ارزیابی میزان بهبود عملگرهای مالی سازمان با پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
امروزه شرکت های دانش بنیان تبدیل به قدرتمند ترین و موفق ترین شرکت های جهان گشته اند، از این رو،
داشتن سیستم مدیریت دانش تبدیل به یکی از برنامه های استراتژیک سازمان ها گردیده است. با توجه به شرایط
نامطلوب اقتصادی که در دهه اخیر بر جهان حاکم گشته است، بسیاری از سازمان ها به دنبال راهی برای کاهش
هزینه ها و بهبود عملگرهای مالی خود هستند. از طریق بهبود عملگرهای مالی می توان نتیجه عملکرد سازمان را
برآورد نمود و برای ادامه حیات آن برنامه ریزی کرد. در این میان مدیریت دانش به عنوان یک عامل اساسی در
کاهش دوباره کاری ها و بهبود عملگرهای مالی شناسایی گردید. هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان تاثیر پیاده
سازی مدیریت دانش بر بهبود عملگرهای مالی در یک شرکت تولیدی خصوصی است. در ابتدا از طریق مصاحبه
با کارشناسان مالی سازمان و مطالعه تحقیقات پیشین شاخص های موثر شناسایی و پرسشنامه ای تدوین و بین
نمونه پخش گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، از رگرسیون چند متغیره و آزمون معادلات
ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. نتایج حاکی از این است که با پیاده سازی مدیریت دانش،
سازمان پذیرنده سیستم مدیریت دانش، قادر خواهد بود میزان عملگرهای مالی خود را تا میزان 75 درصد بهبود
بخشد و از این طریق فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Improving Financial Operations by Implementing Knowledge Management System

چکیده [English]

Abstract
Today base knowledge companies are most powerful and successful firms in the world, so
having knowledge management system become one of preference strategic on companies.
According to international economic condition, most of companies are looking for special
way for improving financial operations. This study assessed the impact the implementation of
knowledge management systems to improve financial operations in private company. By
improving financial operation, company’s income, advantage have increased and waste cost
has decreased that it caused company’s marketing share have good progress. In this research
by interviewing with experts, and studding previous research has identified the effective
indices. The required data were collected by using questionnaires. Techniques has used is
structural equation model and regression. The results had shown positive effect (75%) of
knowledge management on financial operations in organization. With implementation
knowledge management, marketing share and income increased and waste cost decreased.
With this strategy could be able to decrease the prohibition economic pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Financial Operations
  • Cost of Waste
  • Structural Equation Modeling