مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

انتخاب پرتفوی بر مبنای یکی از مدل های استراتژی فعال به نام مدل شبکه می تواند بر مبنای ویژگی های
متفاوتی از شرکت صورت گیرد. این مدل به دنبال شناسایی مجموعه ای از سهام شرکت ها و تشکیل پرتفوی با
قابلیت و بازدهی بالاتر نسبت به بازدهی بازار است. در این پژوهش پرتفوی های انتخابی بر مبنای ویژگی نوع
شرکت (رشدی، ارزشی، رشدی- ارزشی)، نوع سهام شرکت (تدافعی، تهاجمی، و بی تفاوتی) و سرمایه فکری
تشکیل شده و بازده آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا مشخص شود کدام یک از آنها می تواند به بازدهی
بیشتری منجر شود.
در این پژوهش ماتریس های شبکه پرتفوی ها از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب شدند. عملکرد پرتفوی های انتخابی بر اساس معیار ترینر و شارپ محاسبه شده
و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون با توجه به
استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرصیه های پژوهش نشان می دهد که R پیوستگی داده ها و مقایسه شاخص 2
طبق هر دو معیار عملکرد ترینر و شارپ، همبستگی بیشتری بین پرتفوی های مشتمل بر مدل پالیک (مدل ششم)
سرمایه فکری و بازار وجود داشته و انتخاب پرتفوی مبتنی بر آن، نسبت به مدل سنتی و نوین شبکه بازدهی
بیشتری را نصیب سرمایه گذار می نماید. سایر مدل های سنجش سرمایه فکری نیز با بازار همبستگی نداشته و
فرضیه های پژوهش در خصوص آن مدل ها تأیید نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation portfolio’s performance according to Sharp and Traynor ratio which selected based on accounting models of Intellectual Capital by using Grid matrix model H

چکیده [English]

Portfolio selection based on the active strategy, which is called Grid matrix model, can
take place based on various characteristics. This model seeks to identify a set of portfolios
with higher return than the market. In this study portfolios are selected based on type of firm
(growth, growth-value and value), type of stock (aggressive, defensive and neutral) and
intellectual capital (IC) which measured by six accounting model, then their return was
compared to determine which one of them can lead to higher return.
The data of the research is gathered from companies which listed in Tehran stock
exchange through ٢٠٠۶-٢٠١١ by random sampling procedures. Returns of selected portfolios
are computed by Traynor and Sharp performance ratios. The Spearman Correlation test is
used to test the hypothesis.
The results show that portfolios which selected based on pulic model (sixth model) for
measuring IC in Grid matrix model, have higher return than traditional and new models of
Grid model. Hypothesis of study wasn’t accepted for the five other model in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • portfolio
  • Grid Matrix Model
  • Growth and Value firms
  • Aggressive and Defensive and Neutral Firms
  • Sharp Ratio
  • Traynor Ratio
فهرست منابع

*      انواری رستمی، علی‌اصغر و رستمی، محمدرضا (1382) «ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزش‌گذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها» ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 34، زمستان.

*      انواری رستمی، علی‌اصغر و سراجی، حسن (1384) «سنجش سرمایه‌ فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران» ، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39، بهار.

*      بطحایی، عطیه (1385) «بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

*      راعی، رضا؛ تلنگی، احمد (1387) «مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ دوم.

*      جعفری، مصطفی ؛ رضایی‌نور، جلال و حسنوی، رضا (1385) «بازنگری مدل‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری: یک رویکرد کل نگر» ،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

*      تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر (1386) «مدیریت سرمایه‌گذاری»، انتشارات نشر نگاه دانش، چاپ سوم.

*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ هیبتی، فرشاد و  رهنمای رودپشتی، فریدون (1388) «تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار»، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ سوم.

*      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ همتی، هدی (1388) «سنجش ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش‌آفرینی»، مطالعات مالی، سال دوم، شماره دوم.

*      شاه‌بند، میثم ( 1385) مقایسه شرکت‌های دارای  سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

*      شاه منصوری، اسفندیار (1387) «گروه‌بندی پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بر اساس مدل شبکه و مقایسه عملکرد پرتفوی‌های حاصل از این مدل برای سال‌های 1382-1385»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

*      شواخی‌زاده، علیرضا (1383) «بررسی عملکرد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

*      عالم تبریز، اکبر؛ رجبی‌فرد، ایمان و حاجی بابا علی، علی (1388) «سرمایه فکری – اندازه‌گیری، افشاء، مدیریت» انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، زمستان.

*      قالیباف اصل، حسن ؛ بابالویان، شهرام ؛ جولا، جعفر (1387) مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال اول، شماره 3، پاییز.

*      محمدی، لیلا (1390) « ارزیابی عملکرد پرتفوی مبتنی بر ماتریس شبکه با استفاده از معیار شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ( 1385 ـ 1388)» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان.

*      مظفری شمسی، مریم (1389) «بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

*      موسوی انزهایی، مجید (1389) «تبیین توان توضیحی الگوی جدید ماتریس شبکه در تحلیل پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

*      نمازی، محمد؛ ابراهیمی، شهلا (1388) «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری  و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره چهارم.

*      نیکومرام، هاشم؛ یاری، مهدی (1387) «ارتباط بین سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری (RPI) و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مطالعات مالی، سال اول، شماره دوم.

*      وکیلی‌فرد، حمیدرضا (1388) «تصمیم‌گیری در مسایل مالی (مدیریت مالی 2)» ، انتشارات جنگل ـ علمی فوج، چاپ اول.

*      Abeysekera, I. (2008) “Intellectual capital practices of firms and the commodification of labour” Journal of Auditing & Accountability, Vol.21, No.1, pp.36-48.

*      Baha Karan, M. and Gonenc, H. (2003)  “Do value stocks earn higher returns than growth stocks in an emerging market? Evidence from the Istanbul Stock Exchange” Journal of International Financial Management and Accounting, Vol.14, Issue 1, PP.1-25, March.

*      chen, M.C., Cheng, S.J. and Hwang, Y. (2005) “ An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 No. 2, pp. 159-176.

*      Edvinsson, L., Malone, M. (1997). Intellectual capital: Realizing your companies true value by finding its hidden brainpower, Harper Business, London.

*      Fama, E. F. and French, K. R. (1998) “Value versus growth: International evidence” The Journal of Finance, Vol. 5, No.6, pp.1975-1999.

*      Garcia-Meca, E., Matinez, I. (2007) “The use of intellectual capital information in investment decisions, An empirical study using analyst reports”, The International journal of accounting, No.42, pp. 57-81.

*      Guthrie, J., Petty, R., Ferrier, F. and Wells, R. (1999). “There is no accounting for intellectual capital in Australia: A review of annual reporting practices and the internal measurement of intangibles”, paper presented at Final Report, OECD Symposium on Measuring and Reporting Intellectual Capital, Amsterdam, August.

*      Hall, R.(1992) “The strategic analysis of intangible resources”, Strategic Management Journal, Vol. 13, No.2.

*      Jun Yao, et al (2010) “International Equity Portfolio investment decision and intellectual capital information”, Working paper series, July, available at: www.ssrn.com.

*      Kannan, G. & Aulbur, W. (2004) “Intellectual capital: measurement effectiveness”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No.3, pp. 389-413.

*      Manjeet, S. D., Yong H. K. and Mukherji, S. (2004) “Can composite value measures enhance portfolio performance?” The Journal of Investing,  Vol.13, No.4, pp.42-48.

*      Marr, B. (2004) “Measuring and benchmarking intellectual capital” Benchmarking: An International Journal, Vol.11, No.6, pp. 559-570.

*      Pulic, A. (1998) “Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy”, available at: http://www.measuring-ip.at/Papers/Pulic/Vaictxt/vaictxt.html.

*      Pulic, A. (2000) “An accounting tool for IC management”, available at: http://www.measuring-ip.at/papers/ham99txt.html.

*      Tan, H.P., Plowman, D. and Hancock, P. (2007) “Intellectual capital and financial returns of companies”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 76-95.

*      Zhang, L.(2005) “The value premium” The journal of Finance, Vol.60, No.1, pp.67-103, February