بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری(AIS) در شرکت های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، صنعت قند وشکر و صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 81 شرکت می پردازد. مطالعات نشان می دهد که هماهنگی استراتژیک بر عملکرد شرکت تاثیر مهمی دارد، اما مطالعات کمی روی شناخت عوامل موثر بر این هماهنگی انجام شده است و بنابراین هدف این تحقیق شناسایی سطح هماهنگی  سیستم اطلاعاتی حسابداری شرکت ها و بررسی عوامل موثر بر هماهنگی AIS است. در این تحقیق هماهنگی AIS به عنوان تطابق بین ملزومات AIS و ظرفیت پردازش AIS تعریف شده است. داده های لازم برای 81 شرکت بوسیله پرسشنامه از مدیران مالی و عامل درباره 19 مشخصه سیستم اطلاعاتی شرکت آنها برای ملزومات و ظرفیت AIS گرآاوری گردید. در این تحقیق از رویکرد تطابق برای تناسب بین این دو مولفه استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه ای شرکت ها به دو گروه هماهنگ و ناهماهنگ تقسیم شدند. در نهایت رابطه عوامل تاثیر گذار بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می‌دهد که هماهنگی AIS و دانش مدیریت شامل دانش حسابداری و دانش IT ، استفاده از موسسات حسابداری و حسابرسی و استفاده از پرسنل مربوط به IT در داخل شرکت رابطه دارند. اندازه شرکت نیز با  هماهنگی AIS دارای رابطه معنی داری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of affecting factors on accounting information systems

چکیده [English]

This study examines effective factors in accounting information systems (AIS)
alignment and in the 81 companies in industries of food and beverage, sugar,
materials and pharmaceutical listed in Tehran Stock Exchange. Strategic alignment is
very important in increasing company's performance, however, few studies have been
made to investigate the factors that affect alignment, and therefore, in this study we
aimed to identify different levels of AIS alignment in of Iranian companies and then
investigated the factors that affect in this alignment. We defined AIS alignment as
adoption between AIS requirements and AIS capacity. Using a questionnaire, data
from 81 companies (include their financial and executive managers) was gathered on
nineteen accounting information specifications for both requirements and capacity of
AIS. We applied moderation approach for fitness between these two items. Then
cluster analysis was applied to categorize companies in two groups of aligned and
unaligned. The study then investigated some factors that might be related to AIS
alignment. Findings indicate that AIS alignment was related to level of manager’s
accounting and IT knowledge; usage of accounting and audit firms; and usage of
internal IT staff. The company size is also related to AIS alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Accounting Information System
  • management knowledge
  • internal experts
  • external experts
  • size