasley.(2005). Performance matched
discretionary accrualsmeasures. Journal of
Accounting and Economics 39: 163-197.
 LaFond, R. and R. L. Watts. 2008. The
information role of conservatism. The
Accounting Review 83: 443-478.
 McNichols, M.F. and S. R. Stubben. 2008.
Does earnings management affect firms’
investment decisions?The Accounting
Review83(6): 1571-1603.
 Roychowdhury, S.( 2006). Management of
earnings through the manipulation of real
activities thataffect cash flow from
operations. Journal of Accounting and
Economics 42 (3): 335-370.
 Schipper, K. 1989. Commentary on earnings
management. Accounting Horizons3: 91-
102.
 Vuolteenaho, T.(2002). What drives firmlevel
stock returns.The Journal of
Finance57: 233-264.
 Watts, R. L.(2003). Conservatism in
accounting Part I: Explanations and
implications. AccountingHorizons 17 (3):
207-221.
 Zang, A. Y.(2012). Evidence on the tradeoff
between real activities manipulation and
accrualbasedearnings management.The
Accounting Review87 (2): 675-703.
 Zhang, J.(2008). The contracting benefits of
accounting conservatism to lenders and
borrowers.Journal of Accounting and
Economics45: 27-54