محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

مطابق تحقیقات اثباتی حسابداری ، محافظه کاری حسابداری به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد، می تواند
رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در بیش نمایی پاداش مبتنی بر سود را محدود نماید. از این رو، این پژوهش رابطه
بین محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت را طی یک دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 در 120 شرکت از
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی
و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای منفی میان محافظه کاری
حسابداری و پاداش مدیریت وجود دارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان می دهد پاداش مدیریت رابطه ای مثبت با
اندازه شرکت و نسبت سودآوری دارد. اما نتایج این پژوهش رابطه ای معنی دار میان نسبت بدهی و تغییر مدیریت
با پاداش مدیریت را تایید نمی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Conservatism and Executive Compensation

چکیده [English]

According to positive accounting research, accounting conservatism as an efficient
contracting mechanism can restrict the opportunistic behavior of management in
overstating executive compensation. Hence , This study investigates the relationship between
accounting conservatism and executive compensation in the 120 listed firms of Tehran Stock
Exchange (TSE) during a 9-year period from 2004-2012. The research method is correlation
and we use multiple regression to test hypotheses. The results of this study show that there is
a negative and significant relation between accounting conservatism and executive
compensation in sample study. Research evidence also show that firm size and profitability
have a positive effect on executive compensation. Moreover, findings indicate that debt ratio
and management change have no any relation with executive compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting conservatism
  • Executive Compensation and Agency Theory