ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این تحقیق بررسی پدیده "مدیریت سود" در ایران، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن و ارائه یک الگو
برای اندازه گیری مدیریت سود بر اساس عوامل موثر شناسایی شده در شرایط محیطی ایران می باشد. جامعه آماری
این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1388 بوده است. همچنین در
این تحقیق برای محاسبه شاخص مدیریت سود "مدل کازنیک" به عنوان مدل بهینه انتخاب شده و مورد استفاده
قرار گرفته است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به
روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیرهایی مثل نسبت بدهی، اندازه شرکت،
تغییر مدیریت، شاخص سودآوری (بازده داراییها) و شاخص مدیریت سود سال قبل با شاخص مدیریت سود سال
جاری رابطه مستقیم دارند. از طرف دیگر بعضی متغیرها مثل مالیات، نوع مالکیت، نوع حسابرس، تغییر حسابرس و
نوع صنعت اثری بر مدیریت سود ندارند. نتایج این تحقیق می تواند در جهت ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد
واحدهای تجاری، مورد استفاده تحلیل گران مالی، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار
گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model for Measuring Earnings Management in Tehran Listed Firms

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate whether companies listed on Tehran
Stock Exchange (TSE) conduct earnings management and to examine the effect of
specific factors on it and present a model based on the effective factors. We tested our
hypothesis using a sample of 648 Firm-year observations across nine Iranian
industries from 2001 to 2008. Kasznik Model was used to calculate the Earnings
Management Index. Our results provide evidence that debt ratio, firm size, changing
of CEO, return on assets (ROA), and last year earnings management index positively
affect earnings management. However, variables such as tax, ownership structure,
type of auditor, changing of auditor and industry do not affect earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • Discretionary Accruals
  • Kasznik Model