تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام : آزمون فرضیه ثبات رفتاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی فرضیه ثبات رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. فرضیه ثبات رفتاری با
رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق چگونگی رابطه تغییرات مثبت
سود هر سهم و قیمت سهام و رابطه مدیریت سود و قیمت سهام بررسی شد. دوره زمانی پژوهش 1383 الی 1389
و تعداد شرکتهای نمونه پژوهش 100 شرکت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون
چند متغیره می باشد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از این است که هرگاه سود هر سهم در یک شرکت نسبت به سال
قبل آن بیشتر باشد، قیمت سهام نیز افزایش می یابد. بر اساس این نتیجه میتوان استدلال نمود که تغییرات مثبت در
سود هر سهم، بیشتر ناشی از مدیریت سود بوده و این موضوع مطابق با فرضیه ثبات رفتاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Change of Earnings Per Share and Share Price: Functional Fixation Hypothesis

چکیده [English]

The objective of this study is to investigate functional fixation hypothesis in the Tehran
Stock Exchange(TSE). Functional fixation hypothesis will be study from different
approaches. In this study , we first examine above hypothesis by investigating relationship
between positive change of earnings per share and share price, second, by relationship
between earnings management and share price. Sample of study are 100 firms during a 6-
year period from 2005 to 2011. Using correlation method and multiple linear regression
technique, the results of this study show that there is a positive relation between positive
change of earnings per share and share price. Research evidence also show a positive
relation between earnings management and share price. This issue confirm functional
fixation hypothesis in TSE .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Fixation Hypothesis
  • earnings management
  • Share Price and Stock Exchange