اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حق الزحمه بالای حسابرسی می تواند وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار ایجاد نماید. این موضوع،
ممکن است تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس فراهم آورد. زیرا ممکن است حسابرس برای حفظ مشتری و
کسب حق الزحمه بیشتر، گزارش مطلوبتری ارائه دهد. این مقاله به دنبال اثر حق الزحمه حسابرسی بر صدور
گزارش مقبول حسابرسی است. روش پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است و پژوهشگران برای جمع آوری
اطلاعات از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1381 تا سال 1389 (یک
دوره نه ساله) استفاده کرده اند. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون لجستیگ انجام می شود. نمونه
آماری شامل 144 شرکت و 749 مشاهده می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میان حق الزحمه
حسابرس، اندازه صاحبکار، گزارش زیان توسط صاحبکار و سن شرکت مورد رسیدگی و صدور گزارش مقبول
حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش، حق الزحمه حسابرس رابطه ای مستقیم با صدور
گزارش مقبول حسابرسی دارد. اندازه شرکت، سن شرکت و گزارش زیان رابطه ای معکوس با گزارش مقبول
حسابرسی دارد. هم چنین تغییر حسابرس، نوع حسابرس، مدت تصدی حسابرس با صدور گزارش مقبول
حسابرسی رابطه ای ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Audit Fee on Audit Opinion

چکیده [English]

Large audit fee can create economical dependence between auditor and clients.
Because auditors may represent a clean report to maintain clients and earn more audit
fees. This may cause a doubt on auditor's independence. In this paper, we have
determined the impact of audit fee on unqualified audit report over a 9- period
from 2002 to 2010 in 144 firms listed in Tehran Stock Exchange. Research method
is correlation and hypotheses test are done by logistic regression. Findings of our
research show that, audit fee has a positive relation with unqualified audit report.
The results of this study also show firm size, loss report and firm age affect on
unqualified audit report. Another variables such as auditor change, auditor type and
auditor tenure don't affect on unqualified audit report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Report
  • Audit Fee
  • Audit Opinion and Auditor's Independence