مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی رابطه میان مدیریت سود و اظهار نظر حسابرسان بخش خصوصی است. دوره
زمانی پژوهش شامل یک دوره ده ساله، از سال 1381 الی 1390 می باشد. تعداد شرکتهای نمونه پژوهش نیز شامل
106 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی
است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که
مدیریت سود، اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی، حق الزحمه حسابرسی و مالکیت دولتی با تعداد بندهای
حسابرسی قبل از بند اظهارنظر رابطه معنی دار دارند. هم چنین یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پیچیدگی
شرکت، تغییر حسابرس و تغییر مدیریت با تعداد بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر رابطه ای معنی دار ندارند.
شواهد پژوهش بر این نکته تاکید دارند که رابطه مستقیم میان مدیریت سود و تعداد بندهای حسابرسی می تواند
ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی در بخش خصوصی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Management and Audit Opinion: Evidences of Private Audit Firms

چکیده [English]

Abstract
This study investigates relation between earnings management and audit opinion in
private sector of auditing. The sample period is 10 years from 2003-2012. The number of
sample is 106 listed firms of Tehran Stock Exchange (TSE). Using correlation method and
multiple regression, the results of this study show that there is a relation between earnings
management, size, profitability, debt ratio, audit fees, governmental ownership and qualified
audit opinion paragraphs in the auditor's report. Moreover, research findings indicate that
there is no relation between firm complication, auditor change, management change with
qualified audit opinion paragraphs. Research evidence claim that positive relation between
earnings management and qualified audit opinion paragraphs can be the sign of increase in
audit quality in private sector of auditing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Earnings Management
  • Audit Report
  • Audit Fees
  • private audit firms