بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشار های فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری
یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش
بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. از این رو محور اصلی این تحقیق، بررسی
اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1383 ) مربوط به 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - در این پژوهش اطلاعات 5 ساله ( 1387
گردآوری و مورد بررسی قرار گرفتند و فرضیه های تحقیق از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندمتغیره به دو صورت مقطعی و تجمعی آزمون گردیدند. بدین منظور مدیریت سرمایه در گردش را به چهار جزء
(متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد)
تفکیک کردیم و سپس اثر هر یک از این اجزاء را بر سودآوری در حضور دو متغیر کنترل نقدینگی و اندازه شرکت
مورد بررسی قرار دادیم. همچنین در فرضیات دوم و سوم به بررسی اثر این دو متغیر تعدیل گر بر سودآوری
پرداختیم.
یافته های تحقیق مبین این امر می باشد که در نمونه مورد بررسی بین کارایی عملیاتی در مدیریت سرمایه در
گردش و سودآوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مورد متغیرهای کنترل، نقدینگی و اندازه شرکت،
رابطه مثبت و معنی داری بین این دو متغیر با سودآوری یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the effect of auditor type on the value relevance of earnings in the accepted company in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

the value relevance is ability accounting items on returns and price stock firms. The
purpose of this study is to investigate the effect of auditor type on the value relevance
of earnings in accepted companies in Tehran Stock Exchange. For the test of
hypothesis's research this the models is defined by value relevance index. The sample
consists of 68 companies accepted in Stock Exchange of Tehran that they are selected
during 1381 to 1388. Statistical method used to test hypotheses in this research is
"cross sectional". The findings of this study indicate that the earnings figure of firms
audited by smaller institutions is more relevant so the first hypothesis was rejected.
The report of the auditing firms audited by large institutions in comparison with small
institutions, their earnings numbers are more relevant, so it is suggested that most
control apply on audit institutions through peer review and corporate government
executive, in order to improve the quality of audit reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditor type
  • Value Relevance
  • Earnings
  • Tehran Stock Exchange