بررسی امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
هدف این مقاله تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می
باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و
وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع بعنوان بنیادی ترین زمینه های این تحولات انتخاب گردیده است.
فرضیه های لازم با توجه به چهار حیطه مذکور ساخته شد و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه در میان 60
از فنون مختلف آمار ،SPSS نفر از صاحبنظران صنعت بانکی جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل با نرم افزار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد، در وضعیت مطلوب بین دو حیطه استراتژی ها و خط مشی ها و عوامل محیطی و گروه
های ذینفع اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین بدلیل اینکه مقدار سطح معنی داری تقریبی آزمون ویل کاکسون
برابر با 525 / و بزرگتر از 05 / می باشد این دو حیطه در وضعیت مطلوب دارای رابطه خطی نیز می باشند. از نظر
پاسخ دهندگان در وضعیت موجود حاکمیت سیاست های دولت بر نظام بانکی در وضعیت موجود بسیار زیاد و
حیطه ساختار و وظایف بعنوان مهمترین اولویت در بین حیطه های دیگر می باشد. در وضعیت مطلوب میزان
بکارگیری مدیران مالی متخصص در بانک ها، میزان بکارگیری فناوری های نوین مانند فناوری اطلاعات و
ارتباطات و همچنین میزان مشارکت نخبگان اقتصادی دانشگاهی در سیاست گذاری های مختلف پولی و مالی نظام
بانکی باید بسیار زیاد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on feasibility study for implementation of Reengineering of Iran Banking Industry: The Strategic Approach in Line with the Business Environment Improvement

چکیده [English]

the goal of this paper isto determine the required fundamental changes areas of Iran
banking industry for achieving national development. According to studies, the four areas of
mission and goals, strategies and policies, structure, functions, and environmental factors and
beneficiary groups have been chosen as a fundamental area of these changes. According to
this four areas, necessary assumptions were made and the data was collected by questionnaire
distribution among 60 experts of Iran banking industry. For interpreting the data we used
SPSS software, various descriptive and inferential statistical techniques.
The results show that in good condition, there is no significant differences between
strategies and policies area and enviromental factors and beneficiary groups. They have also
liner relationship in good condition, because the significant amount of wilcoxon test is /525
and more than /5. In this condition, the structure and task area is as the most important
priority among anothers. According to the respondents, policies governing on banking system
is vey high in current situation. In good condition, the use of financial management specialists
in banks, new technologies such as information and communication technology and also the
participation of economic elite of university in various money and finance policies should be
quite more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reengineering
  • vision
  • policy
  • Process
  • development
  • Bank
فهرست منابع
بستانچی، م، ( 2007 )، روش مناسب مهندسی 
. مجدد در ایران.ماهنامه تدبیر، 183
بحرینی، ص، ( 2006 )، بررسی تحلیلی اجرای 
مهندسی مجدد فرآیندها در آموزش عالی
. کشور.فصلنامه اندیشه صادق، 23
پژویان ج، ( 1385 )، پول و ارز و بانکداری، تهران، 
دانشگاه پیام نور.
سروش نیا، م، ( 1387 )، مشکلات ساختاری نظام 
بانکی ایران در ارائه خدمات نوین بانکی و
راهکارهای ارائه خدمان نوین بانکی با حفظ
ویژگی های رقابتی. مجموعه مقالات همایش
نوآوری در خدمات بانکی.
سوری، ح، ( 1386 )، مهندسی مجدد در سازمان 
های ایرانی. تهران:انتشارات رسا.
 Ahadi, H.(2004).An examination of the role
of organizational enablers in business
process reengineerign and the impact of
information technology.information
resources management journal, 17(4), 1-19.
 Guimaraes ,T., Guimaraes, V, C. K.,
andCaccia-Bava, M. C.( 2005).Empirically
testing determinants of hospital BPR
success.International journal of health care
quality assurance, 18(7), 552-563.
 Hammer, M., AndChampy, J.(
1993).Reengineering the corporation: A
manifesto for business revolution. New
York, USA: Harper Business.
 Hao, T.,& Yifei, T. ( 2011). Study on
Queuing System Optimization of Bank
Based on BPR.In Proceedings of the 3rd
International Conference on Environmental
Science and Information Application
Technology ESIAT 2011. Vol. 10, Part A,
pp.640–646
 HexiaoH., Shiming,Z.,and HaijianChen.(
2012). Reengineering from Tradition to
Cloud: A Case Study. In Proceedings of the
2012 International Workshop on
Information and Electronics Engineering
(IWIEE), Vol. 29, pp 2638–2643.
 Ozcelik,Y.( 2010).Do Business Process
Reengineering Projects Payoff? Evidence
from the United States. International Journal
of Project Management, 28, 7–13.
 Tennnant. C., and Wu, Y.(2005).The
application of business process
reengineering in the UK. The TQM
magazine, 17(6),537-545.
 Wang, P. (2008).Whatever Happened to
Business Process Reengineering?.Business
Process Transform, Adv Manage Inform
System, No. 9, 23–40.