بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد این سیستم در شرایط تحلیل پذیری وظیفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
سیستم اطلاعات حسابداری از جمله سیستم های اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت شمرده می شوند و
وظیفه آن تأمین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد
و تصمیم گیری است. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری (شامل
اطلاعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته و به موقع) بر عملکرد آن ها در شرایطی که وظایف سازمانی تحلیل پذیر
است، می باشد. نمونه تحقیق شامل 220 پرسشنامه دریافت شده از مدیران مالی و عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای گردآوری داده
های این پژوهش از 16 پرسش در قالب پرسشنامه استفاده شده است.
نتایج تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره نشان داد که در شرایط تحلیل پذیری وظیفه، ارائه اطلاعات با دامنه
وسیع و تجمیع یافته توسط سیستم اطلاعاتی، رضایت مدیران از عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری را افزایش
می دهد. اما در این شرایط، ارائه اطلاعات به موقع اثر معکوسی بر رضایت مدیران از عملکرد سیستم های حسابداری
دارد. به عبارت دیگر در هنگامی که وظایف سازمانی تحلیلی است مدیران از سیستم اطلاعاتی حسابداری اطلاعات
وسیع و تجمیعی انتظار دارند اما به موقع بودن اطلاعات تاثیر معکوس معناداری بر رضایت آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of task uncertainty, and AIS characteristics on the performance of AIS

چکیده [English]

Abst rac t
Accounting information system is considered as a basic and main management
information system and its duty is to provide information needs of different levels of
managers in planning and control of resources, evaluation of performance and making
decisions. Without an effective and precise system, management actions are limited to making
decisions and case control without any criterion and purpose. Therefore, evaluating different
conditions and knowing the most important characteristics of these systems that have desired
effects on their performance can help us to improve and promote designing these systems.
Accordingly, purpose of this research is to study the effect of accounting information system
(AIS) characteristics (including information with wide, aggregated and timely scope) on their
performance in conditions that organizational tasks are analyzable. Sample of the study
includes 220 questionnaires received from financial and operating managers of accepted
companies in Tehran stock exchange.
Based on multivariate regression, results of the study revealed that in the condition of task
analyzability, presenting the information with wide and aggregated scope by information
system increases managers’ satisfaction of AIS; however, in this condition on-time
presentation of information has an inverse effect on managers’ satisfaction of performance of
accounting systems. In other words, when organizations have analytical tasks, managers
expect wide and aggregated information from AIS but timeliness of information has an
inverse significant effect on satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task analyzability
  • AIS characteristics
  • Financial and operating managers contentment